21 april 2017

Advies “Passie gewaardeerd” door SER en Raad voor Cultuur

Persbericht                                                                                      21 april 2017

 

EEN STERKE CULTURELE SECTOR DIENT EEN BREED MAATSCHAPPELIJK BELANG

 

Op vrijdag 21 april 2017 is in Den Haag het rapport “Passie Gewaardeerd, versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector” gepresenteerd. Dit advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur is tot stand gekomen op verzoek van werkgevers (Federatie Cultuur) en werknemers (Kunstenbond) in de culturele sector. De conclusie en aanbevelingen bieden goede aanknopingspunten voor de Agenda Fair Practice waar Kunsten ’92 met de sector op dit moment aan werkt.

In een gezamenlijk advies komen de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen om de zwakke arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. In een eerdere verkenning (januari 2016) hebben deze raden vastgesteld dat de arbeidspositie van veel mensen in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is.

De voorgestelde oplossingen liggen in de volgende richtingen: vergroten van het verdienvermogen en inkomenszekerheid, onder meer door de ontwikkeling van honorariumrichtlijnen; bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid; en versterken van de sociale dialoog.

Kern van de problematiek omschrijft Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, als volgt: “Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom in actie komen, waar nodig samen met de overheid.”

Het is verheugend dat de raden in dit rapport laten zien dat de maatschappelijke betekenis van de culturele en creatieve sector groter is dan vaak wordt aangenomen en dat het belang van de versterking van het verdienvermogen in dat licht wordt geplaatst.

De aanbevelingen om in het Fair Practice Label een code voor goed werkgever- en opdrachtgeverschap op te nemen, neemt Kunsten ’92 ter harte. Kunsten ’92 werkt op dit moment aan de opdracht om een gezamenlijke arbeidsmarktagenda (Agenda Fair Practice) op te stellen, met werkgevers, vakbonden, beroepsgroepen en andere partners uit de creatieve en culturele sector. In deze agenda wordt onder meer uitgewerkt: code voor goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap; scholing; kennisverspreiding van arbeidsmarktwet- en regelgeving. Bij de agenda worden dienstverbanders en zzp’ers expliciet betrokken.

Kunsten ’92 concludeert met de raden dat een aantal voorstellen uit dit rapport onmiskenbaar een kostenverhogend effect zullen hebben voor werkgevers en opdrachtgevers. Zij stellen dan ook terecht dat het realiseren van deze voorstellen onlosmakelijk samenhangt met de algehele financiering van de sector. Daarin spelen overheden en private partijen een belangrijke rol. Zo zijn ook handhaving van het lage BTW-tarief en verlenging van de Geefwet, evenals verbetering van het auteursrecht, belangrijke voorwaarden om het verdienvermogen en de reikwijdte van de sector te versterken.

Lees hier de persberichten van: SER en Raad voor Cultuur
Lees hier het volledige rapport “Passie Gewaardeerd, versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector”