25 juni 2012

D66 – programma en planning

Kandidatenlijst
Zaterdag 23 juni – Prestentatie verkiezingsprogramma ‘En Nu Voorruit’
24-25 augustus: verkiezingscongres in Den Haag

D66 Verkiezingsprogramma 2012-2017 ‘En nu voorruit’ Hoofdstuk: Cultuur

Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen ‘hobby’  of luxegoed voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen  verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om  voortdurend op zichzelf te reflecteren. Wij vinden een sterke culturele  en creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een open, zich  ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur heeft daarnaast  ook economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden  om ergens te willen wonen en maakt ons land op die manier  aantrekkelijk voor talenten en bedrijven. 

Vrije en diverse media vormen een onlosmakelijk onderdeel van  een bloeiende samenleving en een werkende democratie. Het kritische  en beschouwende oog is noodzakelijk voor het controleren en ter  verantwoording roepen van de macht. Een vrije pers is ook de motor van  dialoog en debat in een samenleving die voortdurend in ontwikkeling is.  De overheid heeft een belangrijke rol in het waarborgen van vrije media.

Geef kunst en cultuur  de ruimte
Wij willen dat de overheid de creatieve vermogens,  de vindingrijkheid en de innovatieve kracht van  mensen actief en ruimhartig ondersteunt en stimuleert. De overheid moet niet optreden als beoordelaar  van kunst, maar voorwaarden scheppen zodat kunstenaars een eigen verantwoordelijkheid krijgen en  kunnen (onder)nemen. Daarbij is D66 ervan overtuigd dat er geen creatieve top kan zijn zonder een  brede basis en voldoende ruimte voor talentontwikkeling. De overheid heeft daarom een grote verantwoordelijkheid om ook de creatieve basis te  stimuleren.  De afgelopen jaren is hard bezuinigd op de culturele sector. D66 wil gericht de daarmee aangebrachte  schade herstellen. Tegelijkertijd omarmen wij de  energie die als reactie is vrijgekomen en stimuleren  wij de culturele sector meer op eigen benen te staan.

Lage BTW voor culturele sector
D66 is voorstander van een ondernemende culturele sector.  De verhoging van de BTW op de kunsten heeft  de sector op dit punt een slechte dienst bewezen.  D66 heeft dit gelukkig – zowel voor de beeldende  als de podiumkunsten – terug kunnen draaien.  Dit versterkt de verdiencapaciteit van de kunsten.

Meer privaat geld
D66 wil het fiscaal vriendelijke  instrumentarium uitbreiden dat het voor meer mensen en bedrijven mogelijk maakt zelf in kunst en cultuur te investeren. De ‘geefwet’ in huidige vorm  schiet hierin tekort. Voor de Nederlandse filmindustrie wil D66 een zogenaamd ‘tax-shelter’ vormen,  zodat ondernemerschap wordt gestimuleerd en de  Nederlandse film zo groot kan blijven als hij nu is.

Gericht schade herstellen
D66 maakt geld vrij om  gericht schade te herstellen die de recente bezuinigingen hebben aangericht in de kweekvijvers van de  kunsten. Daarbij wordt vooral gekeken naar het redden van een beperkt aantal voor talentontwikkeling  cruciale orkesten, productiehuizen en gezelschappen. Gericht internationaal D66 wil het internationaal  cultuurbeleid bundelen en in een gericht aantal landen en steden inzetten, zodat de culturele en economische potentie beter wordt benut. Het huidige beleid om Nederlandse kunst, cultuur, mode,  design en historie te promoten is niet effectief  genoeg. Bovendien is het beleid versnipperd over  verschillende ministeries.

Bevorder uitlenen collecties
Wij willen dat de  overheid zich garant stelt voor de niet-verzekerde  uitlening van museale objecten. Door een zogenoemde indemniteitsregeling wordt het eenvoudiger  voor musea om collecties uit te lenen en zelf tentoonstellingen te organiseren.  Versterk de kunstexport D66 bepleit het versterken van de kunstexport en wil kunstenaars en kunstinstellingen die in het buitenland actief zijn beter  begeleiden. Dit door meer samen te werken met internationale onderwijsprogramma’s, met Hollandmarketing en met het bedrijfsleven. Subsidies  moeten openstaan voor internationale besteding.

Kunstarchieven toegankelijker
D66 wil dat  kunstarchieven zoveel mogelijk worden gedigitaliseerd en met elkaar verbonden. Niet alleen vanwege  de lagere kosten maar vooral omdat het de toegankelijkheid vergroot.

Kunstdiefstal bestrijden
Wij willen een landelijk  toegankelijk (digitaal) register voor gestolen kunst en  antiek. In aansluiting op de internationale registers  moet het met betere registratie voor particulieren,  handelaren, houders van collecties en gespecialiseerde politie en justitie beter mogelijk worden om  gestolen objecten terug te vinden en misdrijven  op te lossen.

Kunst en Cultuur in het onderwijs
Cultuur is van  ons allemaal. Elk kind moet hiermee kennis kunnen  maken. Omdat het een verrijking is. Daarom wil D66  aandacht voor cultuur op elke basisschool. En wordt  de cultuurkaart in nieuwe vorm voortgezet.
Vitaal erfgoed
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en  onze toekomst. D66 vindt het belangrijk dat onze  samenleving dit historisch besef met zich mee  draagt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid  om het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische-  en politieke waan van de dag. Een helder selectiebeleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang  is hiervoor onmisbaar.

Opzetten erfgoed trust
D66 wil niet meegaan in  het ingezette proces om het Rijksmonumentenbezit  van de Rijksoverheid af te stoten naar markt en lagere  overheden. D66 wil een trust opzetten waarin de in  overheidsbezit zijnde Rijksmonumenten worden  ondergebracht.

Media en publieke omroepen
Een divers media- en omroeplandschap is van het  hoogste belang voor een samenleving die haar kritisch vermogen wil blijven ontwikkelen. D66 ziet  voor de overheid een voorwaardenscheppende taak.  Zij dient zich in te zetten voor het behoud van de publieke omroep met een gevarieerde programmering  en een divers omroeplandschap.

Een gezonde publieke omroep
Wij willen dat de  publieke omroep zich veel meer gaat richten op een  veelzijdig programma aanbod. Daarbij is de fusie van  bestaande omroepen een eerste stap richting een  nieuw omroep bestel. D66 wil dat de bestaande en  nieuwe omroepen in de toekomst productiehuizen  worden die op basis van inhoud, niet op basis van  ledenaantal, zendtijd krijgen bij de publieke omroep.  D66 ziet mogelijke winst in het bundelen, afstoten  of privatiseren van diensten die nu bij de afzonderlijke omroepen zijn ondergebracht (bijvoorbeeld  vertaaldiensten). Nieuws, actualiteit, vernieuwend  amusement en Nederlands drama moeten prioriteit  krijgen bij de programmering.

Toegang fondsen voor commerciële omroepen
D66 wil dat commerciële omroepen net als de publieke toegang krijgen tot fondsen ter stimulering  van Nederlands drama en documentaireseries. Ook  online-partijen moeten hiervan gebruik kunnen maken. Toekenning van fondsen dient bovendien zo  transparant mogelijk te gebeuren en in alle gevallen  te kunnen worden betwist.

Stimuleringsfonds voor de pers
Dit fonds moet  voor alle soorten media worden opengesteld.

Onafhankelijke lokale omroepenLokale en regionale omroepen zijn nu financieel afhankelijk van de  lokale politiek. Dat is onwenselijk. D66 wil dat het  Commissariaat voor de Media de lokale omroep financiert, zodat lokale omroepen onafhankelijk kunnen opereren. D66 heeft hiertoe een initiatiefwet  ingediend.