13 februari 2012

Cultuur sterker vertegenwoordigd in belangenbehartiging fondsenwerving

Kunsten ’92, de belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, is met ingang van 1 februari jl. lid geworden van het Instituut Fondsenwerving (IF). Instituut Fondsenwerving is de brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals. Het IF participeert binnen het SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), dat een sterke relatie met de overheid heeft. De SBF is ondermeer betrokken bij de vormgeving van de Geefwet. Kunsten ’92 gaat het lidmaatschap aan om de belangen van de culturele sector ook via dit kanaal beter bij de overheid voor het voetlicht te brengen. Behalve als kennisinstituut en belangenbehartiger biedt het IF voordelen voor de leden van Kunsten ’92. Zij kunnen deelnemen aan de vele bijeenkomsten van het IF en krijgen korting op het opleidingspakket. 

“Ik ben zeer verheugd dat wij de samenwerking met Kunsten ’92 zijn aangegaan”, zegt Hanneke Lenkens, directeur IF. “In deze tijden van bezuinigingen is het voor culturele instellingen van cruciaal belang om over de juiste instrumenten te beschikken om goed te kunnen blijven functioneren”, stelt Marianne Versteegh, algemeen secretaris van Kunsten ’92.
Het kabinet is er nog niet in geslaagd om die instrumenten te ontwikkelen. Dat geeft op alle fronten nieuwe uitdagingen. 

Het IF en Kunsten ’92 bundelen de krachten en trekken samen op richting de overheid. Daarbij is het IF al meer dan 10 jaar een zakenkundig partner op het gebied van fondsenwerving. Zij kan de aangesloten leden van Kunsten ’92 advies en ondersteuning bieden om de eigen bedrijfsvoering verder aan te passen en op professionele wijze zelf extra middelen te verwerven.

De samenwerking tussen Instituut Fondsenwerving en Kunsten ’92 is effectief per 1 februari 2012. Voor meer informatie over de samenwerking kunt u contact opnemen met:

 

Hanneke Lenkens 
Directeur IF    
070 – 20 500 60     
www.instituutfondsenwerving.nl 
Marianne Versteegh
Algemeen Secretaris Kunsten ’92
020 – 422 03 22
www.kunsten92.nl

Over Kunsten ’92 
Kunsten ’92 is de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, met 435 leden. Kunsten ’92 wil met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Een op de toekomst gericht kunst- en cultuurbeleid, waarin de cultuursector een actieve rol speelt, hoort daarbij. Kunsten ’92 doet dat door belangrijke onderwerpen te agenderen, door onderzoek en feiten te presenteren en het debat te entameren. En door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.

Over Instituut Fondsenwerving 
Het IF is met ruim 550 leden de grootste brancheorganisatie voor hedendaagse fondsenwervende instellingen, locaal en regionaal wervende goede doelen en fondsenwervende professionals. Het IF centreert haar activiteiten rondom vijf kerngebieden: belangenbehartiging, (inter-)nationaal netwerk van fondsenwervers, opleidingen, advies & begeleiding en services voor leden.