20 november 2020

Aandachtspunten Kunsten ’92 voor Kamerdebat 23 november

Aanstaande maandag 23 november vindt het Begrotingsdebat cultuur in de Tweede Kamer plaats. Dit debat zal, behalve over de Cultuurnota 2021- 2024, ook over de effecten van de Coronacrisis gaan en de maatregelen die zijn genomen om de culturele en creatieve sector te ondersteunen. Het één kan niet los worden gezien van het ander.


BRIEF VAN KUNSTEN ’92 AAN DE KAMER

Kunsten ’92 heeft in een brief aan de Kamer aandachtspunten voor deze beide onderwerpen op een rij gezet (waarvan de meeste ook reeds door de Taskforce culturele en creatieve sector onder de aandacht zijn gebracht). Hieronder een greep:

* Pleidooi voor maatwerk bij de uitwerking van de generieke maatregelen, zodat deze zo effectief mogelijk zijn. En zorg dat steun daar terechtkomt waar deze ’t hardst nodig is. Bijvoorbeeld: een eigen tijdelijke inkomensregeling voor makers en creatieve professionals, in plaats van een knellende Tozo, zeker nu de crisis veel langer duurt. De Tozo biedt voor de vele makers, zzp’ers en flexwerkers in de culturele en creatieve sector onvoldoende perspectief.

* Berekening van de totale schade voor de culturele en creatieve sector tot 1 juli 2021 door de taskforce: € 4,5 miljard. Het ministerie van OCW becijfert de totale noodsteun steun aan cultuur, tot 1 juli 2021, op € 1,6 miljard (dat is de optelsom van twee specifieke steunpakketten voor cultuur, het geld voor de niet-gesubsidieerde theaterproducenten en het beroep dat men kan doen op de algemene steunmaatregelen zoals NOW, TVL en Tozo).

* Oproep om de sector niet alleen de winter door te helpen maar ook te zorgen voor perspectief. De steunpakketten zijn van grote waarde, maar schieten op dit punt tekort.

* Oproep van Kunsten ’92 aan de Kamer om te voorkomen dat instellingen die van vitaal belang zijn voor de begeleiding van jong talent door gebrek aan perspectief hun deuren moeten sluiten. Dit naar aanleiding van de brief van de ministerover de invulling van het tweede steunpakket, waarin staat dat een aantal instellingen die een belangrijke rol spelen bij talentontwikkeling nog maar een half jaar extra subsidie krijgen.

Punten in onze brief, naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur ‘Onderweg naar Overmorgen’:

* Tijdelijke verlenging van de BIS- termijn, zoals door de Raad voorgesteld: Kunsten ’92 ondersteunt dit, waarbij deze verlenging ook ingezet zou kunnen worden als een pilot voor de langere termijn. Ook zien wij het als positief dat de Raad zal gaan werken aan een aangepaste beoordelingssystematiek, waarin de impact meer centraal staat.

* Verbetering van het subsidiebestel per ingang van de volgende periode: het voornemen van de Raad om de minister hierover te adviseren sluit aan op de gesprekken die de culturele en creatieve sector hier zelf al over aan het voeren is. Deze beweging zal bottom-up en in zeer brede samenwerking met het veld tot stand gebracht moeten worden. Kunsten ’92 heeft een eerste start gemaakt met een verkenning en werkt op dit moment een projectplan uit om dit proces in de komende maanden aan te jagen.

LEES HIER DE BRIEF VAN KUNSTEN ‘92

VANDAAG GEPUBLICEERD DOOR SCP: EFFECTEN VAN CORONA OP HET CULTURELE LEVEN

Dit ‘beleidssignalement’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP belicht de gevolgen van corona voor de betekenis van cultuur in het dagelijks leven van mensen. Hoewel het SCP schrijft dat het verlies aan inkomsten aan de deur (maar voor menige culturele instelling ook aan inkomsten uit de horeca en uit zaalverhuur) grote gevolgen heeft voor de economische levensvatbaarheid van artiesten en kunstenaars en van instellingen en gezelschappen, ligt de nadruk in het rapport op de eventuele invloed van corona op de publiekskant van dat leven: op culturele interesse, bezoek aan cultuuruitingen, cultureel mediagebruik, beoefening van vormen van cultuur en vrijwillige ondersteuning van cultuur. Het rapport kijkt ook hoe het met deze aspecten gesteld zal zijn na corona.

In het signalement wordt gekeken waar de betrokkenheid van de bevolking het meest onder druk staat en met steun aan welke delen van het culturele leven die betrokkenheid het meest is gediend. Men stelt dat overheidssteun niet alle coronaschade ongedaan zal kunnen maken. Deze blikrichting vraagt behalve aandacht voor grote gevestigde instellingen ook aandacht voor de noden van festivals, poppodia, amateurkunstverenigingen, koren, muziekscholen, centra voor de kunsten, oefenruimtes, lesateliers en de kleine theaters en musea.

LEES HET SCP BELEIDSSIGNALEMENT EN HET PERSBERICHT