1 april 2011

Ledenraadpleging discussiestuk Tafel van 6

Op vrijdag 1 april is tijdens een ingelaste, goedbezochte ledenvergadering het document van de Tafel van 6 besproken. Zoals reeds eerder gemeld heeft Kunsten ’92, tezamen met de andere deelnemers aan de Tafel van 6, alleen de 8 kernpunten van het stuk onderschreven, zij het dat behoefte bestond aan nadere explicitering. De leden van Kunsten ‘92 waren kritisch over het proces van totstandkoming en presentatie van het document, maar konden zich – na discussie – merendeels vinden in het besluit van Kunsten ‘92 om de 8 kernpunten te onderschrijven.Tijdens de ledenvergadering is een aantal belangrijke aanvullingen op de 8 kernpunten benoemd (zie helemaal onderaan).

 

Belangrijkste uitkomsten van de ledenvergadering van Kunsten ‘92

Boodschap van de ledenvergadering van Kunsten ’92 aan de staatssecretaris:
§    Het document van de Tafel van 6 is een ultieme poging van het culturele veld om met een gezamenlijke boodschap te komen. Wij zien uit naar een constructief antwoord van de staatssecretaris.
§    De ledenvergadering van Kunsten ’92 onderschrijft de 8 kernpunten en maakt hierbij graag de volgende kanttekeningen:
§    Punt 0 van de agenda is: Het denken en discussiëren over hervormingen in de culturele sector is zinloos als de voorgenomen bezuinigingen, zeker in deze exceptionele omvang, en aan het beleid tegenstrijdige overheidsmaatregelen, zoals de BTW verhoging, doorgang vinden. Met de publieke middelen die de overheid voor de komende jaren beschikbaar wil stellen kan de overheid geen effectief cultuurbeleid voeren.
§    De 8 kernpunten zijn in zoverre polyinterpretabel dat ze niet voor alle deelsectoren en instellingen in gelijke mate van toepassing zijn. Het is aan deskundigen uit de sectoren zelf om die kernpunten verder uit te werken. De Raad voor Cultuur speelt hier een hoofdrol.
§    De Tafel van 6 is een informeel overlegorgaan en kan niet functioneren als officiële vertegenwoordiging of officieel aanspreekpunt voor de staatssecretaris.
§    Dit document van de Tafel van 6 heeft de status van een discussiestuk, het is geen visionair stuk en geen beleidsnota en kan ook niet als zodanig worden gebruikt. Dat geldt zowel voor de kernpunten als voor de begeleidende tekst. Het bestuur en de leden van Kunsten’92 distantiëren zich van de begeleidende tekst (de zogenoemde ‘overwegingen’).

Belangrijkste aanvullingen van de ledenvergadering van Kunsten ’92 op de 8 kernpunten:

In de 8 kernpunten ontbreken:

–       De mate van bezuinigingen
–       De kunst zelf
–       De kunstenaars /de makers
–     Kernpunt 0 moet blijven: met de voorgenomen bezuinigingen heeft het überhaupt geen zin om over hervormingen van het cultuurstelsel te spreken.
–     Kernpunt 1: de pluriformiteit kan in gevaar komen door te veel te  rekenen op private financiering, zeker voor kleine en/of gespecialiseerde instellingen, waarvoor het veel moeilijker is om voldoende private financiering te vinden.
–     Kernpunt 2: Over de betekenis van publiek belang kan verwarring ontstaan. Het gaat hier niet om publieksbereik, maar in het stuk wordt bedoeld: de overheid moet pluriformiteit, bereik en ontwikkeling (innovatie) van de cultuursector kunnen garanderen.
–     Kernpunt 2: artistieke kwaliteit moet de belangrijkste voorwaarde voor overheidsfinanciering blijven.
–     Kernpunt 3: dit punt wijst uitdrukkelijk op de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid om daadwerkelijk partnerschappen aan te gaan met genoemde partijen.
–     Kernpunt 5: niet van alle instellingen in de BIS kan de vervulling van een meervoudige opdracht worden verwacht. Er moet in de BIS ruimte blijven voor gespecialiseerde instellingen, zoals jeugdtheater en ontwikkelinstellingen.
–     Kernpunt 6: cruciaal voor het faciliteren van ondernemerschap is consistent beleid van de overheid op dit punt: het terugdraaien van de BTW-verhoging en concrete beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld op het gebied van auteursrecht, Anbi-status en fiscale faciliteiten.
–     Kernpunt 7: programma’s voor specifieke beleidsdoelen van de overheid moeten periodiek op nut en noodzaak worden beoordeeld.
–     Kernpunt 8: dit punt slaat in meerdere mate op ondersteunende instellingen dan op producerende instellingen.

Visiestuk Tafel van 6 – Minder waar het kan, beter waar het moet