17 september 2019

Miljoenennota 2020

De economie groeit, maar te weinig mensen profiteren daarvan. Het kabinet wil daar wat aan doen en focust daarbij op de zogenaamde middenklasse. De arbeidskorting gaat omhoog en er wordt veel geld opzijgezet voor onderwijs, zorg en het stimuleren van de woningmarkt. Dat is wat centraal staat in de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

De aandacht voor de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector, zoals die in de afgelopen jaren in rapporten van de SER, de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector en de Fair Practice Code tot uitdrukking is gekomen, is een goede ontwikkeling. De minister van OCW heeft het tot een speerpunt van haar beleid gemaakt, nadat de SER en de Raad voor Cultuur concludeerden dat die arbeidsmarktpositie zorgwekkend is. Maar helaas blijkt dat niet uit de vandaag gepresenteerde Miljoenennota.

Zo zal een aantal maatregelen negatieve inkomenseffecten hebben op de grote groep zelfstandigen, ook in de culturele en creatieve sector. Zzp’ers zullen de aangekondigde afbouw van de zelfstandigenaftrek direct in hun portemonnee voelen.

Ook verandert per 1 januari 2020 de afdrachtvermindering in de kleine ondernemersregeling (KOR), waardoor zzp’ers voortaan geen korting meer krijgen op de door hen af te dragen BTW. Dit, en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), leidt tot meer verplichtingen, hogere kosten en minder belastingvoordeel. De petitie voor een eerlijke zelfstandigenaftrek is inmiddels al bijna 8.000 keer ondertekend.

Daarnaast zijn er in de gehele culturele en creatieve sector zorgen over het ontbreken van de benodigde middelen om de Fair Practice Code op een verantwoorde manier te kunnen toepassen. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt thans onderzoek gedaan naar de precieze omvang van het totale bedrag dat nodig is. Die extra middelen zouden bij de volgende cultuurbegroting, per 1 januari 2021, beschikbaar moeten zijn om een goed functionerende culturele en creatieve sector te kunnen garanderen.

Positief is dat het kabinet in de komende periode enkele lijnen voor de lange termijn wil uitzetten en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds komt. Het doel is specifieke projecten mogelijk te maken in de sfeer van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, die het fundament onder de economie van de toekomst sterker maken. De creatieve sector, kunst, cultuur en erfgoed zijn van structureel belang voor de toekomst van Nederland. We gaan dan ook graag het gesprek aan met het kabinet, hoe het Investeringsfonds ingezet kan worden ten behoeve van de duurzame creatieve kenniseconomie die we willen zijn.

KLIK OP DE VOLGENDE LINKS:

Miljoenennota 2020
Bijlagen bij Miljoenennota 2020  (vanaf pagina 241 OCW-begroting)
Troonrede 2019

Foto: Omroep West