14 juni 2012

Tweede Kamerdebat 21 juni: Tweede Kamer kan nu nog ingrijpen

PERSBERICHT 18 juni 2012

KUNSTEN ’92 heeft de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het Tweede Kamerdebat aanstaande donderdag 21 juni, in een brief aangegeven wat ze in dit debat nog kunnen doen om onnodige schade aan de cultuursector te voorkomen.

VOORKOM GROTE GATEN IN CULTURELE INFRASTRUCTUUR
Het advies van de Raad voor Cultuur laat zien welke gaten er in het culturele veld ontstaan als gevolg van de bezuinigingen. Er is teveel en te snel bezuinigd. Het advies van de Raad voor Cultuur biedt zeker geen garantie dat het beste uit de sector behouden blijft. Ook de Raad constateert dat de kern van het cultuurbestel wordt aangetast. Van een evenwichtig gespreid aanbod van kunst, cultuur en erfgoed over het hele land is vanaf 2013 geen sprake meer. Talentontwikkeling is het grootste slachtoffer van dit beleid. Daar kan alleen wat aan worden gedaan door meer middelen beschikbaar te stellen vanaf 2013. Nederland streeft naar een plaats in de top 5 van de kenniseconomieën. Investeren in kunst en cultuur is dan noodzaak. Om dat te bereiken heeft Kunsten ’92 de Agenda 2020 gepubliceerd. (Zie bijlage). 

HEF BLOKKADE OP BESTEMMINGSRESERVES OP

Kunsten ’92 roept de kamerleden op om de staatssecretaris te verzoeken bestemmingsreserves en algemene reserves van de culturele instellingen voor de lopende periode vrij te maken. Nu worden deze geblokkeerd, met grote financiele consequenties voor de instellingen. Het eenzijdig wijzigen van lopende afspraken die zo nadelig uitpakken is bovendien een zaak van onbehoorlijk partnerschap. Ook de Raad voor Cultuur stelt dat veel instellingen financieel kwetsbaar zijn en in staat moeten worden gesteld meer eigen vermogen op te bouwen. Een transitie naar nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen, toch al geen sinecure in deze tijd, wordt nu alleen maar moeilijker.

OPROEP AAN ZIJLSTRA: HANDEL MET VISIE
Kunsten ’92 is verbaasd dat staatssecretaris Zijlstra het advies van de Raad voor Cultuur op voorhand heeft overgenomen terwijl er nog
zoveel onzekerheden zijn en de verwarring over de rol van cultureel ondernemerschap in het beleid alleen maar toeneemt. Veel instellingen zien zich reeds nu geplaatst voor grote financiële problemen, vaak veroorzaakt door tegenstrijdige beleidsmaatregelen. De staatssecretaris geeft zich daar geen rekenschap van. Zijn recent gepubliceerde programma cultureel ondernemerschap gaat er geheel aan voorbij. De overheid moet met visie handelen en ongewenste schade voorkomen.

 

Persbericht verzonden op 18 juni 2012
Zie ook Agenda 2020

Brief Kunsten ’92 aan Tweede Kamer t b v debat op 21 juni 2012