13 oktober 2015

Kunst, cultuur en erfgoed in het Jaar van de Ruimte 2015

2015 is het Jaar van de Ruimte: een serie van activiteiten die de professionele, politieke en maatschappelijke discussie over de ruimtelijke ordening en toekomst in ons land voeden. Tijdens het Jaar van de Ruimte wordt toegewerkt naar het Manifest 2040. Dit Manifest 2040 moet de agenda vormen voor de nieuwe Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet. Het manifest is op 15 december 2015 aangeboden aan minister Schultz van Haegen tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte.

Kunsten ’92 spant zich tijdens het Jaar van de Ruimte in om het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor gebiedsontwikkeling te benadrukken. Dit doen wij door input te leveren voor het Manifest 2040 (lees hier), door bijdragen te plaatsen op het platform Wij maken Nederland en door deel te nemen aan sessies over de Nationale Omgevingsvisie en bijeenkomsten het Jaar van de Ruimte. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de Omgevingsvisie en Omgevingswet en betrekt andere ministeries, zoals OCW (en daarbinnen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE).

Achtergrond

In 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, die zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving integreert. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.

Met deze Omgevingswet wordt ook de Nationale Omgevingsvisie van kracht. Hierin staan de belangrijkste plannen en ambities voor de inrichting van Nederland op de lange termijn. Op dit moment zijn er bijna 80 visies en beleidsplannen, zoals bijvoorbeeld het Milieubeleidsplan, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, het Verkeer en Vervoerplan, Waterplan, Natuurbeleidsplan, etc. Deze visie is niet alleen bindend voor het Rijk, maar zal ook doorwerken in de provinciale omgevingsvisies. Aangezien participatie een belangrijk thema van de Omgevingswet is, wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Omgevingsvisie laten aansluiten bij wat er leeft in de maatschappij. De bouwstenen voor de visie worden vanuit de maatschappij ‘opgehaald’ d.m.v. activiteiten, bijeenkomsten, en het Manifest 2040.

Lees hier het Manifest 2040