26 juni 2017

Brief aan minister Bussemaker

Brief 26 juni 2017 aan minister Bussemaker

Kunsten ’92 heeft op 26 juni 2017 een brief aan de minister gestuurd met het verzoek om eerdere incidentele oplossingen structureel te maken en op deze manier het zeer waardevolle middenveld in de cultuursector overeind te houden. Dit ook in het licht van de komende stelselherziening, waarin álle aspecten van het culturele veld dienen te worden afgewogen en waarbij niet een wezenlijk deel al voortijdig is afgevallen.

Aanleiding
Op 8 december 2016 heeft de Tweede Kamer het amendement van lid Vermüe c.s. aangenomen, waarmee een bedrag van € 10 miljoen wordt vrijgemaakt voor de culturele sector. Het amendement vermeldt dat dit bedrag o.a. is bedoeld voor instellingen die een positieve beoordeling hebben gehad maar aan wie geen toereikende subsidie is toegekend. Het amendement geeft prioriteit aan instellingen in de ‘B-categorie’ van het Fonds Podiumkunsten.

Dit bedrag is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een eerdere brief van Kunsten ’92 aan de Tweede Kamer (dd. 30 mei 2016) en een petitie van NAPK en Kunsten ’92 (met 11.742 handtekeningen op 15 november 2016 aan de Kamer aangeboden). Hierin wordt de Tweede Kamer verzocht om incidenteel geld structureel te maken, dus om € 10 miljoen structureel toe te voegen aan de begrotingen in 2017 tot en met 2020. Het amendement Vermüe heeft dit bedrag echter eenmalig toegevoegd, namelijk aan de begroting 2017.

Urgentie
Voor instellingen die te maken hebben met een vierjarige cyclus (waarmee de publieke cultuurfondsen werken) biedt dit eenmalige bedrag geen houdbare oplossing. De verwachting was dat er tijdens de kabinetsformatie en in een volgend kabinet zicht zou komen op een structurele regeling. Nu de formatie dermate lang voortduurt, komen genoemde culturele instellingen in de problemen: het jaar 2017 is voor de helft voorbij en men kan geen plannen voor 2018 en daarna maken. 

Deze problematiek beperkt zich niet tot de podiumkunsten, maar heeft ook gevolgen voor de beeldende kunst en het gehele culturele veld.