30 juni 2020

Moties Kamerdebat cultuur en corona 29 juni 2020

Motie Belhaj (D66) c.s.
Verzoekt de regering om binnen de OCW begroting ruimte te maken voor financiële ondersteuning van Noorderslag voor een periode van vier jaar a € 0.6 miljoen per jaar (peil 2018) en hiervoor de ruimte binnen het Aankoopfonds Musea te gebruiken.
Oordeel Kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12515&did=2020D26788

Motie Geluk – Poortvliet (CDA) c.s.
Verzoekt de regering om binnen de cultuurbegroting ruimte te maken om Scapino Ballet op te nemen in de basisinfrastructuur 2021-2024 voor € 1,764 miljoen per jaar (peil 2018) en hiervoor de ruimte binnen het Aankoopfonds Musea te gebruiken.
Oordeel Kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12516&did=2020D26790

Motie El Yassini (VVD) c.s.
Verzoekt de regering te onderzoeken of het initiatief van Next Nature Network (NNN) voor een futurelab in Eindhoven in samenhang met de initiatieven die in Eindhoven bestaan en in ontwikkeling zijn, te verbinden is aan Rijkssteun in het kader van het cultuurbeleid.
Oordeel Kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12509&did=2020D26782

Motie Ellemeet (GL) en Asscher (PvdA)
Verzoekt de minister om een alomvattend onderzoek te doen naar inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector sinds de coronacrisis.
Oordeel Kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12510&did=2020D26783

Motie Ellemeet (GL)
Verzoekt de regering de functie talentontwikkeling zonder discipline-specifiek profiel voor de net afgestudeerde talenten steviger in de BIS te verankeren.
Ontraden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12513&did=2020D26786

Motie Kwint (SP) en Ellemeet (GL)
Verzoekt het kabinet, op korte termijn specifiek beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat podia, theaters, festivals, schouwburgen en hun ondersteunende bedrijven, vanwege de coronacrisis en overheidsmaatregelen, de deuren moeten sluiten.
Ontraden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12517&did=2020D26791

Motie Kwint (SP) en Ellemeet (GL)
Verzoekt het kabinet, op weg naar de komende begroting in kaart te brengen of het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid stijgt en niet afneemt, en hierin specifiek, maar niet alleen, de gevolgen van de budgetverschuiving van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS en de beoordeling van instellingen als Frascati mee te nemen.
Oordeel Kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12518&did=2020D26792

Motie Asscher (PvdA) c.s.
Verzoekt de regering, om een herstelpakket te ontwikkelen voor de kunst- en cultuursector en de Kamer hierover uiterlijk op Prinsjesdag te informeren.
Oordeel kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12519&did=2020D26793

Motie Asscher (PvdA) c.s.
Verzoekt de regering om uiterlijk op Prinsjesdag te komen met voorstellen om de bezuiniging van 8,6 miljoen op het budget van het Fonds Podiumkunsten ongedaan te maken.
Ontraden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12520&did=2020D26794

Motie Asscher (PvdA) en Belhaj (D66)
Verzoekt de regering erop toe te zien dat Fair Practice het uitgangspunt blijft.
Oordeel Kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12522&did=2020D26796

Motie Asscher (PvdA) en Kwint (SP)
Verzoekt de regering het BIS-budget voor festivals te verruimen en het maximumaantal van 8 podiumkunstenfestivals te verhogen zodat onder anderen ESNS een plek krijgt in de basisinfrastructuur.
Ontraden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12523&did=2020D26798

Motie Ellemeet (GL) en Kwint (SP)
Verzoekt de regering om kunstenaars niet te korten op hun bijstandsuitkering als zij de kans krijgen om betaald deel te nemen aan een voorstelling of expositie.
Ontraden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12512&did=2020D26785

Motie van Raan (PvdD) en Asscher (PvdA)
Verzoekt de regering om een noodfonds voor kleine theaters op te richten.
Ontraden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12524&did=2020D26799

Motie van Raan (PvdD)
Verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Sociaal Creatieve Raad en te bespreken hoe de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang betrokken kunnen worden.
Oordeel Kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12525&did=2020D26800