21 mei 2012

Persbericht Kunsten ’92 over advies Raad voor Cultuur

AFBRAAK KRIJGT NU GEZICHT
De slachting in de culturele sector die al vorig jaar was aangekondigd, krijgt nu een gezicht. Het advies van de Raad voor Cultuur laat zien hoe diep de bezuinigingen op kunst en cultuur er zullen inhakken. Vele deuren zullen sluiten, en veel instellingen moeten het doen met minder, soms met minder dan de helft van het budget.

EEN ADVIES MET INGEBAKKEN GEBREKEN
De Raad zelf waarschuwt voor de kwalijke gevolgen van dit advies, met name voor talentontwikkeling en de pluriformiteit van het aanbod. Dans, beeldende kunst en e-cultuur worden onderbedeeld, stelt de Raad. De Raad voor Cultuur heeft kritiek op staatssecretaris Zijlstra over het inflexibele systeem en de gebrekkige regie. Van een evenwichtige, goed gespreide basisinfrastructuur voor kunst, cultuur en erfgoed is vanaf 2013 geen sprake meer. Ook voorziet de Raad problemen bij de snelle omwenteling die instellingen moeten maken richting de markt. Een aantal instellingen heeft te weinig reserves om tegenvallers op te vangen. 

VEEL ONZEKERHEDEN VOOR INSTELLINGEN
De adviezen van de Raad maken een doorwrochte indruk, maar het is duidelijk dat het knellende kader ook de commissieleden parten moet hebben gespeeld. Het is een teken aan de wand dat een derde (!) van alle positief geadviseerde instellingen een nieuw beleidsplan moet schrijven en dus nog niet aan de slag kan. De wijze waarop de Raad uitvoering heeft gegeven aan het museumadvies, met name het verzoek van de staatssecretaris om een ranglijst te maken, heeft geleid tot een indeling in vijf categorieën die veel vragen oproept. De zware oplopende kortingspercentages die hieraan verbonden zijn maken een doorgeslagen in indruk.

OPROEP AAN DE POLITIEK: HERSTEL DE ERGSTE FOUTEN VAN RUTTE
De Raad voor Cultuur heeft weliswaar binnen de financiële kaders geadviseerd, maar geeft ook aan waar het advies te krap bemeten is en het bestel knelt.
Kunsten ’92 roept de politiek, in het bijzonder de lentecoalitie, op om op korte termijn ruimte te maken voor herstel van de grootste vergissingen die dreigen te worden begaan. Bovendien zijn, voor de verdere ontwikkeling van ondernemerschap in de culturele sector, meer fiscaal gunstige regelingen en verlaging van het BTW-tarief voor beeldende kunst belangrijke voorwaarden.

———–Einde persbericht————-

Het gehele advies van de Raad voor Cultuur is hier te raadplegen.

Zie ook de Volkskrant: ‘Heel pijnlijk’ advies Raad voor Cultuur is een ‘Mokerslag’