Moties WGO Cultuur 22 november 2021

Onderstaande moties zijn ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg over de OCW-begroting Cultuur 2022 op 22 november 2021. Met dank voor het overzicht aan NAPA (lid van de Taskforce culturele en creatieve sector)

De moties worden in stemming gebracht op dinsdag 30 november a.s.
Bij enkele moties is de volledige tekst overgenomen.

35925-VIll-78 Kwint en Westerveld 
=> Verzoekt de regering zich in te spannen in de verdere uitwerking van steunmaatregelen voor evenementen coulance in te bouwen voor evenementen die getroffen zijn in het weekend dat de nieuwe maatregelen ingingen, het garantiefonds door te laten lopen tot 2022 en de eerder geldende verzekeringseis te schrappen. 
Kwint (SP); Westerveld (GL)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie ontraden; huidige regeling loopt al door tot 1 jan. 2022, voor niet-verzekerde evenementen is er de ATE. Kan geen toezegging doen voor verlenging gedurende heel 2022.

35925-VIll-79 Kwint en Westerveld [Actieplan Cultuur NPO]

* Overwegende, dat eerder vanwege coronasteun de NPO extra ondersteuning ontving om aandacht te besteden aan cultuur die geproduceerd is door Nederlandse makers, 
* Overwegende dat het verzorgen van cultureel aanbod tot de wettelijke taken behoort van de Publieke Omroep en waaraan de omroep op onafhankelijke wijze invulling geeft, 
=> Verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Publieke Omroep voor een betere borging van cultuur die geproduceerd is door Nederlandse makers, zowel in crisistijd als daarna en dit mee te nemen in het herstelplan voor de cultuursector.
Kwint (SP); Westerveld (GL)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie oordeel Kamer.

35925-VIll-80 Kwint en Ploumen 
=> Verzoekt de regering in overleg met gemeenten een uitgewerkt plan te maken met als doel het herwaarderen van onze muziekscholen en het faciliteren van betaalbaar en thuisnabij buitenschools muziekonderwijs. 
Kwint (SP); Ploumen (PvdA) 
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie ontraden; is aan gemeenten.

35925-VIll-81 Kwint c.s. 
=> Verzoekt de regering om de [Upstream] regelingen te verlengen en budget [6 ton per jaar] hiervoor te zoeken,
Kwint (SP); Westerveld (GL); Ploumen (PvdA); Teunissen (PvdD); Wuite (D66)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie oordeel Kamer; dekking € 600.000 mogelijk uit lopende begroting voor één jaar.

35925-VIll-82 Wuite
* Constaterende dat herhaaldelijk is vastgesteld dat in de culturele en creatieve sector vooral de zzp’ers en flexwerkers mede door een unfaire practice hard worden geraakt door de coronapandemie; 
* Overwegende dat de Creatieve coalitie een oproep doet een fieldlab herstelexperiment uit te voeren voor en in aanloop naar het uitvoeren van een herstelpan met het doel de arbeidsmarktpositie van kunstenaars te verbeteren en een duurzame Fair practice te implementeren; 
* Van mening dat de sector essentieel is en het in het maatschappelijk en economisch belang van Nederland is om de culturele en creatieve sector zo snel mogelijk duurzaam te herstellen en toe te laten groeien naar een sector die weerbaar en wendbaar is;
=> Verzoekt de regering de gedachte achter het fieldlab herstelexperiment op te nemen in het herstelplan als een van de maatregelen voor een nieuw kabinet, en daarbij onder andere de Rijkscultuurfondsen, de Raad van Cultuur, de Taskforce Culturele en Creatieve sector en Plaform ACCT te betrekken en de kamer hierover voor de voorjaarsnota 2022 te informeren; 
Wuite (D66) 
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie oordeel Kamer.

35925-VIll-83 Wuite
* Constaterende dat de culturele en creatieve sector een van de zwaarst getroffen sectoren is door de coronacrisis en dat de Kamer zich heeft uitgesproken om zich in te zetten voor een duurzaam herstel van de sector met de motie-Wuite c.s.; 
* Constaterende dat een Europees Herstelfonds is ingesteld om als Unie en lidstaten sterker uit de crisis te komen; 
* Constaterende dat in het Europees parlement een resolutie met brede steun is aangenomen die lidstaten oproept minstens 2% van het Europees Herstelfonds te besteden aan het herstel van de culturele en creatieve sector en dat tevens een oproep van dezelfde strekking is ondertekend door 110 culturele organisaties en netwerken; 
* Overwegende dat een aantal lidstaten, zoals Frankrijk, Oostenrijk en Italië, zich hier inmiddels aan hebben gecommitteerd; overwegende dat meerdere organisaties uit de sector al concrete ideeën hebben aangeleverd om het geld te besteden, zoals voor de digitalisering van musea, een revolverend fonds en het versterken van de positie van makers; 
=> Spreekt uit 2% van het geld dat Nederland toekomt in het kader van het Europees Herstelfonds toe te kennen aan de culturele en creatieve sector, en dit onder andere in te zetten voor makers en monumenten, 
Wuite (D66) 
Appreciatie minister Van Engelshoven: geen oordeel, ‘spreekt uit’-motie.

35925-VIlI-84 Ploumen c.s.
=> Verzoekt de regering scenario’s voor te bereiden voor het geval aanvullende steunpakketten noodzakelijk blijken, zodat aanvullende steun voor kunst, cultuur en evenementen snel geboden kan worden, 
=> Spreekt uit dat een dergelijk steunpakket ten minste moet bestaan uit: 
– Inkomenssteun voor zzp’ers en werknemers met een flexcontract .
– Steun voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen en gezelschappen, waaronder theaters, musea, poppodia etc. 
– verlenging van de garantieregeling voor festivals en verruiming van de voorwaarden, 
Ploumen (PvdA); Westerveld (GL); Kwint (SP)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie ‘verzoek’: ontraden/ Motie ‘spreekt uit’: geen oordeel.

35925-VIll-85 Ploumen c.s.
=> Verzoekt de regering een Nationaal Cultuurplan te ontwikkelen om te komen tot een breed en gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en evenementen in alle provincies, met daarin voorstellen en aanvullende financiering voor: 
– Een gespreid aanbod van musea, poppodia, theaters, festivals en concerten 
– Mogelijkheden voor talentontwikkeling in alle regio’s 
– Steun voor lokale culturele tradities 
Ploumen (PvdA); Gündogan (VOLT); Van der Plas (BBB) 
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie ontraden; komt aan de orde in beleidsbrief nieuwe cultuurperiode.

35925-VIll-86 Werner 
=> Verzoekt de regering in samenspraak met vertegenwoordigers van belangengroepen te bezien of de bescherming van cultureel erfgoed beter verankerd kan worden in regionale en nationale crisisplannen en het bestaande erfgoedbeleid en de Kamer daarover bij de begroting voor 2023 te informeren, 
Werner (CDA)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie oordeel Kamer.

35925-VIlI-87 Werner en Westerveld 
=> Verzoekt de regering in gesprek te gaan met de culturele sector om te waarborgen dat toegankelijke voorstellingen [bijvoorbeeld met audiodescriptie en gebarentolken] niet verloren gaan als gevolg van de coronacrisis en de Kamer daarover bij de uitwerking van het herstelplan te informeren, 
Werner (CDA); Westerveld (GL)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie oordeel Kamer.

35925-VIlI-88 Westerveld c.s. 
=> Verzoekt de regering zich in te spannen om het budget van de digitale bibliotheek te laten aansluiten bij de verwachte groei van het aantal onlinegebruikers en het onderwerp een plek te geven in het herstelplan cultuur 
Westerveld (GL); Kwint (SP); Ploumen (PvdA); Teunissen (PvdD)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie oordeel Kamer.

35925-VIll-89 Westerveld c.s.
* Constaterende dat de steunpakketten voor de culturele en creatieve sector zijn gestopt per 1 oktober; 
* Constaterende dat er opnieuw beperkende maatregelen zijn voor de sector en deze maatregelen waarschijnlijk langer duren; 
* Constaterende dat er nu alleen nieuwe steunregelingen zijn aangekondigd voor deze drie weken; 
* Overwegende dat de sector al de hele coronacrisis te maken heeft met jojobeleid en zekerheid verdient; 
=> Verzoekt de regering om met overbruggingssteun te komen voor de culturele en creatieve sector voor deze hele winter en in ieder geval tot het herstelplan voor de sector in werking treedt;
Westerveld (GL); Kwint (SP); Ploumen (PvdA); Teunissen (PvdD)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie ontraden; is aan hele kabinet om af te wegen.

35925-VIll-90 Westerveld c.s.
* Constaterende dat bij de voorgaande steunpakketten voor de culturele sector werd uitgegaan van een doorsijpeleffect, waardoor financiële steun via gesubsidieerde instellingen bij makers en andere creatieve professionals zou belanden; 
* Constaterende dat zowel de Boekmanstichting als de Raad voor Cultuur constateren dat dit effect niet heeft gewerkt en er 55% bezuinigd is op zzp’ers; 
=> Verzoekt de regering om bij nieuwe steunmaatregelen de sector op te roepen dat deze maatregelen mede bedoeld zijn voor zzp’ers en flexwerkers, zodat financiële steun daadwerkelijk bij hen terecht komt; 
Westerveld (GL); Kwint (SP); Ploumen (PvdA); Teunissen (PvdD)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie oordeel Kamer.

35925-VIll-91 Teunissen c.s. 

* Constaterende de belangrijke maatschappelijke rol van bibliotheken; 
* Constaterende dat in de afgelopen jaren veel bibliotheken zijn gesloten; 
=> Spreekt uit dat zij minimaal het huidige aantal openbare bibliotheken wil behouden,
Teunissen (PvdD); Westerveld (GL); Kwint (SP)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Geen oordeel (‘Kamer spreekt uit’-motie).

35925-VIll-92 Teunissen en Westerveld 

=> Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de betreffende culturele instellingen over het afbouwen van de invloed van de fossiele industrie. 
Teunissen (PvdD); Westerveld (GL) 
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie ontraden.

35925-VIll-93 Gündogan c.s.

* Constaterende dat door (de onzekerheid van) de coronacrisis de urgentie van een digitale transformatie naar een hybride werkpraktijk in de culturele en creatieve sector is gegroeid; 
* Constaterende dat deze transformatie vraagt om een structurele en duurzame aanpak; 
* Constaterende dat de minister aangeeft dat de sector door het gebrek aan kennis, infrastructuur en financiële middelen niet optimaal gebruik weet te maken van de kansen die digitalisering biedt; 
* Overwegende dat er zowel in andere Europese landen (zoals o.a. te lezen valt in de RRF-plannen van andere lidstaten) als op EU-niveau aangaande dit thema al veel kennis beschikbaar is en veel programma’s op de planning staan of reeds lopen;
=> Verzoekt de regering de kennis die aangaande de digitale transformatie reeds beschikbaar is in Europees verband te vergaren en te komen tot een plan om deze kennis — in samenspraak met makers en organisaties — te implementeren in de Nederlandse culturele en creatieve sector, 
=> Verzoekt de regering te inventariseren welke programma’s er aangaande de digitale transformatie in Europees verband — zowel op lidstaat-niveau als op EU-niveau — op de planning staan of reeds lopen, en te komen tot een plan van aanpak om de Nederlandse culturele en creatieve sector actief onderdeel te maken van deze programma’s,
Gündogan (VOLT); Ploumen (PvdA); Van der Plas (BBB) 
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie oordeel Kamer.

35925-VIlI-94 Bisschop en Van der Plas
=> Verzoekt de regering, niet-commerciële stadsherstelorganisaties op meer gelijke voet te behandelen door in enige vorm financiële ondersteuning te verschaffen voor restauratie en onderhoud van monumenten. 
Bisschop (SGP); Van der Plas (BBB)
Appreciatie minister Van Engelshoven: Motie ontraden; zie Kamerbrief 16 november 2021