Cultuureducatie en Cultuurparticipatie in de formatie

Cultuureducatie en -participatie zijn van belang, daarover zijn bijna alle politieke partijen het eens. Ook de stemwijzer heeft cultuuronderwijs als een van de dertig stellingen opgenomen. Dus op woensdag 22 november 2023 valt er wat te kiezen!

De werkgroep cultuureducatie en participatie van Kunsten ’92 heeft voor de verkiezingen een pamflet voorbereid met de inzet van Kunsten ’92 voor de formatie.

Inzet Kunsten ‘92 op Cultuureducatie en Cultuurparticipatie voor de formatie

Meedoen aan cultuur biedt ons zingeving en biedt ons veerkracht bij maatschappelijke vraagstukken. Om iedereen in staat te stellen zich cultureel te ontwikkelen zijn we gebaat bij goede culturele voorzieningen. Nederland heeft een prachtig bestel van kunstinstellingen, theaters, musea, gezelschappen, orkesten, festivals, onderzoeksinstituten, zzp’ers in de kunsten en nog veel meer. Er wordt op hoog niveau talent ontwikkeld, kunst gemaakt en aan het publiek gepresenteerd

Daarnaast speelt cultuur een rol in de vorming van de toekomstige generaties. Cultuureducatie draagt bij aan vaardigheden als creativiteit, weerbaarheid, mediawijsheid, overbruggen van verschillen, kritisch burgerschap en kansengelijkheid.
Ook doen veel kinderen, jongeren en volwassenen aan kunstbeoefening in de vrije tijd. Cultuurparticipatie geeft uiting aan het mens-zijn, zorgt voor maatschappelijke binding en draagt bij aan welzijn en mentale gezondheid.
Wij pleiten voor meer aandacht voor en investeringen in cultuureducatie en -participatie.

Concreet vragen wij u het volgende te doen:

* Cultuureducatie en participatie wettelijk te verankeren. Zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de verschillende overheden wordt belegd, samenhang tussen rijk, provincies en gemeentes wordt geborgd en de cultuursector in gezamenlijke verantwoordelijkheid alle toekomstige generaties kan verzekeren van hun recht op cultuur.

* Versterk cultuureducatie op alle scholen, po, vo, mbo en speciaal onderwijs in alle gemeenten in heel Nederland.
> Maak hiervoor extra middelen vrij: Verhoog de bijdrage voor de Cultuurkaart naar € 25 per jaar voor iedereen van 4 tot 18 jaar
> Breid de Cultuurkaartfinanciering met het matchingsprincipe uit naar het po en mbo.

* Haal financiële drempels weg zodat kinderen en jongeren die in armoede opgroeien kunnen deelnemen aan cultuurparticipatie.

* Stimuleer de inzet van professionele kunstvakdocenten, ook met het oog op het huidige lerarentekort en werkdrukverlaging. En zorg tegelijkertijd dat groepsleerkrachten zelf ook in staat zijn cultuuronderwijs te geven en help hen dit te realiseren binnen het nieuwe curriculum.

* Stel de sector financieel in staat om de Governance code cultuur, Fair Practice code, Code Diversiteit en Inclusie te implementeren.

* Maak het programma CMK, of een gelijkwaardige opvolger ervan, structureel, zodat de verschillende overheden gezamenlijk zorg dragen voor goede spreiding van en deskundigheid voor cultuureducatie in alle regio’s.

De werkgroep educatie en participatie van K92 wordt gevormd door de leden CJPCultuurconnectieKleinkunstigKunstgebouwLKCA – Theatergroep Playback