9 juli 2022

Aangenomen en aangehouden moties inzake Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022

Uitslag stemmingen plenaire vergadering Tweede Kamer op 7 juli 2022

Aangenomen

Motie van het lid Van Strien over innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact meewegen bij de aanvraag en verantwoording in de nieuwe BIS-periode: verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze prestatieafspraken verruimd en flexibeler kunnen worden zodat maatschappelijke impact, cultureel ondernemerschap en innovatie mee kunnen wegen bij de aanvraag en verantwoording in de nieuwe BIS-periode, waarbij extra administratieve druk beperkt blijft, en de Kamer hierover ruim voor besluitvorming van de volgende BlS-ronde te informeren. Lees HIER de gehele motie.

Aangenomen

Motie van het lid Mohandis c.s. over een wetswijziging die de toegang tot een volwaardige bibliotheek voor elke inwoner van Nederland garandeert: verzoekt de regering te komen tot een wetswijziging die de toegang tot een volwaardige bibliotheek voor elke inwoner van Nederland garandeert, en deze uiterlijk in 2023 aan de Kamer te doen toekomen. Lees HIER de gehele motie.

Aangenomen

Motie van het lid Wuite over de uitgangspunten van de Hoofdlijnenbrief Cultuur meenemen in de gezamenlijk op te stellen cultuuragenda’s voor Caribisch Nederland: verzoekt de regering voor Caribisch Nederland de uitgangspunten van de hoofdlijnenbrief cultuur ook mee te nemen in de gezamenlijk op te stellen cultuuragenda’s behorende bij de spoedig af te sluiten cultuurconvenanten en daarvoor de middelen in de hoofdlijnenbrief ook expliciet voor Caribisch Nederland beschikbaar te stellen. Lees HIER de gehele motie.

AANGEHOUDEN

Motie van het lid Kwint over een plan om de personeelstekorten op te lossen: verzoekt het kabinet met de evenementensector en mbo-instellingen in gesprek te gaan om een plan te maken om de personeelstekorten op te lossen. Lees HIER de gehele motie.