11 juni 2013

Visiebrief minister Bussemaker

De visiebrief “Cultuur in beweging” van minister Bussemaker biedt perspectief en verdient kabinetsbrede ondersteuning. De Cultuurkaart blijft bestaan. Kunsten ’92 is positief. In de Visiebrief ‘Cultuur in beweging’ schetst de minister een overtuigend en breed perspectief voor de cultuursector, zoals ook beschreven in de Agenda 2020, de visie die Kunsten ’92 in juni 2012 publiceerde. “Creativiteit en groei zijn voorwaarde voor de verdere groei van onze kennissamenleving”. Door verbindingen te leggen met andere sectoren en ook de wetenschap actief te betrekken zal een ander debat kunnen ontstaan over de rol van cultuur en het belang van artistieke waarde in de samenleving.

Het is goed dat op korte termijn maatregelen worden genomen om een aantal knelpunten in de sector op te lossen: de Cultuurkaart blijft behouden en concrete stappen worden gezet om ruimte voor talentontwikkeling  te behouden. Ook investeert de minister extra in ontwikkeling van toptalent in internationale context. Belangrijk is ook haar voornemen om de waarde van cultuur zichtbaarder te maken. De erkenning van de rol van kunst als hart voor de creatieve industrie is een belangrijke stap voorwaarts.

De minister geeft in haar brief aan dat verwezenlijking van haar agenda ook afhankelijk is van andere departementen en overheidslagen. Met name voor uitvoering van de ambities van het kabinet op het gebied van cultuureducatie zijn lokale voorzieningen van belang. Commitment van andere overheden is nodig, zowel in regelgeving als in financiële zin, om ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals voor de film en de popsector onlangs in de Tweede Kamer bepleit.

Minister Bussemaker deelt de zorgen als gevolg van de economische crisis, zoals afnemende sponsorinkomsten, de gevolgen van bezuinigingen bij rijk en overheden, maar laat vooralsnog kansen liggen om deze problemen aan te pakken. Veel expertise en kwaliteit verdwijnt op dit moment uit de sector en de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland verzwakt.

Voor culturele instellingen zijn er nog veel barrières te slechten als het gaat om effectief ondernemen. Kunnen zij voldoen aan de subsidie-eisen en welke gevolgen ondergaan zij van bezuinigingen elders? De afschaffing van de artiestenregeling en de WWIK, de veranderingen in de belastingwetgeving voor ZZP-ers, effecten van gewijzigde fiscale wetgeving.

Op het gebied van wet- en regelgeving vanuit andere departementen kan veel gedaan worden om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren en culturele instellingen de instrumenten te verschaffen effectief te ondernemen. Kunsten ’92 rekent er op dat dit ook de aandacht van de minister heeft en dat zij in het najaar hierop zal terugkomen.