16 september 2011

Rijksbegroting 2012: bezuinigingen gaan onverminderd hard door

Weinig tekst en uitleg in de zojuist verschenen cultuurbegroting. Het Kabinet mag dan liever spreken van een ‘ombuiging’, als een paal staat boven water dat de bezuinigingen gewoon door gaan. De begrotingsstaat cultuur bevat enkele onduidelijkheden waarover Kunsten ’92 uitleg zal vragen alvorens conclusies te trekken. Het wetsvoorstel voor een Geefwet zullen wij de komende dagen bestuderen. Spoedig volgt een uitgebreidere reactie. Hieronder volgt wat momenteel bekend is:

De bezuinigingen in 2012 bedragen € 50 miljoen. Naast een generieke korting van 2,2% op vrijwel alle cultuursubsidies die € 16,4 miljoen moet opleveren bestaat het bezuinigingspakket uit afbouwen Cultuurkaart (- € 4,5 miljoen), stopzetting regelingen cultuurprofijt (-€ 13 miljoen), bezuiniging op het Nationaal Historisch Museum (-€ 10 miljoen) en het stopzetten van verschillende projecten (- € 4,1 miljoen).
Alhoewel volgens het Regeerakkoord er pas in 2015 200 miljoen op de cultuurbegroting bezuinigd dient te worden voert staatssecretaris Zijlstra deze bezuinigingen twee jaar eerder in. Zoals bekend wordt de 100 en 50 miljoen die hierdoor in 2013 en 2014 meer wordt bezuinigd ingezet voor het dekken van frictiekosten.

In de miljoenennota is terug te vinden dat de loon- en prijsbijstelling over 2012 wordt uitgekeerd en toegevoegd aan de departementale begrotingen. Of dit ook daadwerkelijk ten goede komt van de cultuurbegroting is de vraag. In voorgaande jaren is het verschillende malen voorgekomen dat dit geld werd ingezet voor het oplossen van problemen elders op de departementale begroting.

Geefwet
Lichtpuntje is de Geefwet die het aantrekkelijker moet maken te geven aan cultuur. Het wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen waarvan de meest in het oog springende een tijdelijke multiplyer voor giften in de de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting van 1,5:  giften mogen volgens de nieuwe wet anderhalf maal worden afgetrokken. Dus wie € 1.000,- schenkt aan een museum of andere culturele instelling, mag € 1.500,-  aftrekken voor de inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt hetzelfde voor de vennootschapsbelasting, maar dan geldt een maximum van € 5.000,-. De maatregelen, die cultuur bevoordeelt boven andere goede doelen, geldt in beginsel 5 jaar. Om dit te bekostigen wordt de persoongebonden aftrek voor uitgaven aan monumenten beperkt tot 80%, dit zou € 12 miljoen moeten opleveren. Het ontplooien van commerciële activiteiten hoeft volgens het Kabinet het verkrijgen van de ANBI-status niet in de weg te staan zolang het geld dat hiermee verkregen wordt voor het Algemeen Nut beogende doel wordt ingezet.