19 mei 2011

Kunsten ’92 roept statenleden op cultuurbewust te stemmen

Op 23 mei stemmen de statenleden in heel Nederland over de samenstelling van de Eerste Kamer. Reden voor Kunsten ’92 om op te roepen vooral cultuurbewust te stemmen. Hieronder vindt u de integrale brief.

Geacht Statenlid,

Graag wil ik u namens de vereniging van kunst, cultuur en erfgoed Kunsten‘92 hartelijk feliciteren met uw installatie als lid van de Provinciale Staten. Ik wens u veel inspiratie en wijsheid bij het vormgeven van het beleidin uw provincie.

Een belangrijk moment is uiteraard de verkiezing van de leden van de nieuwe Eerste Kamer, 23 mei aanstaande. Zoals wij allen hebben gemerkt in de afgelopen maanden, telt de rol van de Eerste Kamer, als gevolg van de politieke verdeeldheid in ons land, zwaarder dan voorheen. Standpunten over een aantal belangrijke onderwerpen die direct raken aan ontwikkeling en duurzaamheid ontstijgen ook meer dan voorheen de partijpolitiek. Dat geldt ook voor het cultuurbeleid zoals dat op dit moment door de regeringspartijen wordt vormgegeven in overleg met hun gedoogpartner.

Begrip voor bezuinigen op cultuur is binnen en buiten de kunstsector aanwezig. Ook is er draagvlak voor versterking van ondernemerschap en meer evenwicht tussen publieke en private financiering. Echter, de mate waarin en de snelheid waarmee er wordt bezuinigd, in combinatie met een beleid waarin geefcultuur en ondernemerschap juist worden beperkt, kan grote schade toebrengen aan de Nederlandse samenleving. Bovendien is er nog geen inzicht op de effecten van bezuinigingen,die zich tegelijkertijd bij Rijk, provincies en gemeenten voltrekken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze bezuinigingen in materiële en immateriële zin meer zullen kosten dan ze opleveren.

Nederland dreigt op deze manier zijn internationale reputatie te verliezen: internationaal zijn verschillende sectoren van grote artistieke betekenis en kennen deze in verhouding tot de grootte van ons land een forse reikwijdte. De creatieveindustrie, waarvan de ontwikkeling niet los kan worden gezien van de culturele sector, vervult een sleutelrol bij de verwerkelijking van een duurzame eninnovatieve samenleving.

Het debat daarover verdient meer nuance dan de bezuinigingsdoelstellingen van het kabinet op dit ogenblik toelaten. Juist in de Eerste Kamer zou die ruimte voor reflectie er moeten zijn. Wij hopen daarom dat uw stem die ruimte zal kunnen bieden.

Wij vragen u bij de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer een stem op cultuur uit te brengen en de Eerste Kamer daarmee in de gelegenheid te stellen tegenwicht te bieden tegen het cultuurbeleid van dit kabinet. In de praktijk betekent dit een stem op niet één van de coalitiepartijen.

Met vriendelijke groet,

Marianne Versteegh
Algemeen secretaris

Kunsten ’92
Vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed