20 maart 2020

Opzet taskforce en voortgang steunpakket culturele en creatieve sector

Afgelopen dinsdag 17 maart berichtten wij u over onze brief aan minister van Engelshoven. Deze brief namens de hele sector is met vereende krachten tot stand gekomen en schetst de eerste contouren voor het toegezegde steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Dit alles mede dankzij de motie Jetten die vorige week donderdag in de Tweede Kamer werd aangenomen.

De minister heeft aangegeven goed aangesloten te willen blijven bij het culturele veld. Aan Kunsten ’92 heeft zij gevraagd om daarbij het kanaal te zijn waarlangs de communicatie tussen het veld en de overheid verloopt. Onze belangrijkste taak is daarbij om – in gezamenlijkheid – goed te kijken naar de effectiviteit van de maatregelen, input te leveren en iedereen in de sector betrokken en geïnformeerd te houden.

Het ministerie van OCW zet op dit moment een structuur op waarmee snelheid kan worden gemaakt. Dit doet het ministerie in overleg met lagere overheden, private en publieke fondsen en de culturele sector. De minister is samen met de andere overheden verantwoordelijk.

Taskforce

Kunsten ’92 heeft direct na het aannemen van de motie in de Tweede Kamer een taskforce opgericht met de koepels: Creatieve CoalitieFederatie Creatieve IndustrieFederatie Cultuur , het Erfgoedplatform en Kunsten ’92. Aan de taskforce zijn ook toegevoegd de VVTP en de VVEM.

De taskforce gaat In samenspraak met de diverse partijen de sectorpecifieke problematiek beschrijven, de schade op de kortere en de langere termijn inventariseren en voorstellen ontwikkelen voor ondersteuning van de cultuursector.

Aangesloten organisaties

Daarnaast is een groot aantal organisaties aangesloten bij dit proces van uitwerken van een steunpakket. Het betreft de verschillende brancheorganisaties, beroepsverenigingen en ondersteunende instellingen, van wie velen ook medeondertekenaar zijn van de genoemde brief van dinsdag. Vanuit de taskforce zullen we een beroep doen op deze aangesloten organisaties voor informatieverzameling, kennis en expertise.

Werkgroepen en overleggen van het ministerie van OCW

– De minister voert op reguliere basis bestuurlijk overleg, met daarin vertegenwoordigd bestuurders van provincies en gemeenten, fondsen en veld. Het eerste bestuurlijke overleg vindt maandag 23 maart plaats.
– OCW stelt een ambtelijke werkgroep in van gelijke samenstelling, waar maatregelen worden uitgewerkt.
– Deze werkgroep van OCW wordt ondersteund door subwerkgroepen van OCW.

In al deze overleggen zitten ook een of meer afgevaardigden vanuit de taskforce.

Volgende stap

De minister hoopt dinsdag 24 maart met een brief te komen waarin zij de inzet voor de cultuursector van generieke maatregelen van het kabinet en het coulancepakket gaat aankondigen.

Volg ook onze social mediakanalen.