Cultuur en erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden

PROVINCIE GRONINGEN
Coalitie: BBB PvdA ChristenUnie GroningerBelang
Cultuur
Cultuur en kunst zorgen voor saamhorigheid, troost, creativiteit, inspiratie en verbinding. Het is overal aanwezig in ons dagelijks leven. Het gaat over onze identiteit, drijfveren en dromen. Het is de manier waarop we met elkaar omgaan en het zijn de verhalen die we aan elkaar vertellen. Verhalen over Groningen, onze taal, erfgoed en cultuur zijn daar een belangrijk onderdeel van. Wij investeren in en ondersteunen projecten die zich daarop richten, met speciale aandacht voor onze Grunneger toal.
We willen dat iedereen, jong en oud, toegang heeft tot kunst en cultuur. De makers van kunst en cultuur moeten een eerlijke beloning kunnen verdienen. We steunen daarom culturele instellingen, met name de kleine musea, theaters en culturele gezelschappen. Een divers kunst- en cultuuraanbod in het Ommeland heeft onze bijzondere aandacht. Daar willen we nieuwe en bestaande initiatieven aanjagen en ondersteunen. Daarnaast steunen wij een Bevrijdingsfestival dat gratis toegankelijk is.
Erfgoed, Ruimte en Landschap (ERL)
De rijke geschiedenis van onze provincie moet zichtbaar blijven. Wij hebben een zeer belangrijke functie als het gaat om de zorg voor ons erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap. Wij staan voor de taak deze grote opgaven, ook buiten het aardbevingsgebied, vorm te geven. Ons erfgoed en mooie landschap vormen de basis van de identiteit van onze provincie en zijn een belangrijk ingrediënt voor de leefbaarheid en welvaart van onze inwoners.
Wij zetten in op het versterken van karakteristieke gebouwen en ruimtelijke kwaliteit van de dorpen. We moeten zuinig zijn op ons landschap, onze monumenten en het cultuurhistorisch erfgoed. In de versterkingsoperatie is het belangrijk dat we niet alleen zorgen voor veilige woningen en gebouwen, maar ook voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed.

PROVINCIE FRIESLAND
Coalitie: BBB CDA FNP ChristenUnie
Friese taal en cultuur
Taal en cultuur vormen een essentieel onderdeel van onze samenleving. Daar moeten wij een wezenlijke bijdrage aan leveren. Als wij als provincie ons niet serieus inzetten voor de Friese taal, doen andere partijen dat ook niet. Het Fries moet zichtbaarder zijn. Zodat wij het meer gebruiken. Om het geld voor het Fries effectiever te gebruiken, kijken wij hoe meer samenwerking tussen de vele organisaties mogelijk is. Daardoor gaat er minder geld naar het kantoor en meer naar de praktijk. Wij willen de komende jaren meters maken op het gebied van de Friese taal. Ondersteuning van de provincie is nodig om de ambities in 2030 te halen. Wij blijven daarbij streven naar een eigen onderwijsinspectie. Die niet alleen kijkt naar het aanbod, maar ook naar de uitvoering van de taalprofielen. Voor zichtbaarheid van het Fries en de streektalen stellen wij voorwaarden bij het verstrekken van provinciale subsidies. Uiteraard kunnen de jongste inwoners van Fryslân en hun ouders rekenen op het Taalkado. Wij stimuleren dat nieuwkomers die in de zorg gaan werken Friese taalles krijgen. Hierdoor kunnen ze beter in contact komen met vooral oudere patiënten. Vanzelfsprekend hebben wij aandacht voor streektalen als het Bildts, Stellingwerfs en het Stadsfries. Instanties moeten weten waar ze financieel op kunnen rekenen. Ook daarin zijn wij een betrouwbare overheid. Wij investeren daarom in taal en cultuur. Op het gebied van cultuur loopt deze periode het huidige beleid Nij Poadium af. Wij willen inzetten op een robuuste basisinfrastructuur. Instellingen en organisaties die het verhaal van Fryslân vertellen, verdienen waar mogelijk steun. Wij willen meer geld uit landelijke en Europese fondsen en subsidieregelingen naar Fryslân halen. Dit kan bijvoorbeeld samen met Arcadia.
Wat we bereiken
* Verminderen regeldruk. Wie een activiteit wil organiseren kan terecht op één plek waar ze je helpen met het voldoen aan de regels. Er gaan ook minder regels gelden. Minder en makkelijker.
* Vergunningen. Voor gemeentegrensoverschrijdende en meerjarige evenementen vereenvoudigen wij de vergunningprocedures. Zoals bijvoorbeeld de Fietselfstedentocht en het Skûtsjesilen. Wij zoeken de gemeenten hierover actief op. Om samen te kijken naar een oplossing.
* Ondersteuning verenigingen. Verenigingen en initiatieven moeten voldoende ondersteuning voor hun bestuur en activiteiten krijgen via Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân. Voor financiering van activiteiten kunnen ze terecht bij provinciale fondsen.
* Leefbaarheid. Wij nodigen gemeenten en inwoners uit om samen te werken aan een actieplan hoe wij de samenleving kunnen ondersteunen op het gebied van leefbaarheid. Wij zetten de regelingen voor het Iepen Mienskipfûns voort
* Binnen het Iepen Mienskipfûns komt een regeling ‘Lytse Mienskipsinisjativen’ en een onderhoudsfonds voor multifunctionele gebouwen, dorpshuizen en wijkcentra.
* Taal. Als provincie zijn wij de hoeder zijn van de Friese taal. Wij zorgen voor meer rijksgeld voor het Fries. Bestaande organisaties op taalgebied moeten meer samenwerken en het geld efficiënter gebruiken. Het gaat nu te versnipperd. Met soms te kleine bedragen. Het moet centraler. Behoud van de volwaardige leerstoel Fries op universitair niveau is een vereiste
* We zetten vol in op het Taalplan Frysk 2030. Binnen de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK) willen wij meer aandacht voor onze Friese geschiedenis. Met het Rijk maken wij afspraken over meer rijksgeld voor de tweede rijkstaal.
* Cultuur. Om de extra inzet voor cultuur te ondersteunen, kijken wij ook naar kansen om cultuur en andere ambities aan elkaar te koppelen. Mogelijk zijn musea als het Fries Natuurmuseum en het Landbouwmuseum te helpen met geld uit de natuurhoek voor de educatiefunctie. Wij ondersteunen initiatiefnemers met een onafhankelijk cultuurfonds voor incidentele kunst- en cultuurprojecten. Dit richt zich op ‘Jonge Makers’, hafabra en andere kunstenaars die (nog) geen aansluiting hebben op bestaande regelingen.
* Museumbezoek door jeugd. Er komt een plan om basisschooljeugd in de gelegenheid te stellen vaker musea te bezoeken.
* Culturele instellingen. Vele culturele instellingen krijgen geld voor hun culturele taak. Daar voegen wij enkele instellingen aan toe die dit de afgelopen jaren niet of nauwelijks kregen, maar die wel fors gaan investeren.

PROVINCIE DRENTHE
Coalitie: BBB PvdA VVD CDA
Cultuur| Hoofdlijn
Cultuur verbindt ons met anderen, trekt bezoekers, inwoners en bedrijven. Het brengt levendigheid en maakt ons bewust van onze eigen identiteit en verscheidenheid. Voor de Drentse economie brengt het impulsen. Onze ambitie is een laagdrempelig cultuur- aanbod voor een breed publiek. Interessant voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, jong en oud, professionals en amateurs. Iedereen die dat wil kan actief of passief meedoen.
Uniek is in Drenthe de verbinding tussen cultuur en natuur. Ons landschap met bossen, heide en hunebedden, bijzondere gebouwen en boerderijen zitten vol verhalen en geschiedenis. Het maakt evenementen op Drentse locaties extra bijzonder. We realiseren ons dat we hierin belangen moeten afwegen, maar vinden het belangrijk dat dit mogelijk blijft. Cultuur en natuur hoeven niet ten koste te gaan van elkaar; ze kunnen elkaar versterken.
De provincie is op dit moment de grootste drager van cultuur in Drenthe. Wij blijven daarin investeren, waarbij we streven naar een evenredige bijdrage van het Rijk.
Cultuur | Accenten
* We stellen een nieuwe Cultuurnota op, beginnend met een startnotitie en in samenwerking met Provinciale Staten en onze partners. De uitkomsten van de Cultuurmonitor en een evaluatie van de resultaten en bevindingen van de huidige Cultuurnota worden daarin meegewogen.
* We ondersteunen onze musea van provinciaal belang. We zien graag nieuwe ontwikkelingen, maar niet alles kan binnen het beperkte cultuurbudget voor Drenthe.
* Jeugd is een belangrijke doelgroep met poppodia, evenementen en festivals.
* We komen onze verantwoordelijkheden na voor de Koloniën van Weldadigheid – UNESCO Werelderfgoed.
* We borgen en stimuleren het Drents met het Huus van de Taol als provinciaal steunpunt voor de streektaal
* Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en Biblionet Drenthe moeten als provinciale ondersteuningsinstellingen naar behoren kunnen functioneren.
* We koesteren Drentse gebruiken en tradities als het paasvuur en carbidschieten, passend bij de huidige tijdsgeest.

PROVINCIE OVERIJSSEL
Coalitie: BBB VVD GroenLinks PvdA SGP
Onze woningen, bereikbaarheid en ruimte
Het dagelijks leven van onze Overijsselse inwoners (wonen, werken en ontspannen) vindt grotendeels plaats binnen een netwerk van steden en omliggende dorpen. Deze samenhangende regio’s in Overijssel zijn Twente, Zwolle en Stedendriehoek. Onze steden spelen daarin een centrale rol op het gebied van wonen, werk en voorzieningen, zoals cultuur en zorg. Daarmee leveren de Overijsselse steden een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling en aantrekkingskracht van onze provincie.
Recreatie en toerisme
De vrijetijdsector is van grote maatschappelijke waarde voor Overijssel onder andere vanwege de grote werk- gelegenheid. Recreatie en toerisme brengen natuur en landschap, ondernemerschap, erfgoed, kunst, cultuur, sport, landbouw en mensen met elkaar in verbinding. Wij willen de potentie daarvan optimaal benutten met behoud van de kwaliteiten voor Overijssel.
Onze sociale samenleving (fragmenten)
Veel Overijsselaars voelen zich verbonden met de plek waar ze wonen. Daar delen mensen een gezamenlijke identiteit, zoals streektaal en tradities, en vieren ze diversiteit. De sterke sociale samenhang zien we terug in het verenigingsleven, de culturele activiteiten en het vrijwilligerswerk. Sociale contacten zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van mensen. Wanneer mensen elkaar ontmoeten, ontstaan bijvoorbeeld initiatieven voor een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving. Bij de aanpak van maatschappelijke opgaven is het belangrijk om de gevolgen voor onze inwoners en hun leefomgeving goed in beeld te hebben en te houden. Dat vraagt om goede samenwerkingen met een brede blik op dat wat belangrijk is voor onze samenleving.
Cultuur
Overijssel kent een breed aanbod van culturele voorzieningen en producties. Mensen genieten graag van cultuur dichtbij huis, zoals muziekverenigingen, straatfestivals, lokale musea en dorpsfeesten. Bovendien zorgt cultuur voor verbinding met andere sectoren en opgaven. De maatschappelijke opgaven hebben impact op het dagelijks leven van onze inwoners en ondernemers. Samenwerking is belangrijk om tot goede oplossingen te komen. Dat vraagt om creativiteit en lef: buiten de gebaande paden denken en aan de slag om bij te dragen aan de toekomst van onze samenleving.
We willen een Overijssel waarin iedereen meedoet en meetelt. Met begrip voor elkaars belangen en standpunten, cultuur en achtergronden. En voldoende mogelijkheden voor ontmoeting, ook met mensen met andere meningen, ideeën en waarden.
Wij willen dat iedereen kan genieten van een breed cultureel aanbod, ongeacht de grootte van iemands portemonnee. Cultuur zorgt namelijk voor ontspanning, verwondering, inspiratie en het versterkt onze lokale en regionale identiteit. De creatieve denkkracht van de cultuursector willen we meer benutten voor de grote maatschappelijke opgaven.
We blijven investeren in een divers cultureel aanbod in Overijssel, waar iedereen van kan genieten. We zijn trots op onze culturele instellingen en makers, die ons keer op keer weten te verrassen met hun vernieuwende ideeën en gepassioneerde inzet. Onze culturele sector is veerkrachtig, onder andere door de onderlinge samenwerking. De culturele instellingen aan de top hebben een bovenregionale en landelijke uitstraling. Zij dragen eraan bij dat bedrijven en mensen zich graag in Overijssel vestigen. De instellingen en organisaties in de breedte zijn nodig om de top aan te kunnen bieden, en andersom. De culture basisinfrastructuur, cultuureducatie- en participatie, cultureel erfgoed, talentontwikkeling blijven belangrijke pijlers van ons cultuurbeleid. Dat geldt ook voor het stimuleren van cultureel ondernemerschap voor een sterke sector. De komende periode zetten we extra in op cultuur dichtbij mensen, waaronder streektaal, tradities (zoals paasvuren en carbidschieten), straattheaters, kunstroutes, regionale theaterproducties en samenwerking tussen lokale musea. We maken ons er hard voor dat het Rijk meer gaat investeren in cultuur in Overijssel.
Evenementen dragen bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van onze provincie voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Wij herijken ons evenementenbeleid met focus op de betekenis voor Overijssel, toegankelijkheid voor een breed publiek en verbinding tussen stad en platteland, en mensen.

PROVINCIE FLEVOLAND
Coalitie: BBB VVD PVV ChristenUnie SGP
Cultuur en erfgoed
Versterking van Flevolandse cultuur en erfgoed draagt bij aan de leefbaarheid van Flevoland en het welzijn van haar inwoners. Ook maakt het onze provincie aantrekkelijker voor bedrijven en werknemers en voor toeristen. We zijn trots op het erfgoed van onze pioniers en willen dat koesteren. Het unieke karakter van Flevoland, als het grootste door mensenhanden gemaakte land ter wereld, verdient bijzondere aandacht en moet ook verteld worden. We vinden het belangrijk dat cultuur voor iedereen toegankelijk is en zullen dat ook bevorderen in het onderwijs en in de verdeling van de beschikbare subsidies.
Kunst en Cultuur
We onderzoeken in 2024 in hoeverre de doelstellingen van het fonds kunst- en cultuurbeleid zijn gehaald, en/of aanpassing behoeven.
We vinden cultuureducatie en ondersteuning van bibliotheken belangrijk, onder meer om laaggeletterdheid terug te dringen. Daarom zetten we de huidige inzet voort.
We willen dat het verhaal van de pioniers in Noordelijk Flevoland verteld wordt en bestemmen het beschikbare budget voor Unesco-werelderfgoed Schokland om het unieke verhaal van de pioniers van de Noordoostpolder voor het voetlicht te brengen, hierbij betrekken we ook het verhaal van Urk.
We nemen geen initiatief voor een nieuw landschapskunstwerk, en ondersteunen evenmin eventuele initiatieven van anderen daartoe.
Cultuursubsidies worden eerlijk verdeeld over de hele provincie, voor zowel stedelijke als plattelandscultuur.
Deze coalitieperiode nemen of ondersteunen wij geen initiatieven voor een nieuw kunstmuseum in Almere.

PROVINCIE GELDERLAND
Coalitie: BBB VVD CDA ChristenUnie SGP
Erfgoed en cultuur
Gelderland heeft veel te bieden voor inwoners en bezoekers. Ons historisch erfgoed heeft economische en educatieve waarde en verdient een plek in de schijnwerpers, zodat iedereen ervan kan genieten. We hebben een breed aanbod aan cultuur.
Wat we zien en willen bereiken
Erfgoed
Gelderland kent een rijke geschiedenis en toonaangevend (wereld)erfgoed. Dat koesteren we en willen we voor ons nageslacht bewaren. Het erfgoed is zichtbaar in hoe de Gelderse streken en landschappen zich hebben ontwikkeld en ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het coulisselandschap.
Wij stellen bij restauraties duurzaamheid en beleefbaarheid centraal.
Wij willen perspectief bieden om historisch en religieus erfgoed waar mogelijk te behouden en een plaats te geven in de lokale gemeenschap.
Gelderse identiteit
We willen de Gelderse waarden behouden en versterken, ook het immaterieel erfgoed.
Gelderse streken, steden en gemeenschappen kennen ieder hun eigen geschiedenis, taal of dialect en gebruiken. Tegelijkertijd zijn we samen één Gelderland en bindt een gezamenlijke geschiedenis ons.
We willen dat iedere inwoner en bezoeker de Gelderse geschiedenis kan beleven.
Cultuur
Cultuur is van en voor iedere Gelderlander.
Gelderland kent een rijk aanbod van culturele voorzieningen en producties.
Wij willen dat Gelderlanders overal in Gelderland kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Dat start al bij cultuur- en erfgoedonderwijs voor alle Gelderse kinderen.
Wij koesteren de culturele instellingen met een bovenregionale en nationale uitstraling. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn dergelijke topvoorzieningen van groot belang. Deze cultuurinstellingen bevinden zich vaak in de steden en we willen dat deze instellingen overal in de provincie cultuur verzorgen.
Je hebt de breedte nodig om de top aan te kunnen bieden en andersom. Daarom ondersteunen we de topinstellingen én willen we samen met de gemeenten de basis verder versterken.
Maar we kunnen niet alles financieren. Dat betekent dat we keuzes gaan maken. Daarbij kijken we vooral naar de meerwaarde voor alle inwoners in Gelderland en naar spreiding en toegankelijkheid.
Bibliotheken spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid. Ze zijn vaak een centrale plaats waar mensen kennis opdoen, lezen, vaardigheden vergroten en elkaar ontmoeten.
Wat gaan we doen?
We willen dat restauratie van cultureel erfgoed goed gebeurt, liefst met aandacht voor duurzaamheid en zodat het erfgoed kan worden gebruikt. Dat ondersteunen we. Dat hoeft niet per definitie met subsidie. Wij stimuleren daarom leningen via het Nationaal Restauratiefonds (NRF).
Praktisch onderwijs en ambacht koppelen we aan onderhoud van erfgoed door ondersteuning bijvoorbeeld via het Gelders Restauratiecentrum.
We willen karakteristieke gebouwen, waaronder kerken, molens en dergelijke, behouden door te helpen er andere functies mogelijk te maken.
We stimuleren de samenwerking tussen de erfgoedorganisaties op het terrein van beheer en advisering.
We houden de molensubsidies in stand.
Met de Nedersaksische overheden ondersteunen wij het gebruik van de streektaal. In de komende periode vooral via het streektaalinstituut en door verbinding met het onderwijs.
Wij ondersteunen het idee voor een Gelders Museum. Samen met Provinciale Staten gaan wij onderzoeken hoe we dat het beste kunnen organiseren.
Jaarlijks wordt voor en door de Gelderlanders een Dag van Gelderland of Gelredag georganiseerd, waarin ze op een leuke en toegankelijke manier nader kennis kunnen maken met de verschillende kenmerken van onze provincie. We gaan dit met Provinciale Staten uitwerken.
Wij blijven de meeste culturele instellingen uit de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) structureel ondersteunen.
De Nieuwe Oost, Introdans, Phion en Toneelgroep Oostpool vormen de ruggengraat van onze culturele infrastructuur. Met hen maken we afspraken over spreiding en toegankelijkheid door de hele provincie.
We richten onze lobby op het Rijk voor extra geld voor cultuur in vervolg op het rapport “Elke regio telt”.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de basis van culturele activiteiten en organisaties. Daarbij kent elke stad, dorp of regio zijn eigen accenten. Wij blijven werken met cultuurpacten en willen incidentele regelingen daar in op laten gaan.
Wij zien de provinciale ondersteuningsinstellingen Cultuur Oost en Erfgoed Gelderland, als belangrijke schakel met de sector en gemeenten.
Wij willen een rol blijven spelen met partners in het tegengaan van laaggeletterdheid.
Wij stimuleren de samenwerking tussen de ondersteuningsinstellingen, zodat ze efficiënter werken.
De wet voor het stelsel van openbare bibliotheken gaat veranderen.
Wat daarin de rol van de provincie ook wordt, samen met de bibliotheken en de gemeenten blijven wij de positie van de bibliotheken in Gelderland versterken.

PROVINCIE UTRECHT
Coalitie: GroenLinks VVD D66 CDA PvdA
Levend landschap, erfgoed en cultuur
Onze visie op Utrecht
De Hollandse Waterlinies, de prachtige forten en de talloze theaters, poppodia en musea. Utrecht is rijk aan cultuur en erfgoed. Om ervoor te zorgen dat inwoners én bezoekers van dit mooie aanbod kunnen blijven genieten, zorgen we ervoor dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar en erfgoed behouden blijft. De variatie aan bijzondere landschappen, unieke monumenten en het UNESCO-erfgoed zoals de Hollandse waterlinies en de Limes, maken ons bijzonder trots op de provincie Utrecht. Hier kunnen inwoners en bezoekers ontspannen en zich ontwikkelen. Het uitgebreide cultuuraanbod helpt mensen om te genieten en te leren en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zo maken we de provincie mooier en aantrekkelijker. Door de groei van de bevolking en de ruimte die nodig is voor de grote opgaven, staan de kwaliteiten van het landschap, erfgoed en cultuur onder druk. Meer inwoners leidt namelijk ook tot meer druk op de recreatie-, cultuur- en erfgoedvoorzieningen. De groei van de bevolking biedt ook kansen, namelijk het meegroeien van cultuur en erfgoed.
Partners
▪ De provincie stelt nieuw cultuur-en erfgoedbeleid op. Hierbij is ook aandacht voor festivals, streekmusea en de culturele tradities van verschillende bevolkingsgroepen.
▪ Bij ons cultuur- en erfgoedbeleid benutten we de samenwerking met onze partners zoals de Monumentenwacht, Landschap Erfgoed Utrecht, Kunst Centraal, Bibliotheek Servicecentrum en de verschillende musea. Het cultuuraanbod moet meegroeien met de groei van de bevolking.
▪ We willen (nieuwe) culturele organisaties ondersteunen en hen zoveel mogelijk zelfredzaam, wendbaar en weerbaar maken.
Landschap en erfgoed
▪ De diverse landschappen en het cultuurhistorisch erfgoed zijn een belangrijke kwaliteit in de provincie. We zetten ons in om deze landschappen en het erfgoed in de toekomst te behouden en versterken. We zorgen voor goed beheer, zodat alle inwoners hier gebruik van kunnen maken.
▪ We zoeken naar ruimte voor gebiedsontwikkelingen bij erfgoed, met behoud en inpassing van het erfgoed. Ook laten we herbestemming van monumenten (bijvoorbeeld naar wonen of kleinschalige bedrijvigheid) toe om het cultureel erfgoed in stand te kunnen houden. Daarbij kijken we ook naar maatschappelijke herbestemming en behoud en vergroting van de publieke toegankelijkheid.
▪ We zorgen voor voldoende geld om de restauratieachterstanden van het cultureel erfgoed aan te pakken. Hiervoor verhogen we het fonds Erfgoedparels. Daarbij ondersteunen we samen met gemeenten ook het verduurzamen van monumentaal vastgoed.
▪ In ruimtelijke plannen zijn het landschap en erfgoed een inspiratiebron en versterken we hun waarde hierin.
▪ We werken het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten over het slavernijverleden verder uit.
▪ We ondersteunen het immaterieel en het maritiem erfgoed. Met initiatieven uit de samenleving zetten we dit erfgoed beter op de kaart.
Cultureel aanbod
▪ Samen met gemeenten zorgen we dat de kunst- en cultuursector voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. We stimuleren het brede cultuuraanbod met ondersteuning en cofinanciering.
▪ Bij provinciale kunst- en cultuuropdrachten betalen wij een eerlijk tarief. We vragen ook onze partners om zich te houden aan de Fair Practice Code, het Fair Pay principe en de diversiteits- en inclusie code.
▪ Wij geven de maatschappelijke bibliotheek inhoud en vorm door bij te dragen aan innovatie. De maatschappelijke bibliotheek is een laagdrempelige basisvoorziening waar mensen terecht kunnen voor lezen, ontwikkelen van (digitale) vaardigheden, kennis en informatie, voor zelfontwikkeling, ontmoeting en debat. Voor kleine dorpen waar de bibliotheek niet groot opgetuigd kan worden, zorgen wij voor een passende oplossing, bijvoorbeeld met bibliotheekkasten of bibliotheekbussen.
▪ Wij stellen extra budget beschikbaar voor cultuureducatie, zodat het hele voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hier toegang toe heeft. We ondersteunen gemeenten om hun taak goed uit te voeren met een uitvoeringsorganisatie waar zij bij kunnen aanhaken. In het College Uitvoeringsprogramma verkennen we hoe we dit kunnen doorontwikkelen.
▪ We gaan door met de samenwerking met de cultuursector, de gemeenten, het Rijk en de fondsen in de Cultuurregio Utrecht. Hiermee zorgen we voor een gezonde en toekomstbestendige cultuursector.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Coalitie: BBB VVD GroenLinks PvdA
Sport, dorpshuizen, bibliotheken en cultuur
De invulling van deze akkoorden ligt in de eerste plaats bij gemeenten, maar als provincie zien wij waar nodig een rol in de ondersteuning van sport, dorpshuizen, bibliotheken en cultuur. Hierbij gaat het met name om het adresseren van knelpunten, kennisontwikkeling en het versterken van de netwerken. We zien dat er veel geld in stichtingen aanwezig is voor sport, welzijn en cultuur dat niet wordt gebruikt. We onderzoeken hoe we partners hierop kunnen attenderen. Wij maken gebruik van expertise om de breedtesport te versterken. Ook zoeken we naar mogelijkheden om de ontwikkeling van regionaal sport en cultuurtalent te stimuleren door een brug te slaan naar en ruimte te geven aan de topsport en topcultuur in de provincie. Daarnaast stimuleren we samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen dorpshuizen en dorpsraden en het multifunctioneel gebruik van accommodaties.
Bibliotheken
Wij zien een belangrijke rol voor bibliotheken in onze samenleving. Ze helpen bij het aanpakken van laag- geletterdheid, het ontwikkelen van leesvaardigheid bij jongeren, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het bevorderen van ontmoetingen. Iedereen zou gebruik moeten kunnen maken van een bibliotheek. Hoe we dit het beste vorm kunnen geven verschilt per regio en zal daarom worden meegenomen in de voorzieningenakkoorden. Via Probiblio ondersteunen wij bibliotheken in hun ontwikkeling naar een bredere maatschappelijke en educatieve functie.
Culturele voorzieningen
Op het gebied van culturele voorzieningen richten wij ons op de ondersteuning van gemeenten, die daarvoor als eerste verantwoordelijk zijn. Hierbij zetten wij primair in op het stimuleren van regionale samenwerking. De komende jaren besteden we gericht aandacht aan de ambitie van Noord-Holland Noord om als cultuur- regio aangemerkt te worden. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, in cofinanciering met het Rijk, zetten wij in op kwalitatief goede cultuureducatie op zoveel mogelijk Noord-Hollandse scholen.
Hier willen wij mee doorgaan. We blijven ons ook inzetten om sport en culturele voorzieningen en dorps- huizen te verduurzamen.
Cultureel erfgoed en monumenten
Cultuur en erfgoed zijn belangrijk voor de leefkwaliteit van onze provincie, zowel in de stad als in het landelijk gebied. We zijn trots op onze UNESCO-gebieden. Op het gebied van erfgoed investeren wij in het behoud, restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumenten en het behoud van ons archeologisch erfgoed. Naast onze eigen provinciale monumenten dragen we ook met cofinanciering bij aan de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in onze provincie. Met ons archeologiemuseum Huis van Hilde maken we dit erfgoed zichtbaar en toegankelijk voor een breed publiek. We continueren de komende jaren deze inzet.
Evenementen
Wij blijven een bijdrage leveren aan evenementen die ondersteunend zijn aan de identiteit en diversiteit van Noord-Holland. We zorgen dan ook voor voldoende budget hiervoor. We zien dit als een belangrijke manier om te zorgen voor verbinding tussen alle verschillende groepen die in Noord-Holland wonen. We streven naar een mooie mix van evenementen die zowel het meer landelijke als het metropolitane karakter van Noord-Holland goed vertegenwoordigen. Ook hier zullen we kijken naar het vereenvoudigen van regelgeving en het versnellen van het afgeven van vergunningen. Het huidige evenementenbeleid wordt voortgezet.
Aandacht voor het koloniale verleden
We zijn nog niet zo lang geleden gestart met de Keti Koti dialoogtafels. Hier kunnen Noord-Hollanders het gesprek voeren over de impact van racisme en discriminatie in onze samenleving. We willen hier mee doorgaan en zetten in op brede vertegenwoordiging, zodat zoveel mogelijk verschillende mensen deel kunnen nemen aan deze tafels. Daarnaast blijven we uiteraard deelnemen aan de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli.
Aandacht voor Noord- Hollandse tradities en cultuur
Noord-Holland heeft unieke streekgebonden tradities. Wij hechten er aan om dit te behouden en door te geven aan volgende generaties. We zullen daar aandacht aan besteden in het provinciehuis en het provinciale archief.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Coalitie: BBB VVD GroenLinks PvdA CDA
Cultuur en erfgoed
De kern van ons erfgoedbeleid blijft het beschermen van ons erfgoed waar vanuit wij werken aan een beter beleefbaar en benut erfgoed. We zetten daarbij in op onze provinciale kroonjuwelen, het stimuleren van restauratie en herbestemmen van rijksmonumenten, het onderhouden van historische windmolens en herijken erfgoedlijnen. Wij dragen bij aan de verbouwing en vernieuwing van museum Prinsenhof in Delft.
We zetten ons in om de archeologische waarden in onze provincie te beschermen, te benutten en te beleven. Het gaat dan om bekende terreinen van provinciaal archeologisch belang en de bekende en in Unesco-verband vastgestelde waarden van de Romeinse Limes.
Cultuureducatie in Zuid-Holland brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven. Dit is voor iedereen bereikbaar in Zuid- Holland. We geven een opdracht aan onze instellingen om meer jongeren te bereiken die niet snel in aanraking komen met cultuur.
In gemeenten waar het bibliotheekaanbod dreigt te verdwijnen, werken we een plan uit voor behoud van bibliotheken. We investeren in kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten. Kleinere gemeenten met beperkt aanbod krijgen hierbij extra aandacht.
Via cultureel erfgoed willen we de geschiedenis van Zuid-Holland beter in beeld brengen en beleefbaar maken, met specifieke aandacht voor de pijnlijke aspecten uit het verleden. Dit doen we vanuit diverse perspectieven. Als provincie krijgen we veelvuldig aanvragen voor een bijdrage aan evenementen. Voor evenementen in de provincie is geen beleid. Uitzonderingssituaties blijven mogelijk, daarvoor stellen we een afwegingskader op.
Wonen (fragment)
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Om sociale structuren te versterken ondersteunen we faciliteiten voor werken, leren, zorg, sport, ontmoeting en ontspanning. Daarom stimuleren we dat er ruimte wordt geboden aan maatschappelijke functies zoals de huisarts, scholen, sport en cultuur, ontmoeting en gebedshuizen. Om dat te stimuleren gaan we in gesprek met de gemeenten.

PROVINCIE ZEELAND
Coalitie: BBB SGP CDA VVD
Cultuur en erfgoed
Cultuur verbindt mensen en is een belangrijke drager van onze regionale identiteit. Die krijgt gestalte in tal van grotere en kleinere culturele uitingen en tradities, waaronder festivals en evenementen, maar ook in behoud van ons erfgoed. Een goed cultureel klimaat is ook van belang voor het welbevinden van inwoners. Mede daarom is het van belang dat organisatoren van festivals en evenementen, net als in de afgelopen jaren, respect hebben voor de gevoelens van álle Zeeuwen. Daarnaast is cultuur een factor in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en kunnen culturele uitingen een belangrijke rol spelen in de verbinding met en tussen andere beleidsvelden en grote opgaven. De Cultural Board is daarbij een van onze gesprekspartners. Hoewel wij hierin geen formele rol hebben, hechten wij belang aan de regionale en streekomroepen en zien, net als de Rijksoverheid, de meerwaarde in krachtenbundeling. De veranderingen die het Rijk wil doorvoeren in de mediawet zullen we dan ook volgen.
In de afgelopen jaren hebben we samen met het Rijk een ontwikkelagenda voor het cultuurveld opgesteld. Die richt zich, met steun van het Rijk, op de basis op orde, verbreding en vernieuwing. Daarnaast zijn enkele themamusea in staat gesteld om zich verder door te ontwikkelen. Die lijn zetten we door. Dat geldt ook voor cultuureducatie. De bouwstenen van de ontwikkelagenda vormen de basis voor ons cultuurbeleid in 2025. Dat neemt niet weg dat we het huidige palet aan gesubsidieerde festivals en podia tegen het licht willen houden en bezien of de keuzes die in het verleden gemaakt zijn nog steeds de juiste zijn.
Wij vinden het van belang dat uitvoerende kunstenaars een reële vergoeding voor hun werk krijgen, waar ook de Fair Practice code aandacht voor vraagt. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid daarvoor niet alleen bij de Provincie: we overleggen met de sector over de verschillende mogelijkheden – zoals hogere entreekosten – om aan die code te voldoen.
De cultuurbus brengt scholieren uit heel Zeeland naar allerlei culturele bestemmingen binnen en buiten de provincie. De bus is zeer succesvol. Wij blijven de cultuurbus daarom financieel ondersteunen.
Ten slotte ligt er een uitdaging bij de instandhouding van Zeeuws erfgoed. Wel realiseren we ons dat het onmogelijk is om alle erfgoed in stand te houden en dat we wellicht keuzes zullen moeten maken. We onderzoeken hoe eigenaren van erfgoed geholpen kunnen worden om zelf hun erfgoed in stand te houden. Wij zoeken naar financiële ruimte om een extra (kwaliteits)impuls te geven waar het zelf in stand houden onvoldoende mogelijk is. We zien mogelijkheden om, in samenwerking met gemeenten en (kennis)instellingen, invulling te geven aan een kenniscentrum rondom het slavernijverleden. Iedereen moet hier kennis van hebben. Educatie is daarbij belangrijk.
Zeker doen:
* Geld vrijmaken voor themamusea en de ontwikkelagenda Cultuur
* Herijken gesubsidieerde festivals en podia
* Kwaliteitsimpuls erfgoed.

PROVINCIE NOORD-BRABANT
Coalitie: VVD GroenLinks PvdA SP D66 LokaalBrabant
Wat zien en willen we?
Brabant is een unieke provincie. Het open en gastvrije karakter van Brabant maakt dat het hier gezellig en sociaal is. Kunst en cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd zijn hierbij onmisbaar. Dat draagt bij aan een bruisend en levendig Brabant. We denken én kleuren buiten de lijntjes. Onze creativiteit, inspiratie en verbeeldingskracht helpen om soms net even anders te kijken naar een vraagstuk waardoor een oplossing dichterbij komt. Er wordt maatschappelijke impact gemaakt.
We willen een levendig Brabant voor iedereen met bruisende steden en kernen en waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Daar hoort een breed aanbod aan cultuur en sport bij, zowel in de breedte als in de top. We willen dat culturele en sportvoorzieningen en evenementen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Jong, oud, draagkrachtig of niet: sport en cultuur voor iedereen. We willen daarnaast een gastvrije provincie zijn én blijven met een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor zowel onze inwoners als bezoekers. Tot slot, koesteren we ons Brabants erfgoed om zo ook onze geschiedenis, de identiteit en verhalen over Brabant levendig te houden. Erfgoed blijft daarmee ook een inspirerend spoorboekje voor een diversiteit aan opgaven in het stedelijk en landelijk gebied.
In februari 2023 hebben Provinciale Staten het beleidskader ‘Levendig Brabant 2030’ vastge- steld. Dit beleidskader gaat over cultuur, sport, erfgoed en vrije tijd en hun onderlinge samen- hang. Het beleid is erop gericht om een levendig en aantrekkelijk leef-, woon-, vestigings- en verblijfsklimaat in Brabant in stand te houden en te versterken. We streven daarbij naar de verbinding met onze maatschappelijke opgaven om de kracht van de vier sectoren ook daar van betekenis te laten zijn. We stellen een uitvoerings- agenda Levendig Brabant 2024-2027’ op, waarin onze ambities nader worden uitgewerkt. We passen onze uitvoeringsinstrumenten – en regelingen aan op het beleidskader ‘Levendig Brabant 2030’.
Wat gaan we doen?
Cultuur
▪ Op het gebied van cultuur zetten we in op een breder, meer divers publiek. Daar hoort ook een breed en divers aanbod bij. Iedereen moet makkelijk met kunst en cultuur in aan- raking kunnen komen. Dit is de kern van ons cultuurbeleid. Wij vragen aan de mensen die cultuur maken om een aanbod te ontwikkelen dat past bij meerdere diverse groepen uit de samenleving. Daarmee kunnen we het effect van cultuur op de samenleving vergroten.
▪ Wij willen kunstenaars vaker betrekken om creatief mee te denken over oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid, mobiliteit, vitaliteit van kleine kernen en woningnood.
▪ We blijven het Buurtcultuurfonds inzetten voor initiatieven die – binnen wijken, generaties, culture en kunstvormen én tussen stad en platteland – bijdragen aan ontmoetingen, samenwerken en samenleven.
▪ We gaan door met de samenwerking met BrabantStad voor de professionele kunsten. We spannen ons samen met de Brabant- Stad-steden actief in om meer Rijksmiddelen voor de Basisinfrastructuur (BIS) en de instellingen in de Rijksfondsen naar Brabant te krijgen. Bij een topregio hoort immers een hogere rijksbijdrage. De philharmonie zuidnederland blijft verbonden met Brabant en krijgt – zoals opgenomen in het beleidskader – een gelijkwaardige positie ten opzichte van de instellingen die vallen onder de Culturele Basisinfrastructuur zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande instellingen.
▪ We nodigen het Brabantse bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld uit een grotere rol in de cultuursector te nemen. Hiertoe verkennen we de doorontwikkeling van het Brabant-C Fonds tot een privaat-publiek fonds voor projectfinanciering, waarbij een meer- jarige bijdrage vanuit de private sector en het oppakken van maatschappelijke opgaven middels de inzet van cultuur noodzakelijk zijn.
▪ We vinden het belangrijk dat kunst en cultuur van jongs af aan gestimuleerd worden. We voeren een actieve lobby richting het Rijk voor meer cultuuronderwijs in het basis- en voorgezet onderwijs.
▪ Het Noordbrabants Museum blijven we steunen, onder andere door de huisvesting van de nieuwe JK Art Foundation Collectie mogelijk te maken. Het ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor het gemeentelijk Design Museum is een verantwoordelijkheid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Erfgoed
▪ Ons Brabantse (immaterieel) erfgoed draagt bij aan onze identiteit en ons landschap. Daarom zijn we hier zuinig op. We blijven de restauratie van Brabantse Rijksmonumenten steunen. Door de inzet van het ontwikkelbedrijf, de immunisatieportefeuille en onze deelnemingen, dragen wij op een vernieuwende wijze bij aan de restauratie en herontwikkeling van monumenten. We richten ons hierbij op de vier verhaallijnen van het Brabants erfgoed: bevochten, innovatief, bestuurlijk en religieus Brabant.
▪ In 2024 en 2025 vieren wij 80 jaar bevrijding. Zeker in deze tijden willen wij de waarde hiervan benadrukken. Wij onder- steunen daarom het programma ‘Brabant Herinnert’ dat hiervoor is ingericht.
▪ We vinden het belangrijk dat alle Brabantse jongeren de kans hebben deel te nemen aan cultuur en kennis te maken met het Brabantse erfgoed. Het gezamenlijke project ‘Museumschatjes’ van Erfgoed Brabant en onder andere het Noordbrabants Museum en Nationaal Monument Kamp Vught zetten we daarom voort. Ook kijken we of we een soortgelijke regeling voor het voortgezet onderwijs opnieuw kunnen opzetten.
▪ Vincent van Gogh is een cultureel icoon van Brabant. Vanuit het erfgoedbeleid en voor onze vrijetijdseconomie is het belangrijk dat we de basis op orde brengen als het gaat om het beleefbaar maken van het van Gogh erfgoed. We blijven daarom de ‘Van Gogh Sites Foundation’ steunen in het (door)ontwikkelen van de locaties in Zundert en Etten-Leur zoals we dat ook in Nuenen recent gedaan hebben.
Vrijetijdseconomie
▪ De Brabantse vrijetijdssector heeft een positief effect op het woon- en vestigingsklimaat voor inwoners, studenten, buitenlandse werknemers, bedrijven en is positief voor het welzijn en welbevinden van inwoners en bezoekers. Het versterkt de Brabantse identiteit en het gevoel van trots op Brabant. Het draagt tevens bij aan andere provinciale opgaven. We ondersteunen goede initiatieven die bijdragen aan provinciale opgaven met betrekking tot recreatie en toerisme.
▪ We houden het Leisure Ontwikkelfonds Brabant tot en met 2027 in stand om de Brabantse vrijetijdseconomie te versterken.
▪ We ondersteunen (incidenteel) de ontwikkeling van ‘Van Gogh Homeland Experience’. Het gaat hier om een initiatief dat vanuit de samenleving is ontstaan en waar relevante partijen op het terrein van de vrijetijdseconomie zich aan hebben verbonden. Ook liggen er kansen op het verkrijgen van Rijksfinanciering (Regio Deal). Het initiatief hiervoor ligt bij de Stichting Van Gogh Homeland Experience, de gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant.
Media
▪ Media zijn essentieel voor een evenwichtige democratie, ook in Brabant. We benadrukken het belang van een divers en breed scala aan media-uitingen. We zien graag dat de regionale en lokale journalistiek behouden blijft en daar waar nodig versterkt wordt. Samen met andere partijen, zoals de NOS en Nederlandse Publieke Omroep (NPO), bezien we of een impuls kunnen geven aan de regionale en lokale media.

PROVINCIE LIMBURG
Coalitie: BBB VVD CDA PvdA SP
Cultuur en erfgoed voor iedereen
Iedere Limburger kan genieten van onze rijke cultuur met een eigenheid aan tradities en taal. Er is volop aanbod, zowel van bekende musea en podia, als ook van kleinere lokale uitingen van cultuur. Het cultuuraanbod in een stad of regio is medebepalend voor de sfeer en dynamiek, en daardoor voor de aantrekkingskracht om er te gaan (of blijven) wonen, studeren, werken of recreëren. Cultuur draagt ook bij aan de zelfontplooiing van mensen en de kwaliteit van leven. Het is een verbindende factor in een veranderende samenleving. Limburg wordt diverser, in de samenstelling van de bevolking en ook in haar culturele uitingen. De digitale cultuur bijvoorbeeld heeft in de Corona-tijd een enorme ‘boost’ gekregen. Maar denk ook aan de ‘urban culture’ van de Parkstad-regio, of de tour langs verzorgingshuizen waarmee het Limburgs Museum haar kunstcollecties op een nieuwe manier toegankelijk maakte. Tradities gaan hand in hand met nieuwe invloeden. Het rijke Limburgse verleden toont zich in de vele historische monumenten, karakteristieke landschapselementen en ander erfgoed. Ze vertellen het verhaal over waar wij als Limburgers vandaan komen en weerspiegelen onze identiteit. Het is van belang dat het erfgoed zoveel mogelijk toegankelijk is voor inwoners, in het bijzonder voor onze jongeren. En dat ook hier vernieuwing haar weg vindt, in de manier waarop het erfgoedverhaal verteld en gedeeld wordt.
Wat drijft ons en wat is onze opgave?
Niet alle inwoners van Limburg komen vanzelfsprekend in aanraking met cultuur, met culturele evenementen en met ons culturele erfgoed. Omdat het aanbod onvoldoende toegankelijk is of omdat ze er simpelweg geen geld voor hebben. Dat verdient aan- dacht. Net als de duizenden verenigingen en vele vrijwilligers die zich inzetten voor de Limburgse cultuur en al haar tradities. Zij spelen een centrale rol in onze samenleving en zorgen voor gemeenschapszin, maar worden soms ontmoedigd door steeds meer regels, administratieve lasten en financiële beperkingen. Dat laatste geldt ook voor de vele historische monumenten en ander Limburgs erfgoed. De leegstand, de kostbare verduurzaming en renovatie van beeldbepalende monumentale panden vormen een groot risico voor het behoud van dat erfgoed. Monumenten verdienen goed onderhoud; vaak door particulieren, gemeenten of instellingen zelf, maar soms ook met steun in de rug van de Provincie. We zetten ons de komende jaren in om onze cultuur en ons cultureel erfgoed in de volle breedte te versterken, te behouden en nog meer toegankelijk te maken voor de Limburgers. Daarbij leggen we de verbinding met de Sociale Agenda.
Wat willen we bereiken?
We willen dat cultuur en erfgoed voor elke inwoner van Limburg toegankelijk en betaalbaar zijn. Zodat meer mensen door aansprekende verhalen en inspire- rende voorbeelden worden betrokken en uitgenodigd om mee te doen met het Limburgse culturele leven. Daarom investeren wij in een brede, toegankelijke infrastructuur. We vinden het daarnaast belangrijk dat vrijwilligers de ruimte krijgen en gefaciliteerd worden om initiatieven en evenementen te organiseren, die zorgen voor ontmoeting, inclusiviteit en levendigheid in wijken en dorpen. We willen ons archeologisch, industrieel en religieus materieel én ons immaterieel erfgoed beschermen, behouden en zoveel mogelijk toegankelijk maken. Landelijke middelen voor cultuur, sport en monumenten dienen evenredig over de ver- schillende provincies te worden verdeeld. We blijven uit het vaarwater van de gemeentelijke taken maar zoeken de bovenlokale en regionale afstemming op en ondersteunen desgewenst met kennis en bij contacten met de Rijksoverheid. Zodat elke overheid vanuit haar eigen invloedssfeer de benodigde impact kan maken.
Wij stellen daarbij de volgende doelen:
* In 2027 is de culturele infrastructuur in Limburg evenwichtiger versterkt;
* In 2027 hebben meer Limburgers een bezoek gebracht aan een museum of een voorstel- ling (podiumkunst);
* In 2027 verkeert een kleiner percentage van rijksmonumenten (niet zijnde woonhuizen) in Limburg in matige of slechte staat;
* In 2027 zijn meer vrijwilligers betrokken bij het in stand houden van kunst, cultuur en erfgoed.
Een aantal van bovenstaande indicatoren maakt deel uit van de cultuurmonitor van de Boekmanstichting en de erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed, en dient hierbij als mogelijk inspiratie voor nadere concretisering.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behouden en versterken van een toegankelijke culturele basis- infrastructuur
Een breed en toegankelijk cultureel aanbod, verspreid over heel Limburg, maakt dat alle inwoners van Limburg in aanraking kunnen komen met alle vormen van cultuur, ook de rijke Limburgse volkscultuur. We trekken op met zowel de Rijksoverheid als gemeenten en stimuleren samenwerking tussen diverse partners binnen en buiten de sector en over de grens. We willen gemeenschapsinitiatieven die bijdragen aan leefbaarheid faciliteren. Meer financiële erkenning en steun vanuit de Rijksoverheid is nodig.
Wij zetten in op de volgende speerpunten:
* We continueren de steun aan professionele en amateurkunsten en de provinciale musea. Het Limburgs Museum Venlo als “identiteitsdrager” van Limburg is centrale spil in het uitdragen van de Limburgse identiteit en verdient meer steun;
* We versterken de culturele infrastructuur in Midden en Noord-Limburg door met incidentele middelen een kwaliteitsinhaalslag en rijker aanbod te realiseren. Op deze manier ontstaat een beter gebalanceerde culturele infrastructuur over de gehele provincie;
* We ondersteunen lokale culturele initiatieven, waaronder festivals en evenementen, die aantoon- baar zorgen voor ontmoetingen en bijdragen aan de levendigheid van een wijk of kern. Dat doen we ook bij initiatieven die een bijdrage leveren aan het profiel van Limburg als cultuurprovincie. In samenwerking met gemeenten en veiligheidsdiensten “ontzorgen” we vrijwilligers en het verenigingsleven door barrières rondom regelgeving en financiën weg te nemen of in elk geval zo laag mogelijk te maken. We onderzoeken samen met gemeenten de mogelijkheid om een “actieplan vrijwilligers” op te stellen;
* Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in aanraking komen met cultuur en stimuleren daarom cultuureducatie. We onderzoeken of het haalbaar is om alle kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang te bieden tot de provinciale musea;
* We versterken samen met gemeenten onze lobbyactiviteiten richting Rijk voor een eerlijke verdeling van landelijke cultuursubsidies en de bekostiging van het Bonnefantenmuseum als rijksmuseum;
* We verankeren het Filmfonds Limburg structureel in het provinciaal cultuurbeleid, met extra oog voor specifiek de Limburgse historie, taal, cultuur, en producties.
Behoud van Limburgs materieel en immaterieel erfgoed, Limburgse taal, monumenten en archeologie
Het Limburgse erfgoed vertegenwoordigt de Limburgse geschiedenis, verrijkt het landschap en verdient behoud en bescherming. Monumentale panden, zoals kerken, zijn vaak beeldbepalend in het landschap of dragen bij aan de eigenheid van een kern of wijk. Onderhoud, restauratie en herbestemming ervan is belangrijk, waarbij zoveel mogelijk de unieke historische kenmerken en de relatie met het omliggende landschap behouden blijven. Gecombineerd met toegankelijkheid voor een breed publiek. Ook het behoud en het stimuleren van de Limburgse taal is van groot belang.
Wij zetten in op de volgende speerpunten:
* We continueren de huidige ondersteuning aan organisaties die zich inzetten voor erfgoed en archeologie;
* We treden op als co-financier bij het onderhoud, de restauratie en herbestemming van industrieel en kerkelijk erfgoed, en monumentale panden in particulier bezit die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Wij hebben daarbij oog voor de centrale plek van het erfgoed in een wijk, dorp of in het landschap en voor de mogelijkheid om bij herbestemming naast een verdienmodel ook waarde te realiseren voor bijvoorbeeld de samenleving, het milieu of landschap. Voor grote restauratieopgaven vragen wij in samenwerking met gemeenten aandacht bij het Rijk;
* We ondersteunen het gebruik en de instandhouding van de Limburgse taal. Als provincie stimuleren we dat kinderen hier al zo vroeg mogelijk mee in aanraking komen. Daarnaast verwachten we van het Rijk structurele ondersteuning als aanvullende impuls op het gesloten Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburgse taal (2019);
* In gezamenlijkheid met gemeenten stimuleren we publieksparticipatie en “ontzorgen” we vrijwilligers;
* We werken samen met eigenaren van erfgoed en erfgoedorganisaties om het erfgoed onder de aandacht te brengen van een breed publiek.