3 juli 2015

Belangrijke moties aangenomen in Tweede Kamer

Uitslag stemmingen Cultuurdebat

In vervolg op het Tweede Kamerdebat over de Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2017 – 2020, vorige week woensdagavond (24 juni), is op 2 juli, de laatste Kamerdag voor het reces, gestemd over een twintigtal moties. Klik hier voor alle moties inclusief stemmingsuitslagen.

De belangrijkste uitkomsten:

Uitbreiding van de Basisinfrastructuur met functie productiehuizen, Festival Oude Muziek en 1 jeugdtheatergezelschap
Met een nipte meerderheid is een motie van D66 aangenomen waarmee, analoog aan de beeldende kunst, ook voor de podiumkunsten de functie talentontwikkeling structureel is geborgd in de BIS. Een motie van Jacques Monasch en Mona Keijzer om versnippering van middelen voor festivals bij het Fonds Podiumkunsten tegen te gaan en het Festival Oude Muziek terug te plaatsen in de BIS is aangenomen. Een motie met dezelfde argumentatie voor het Oerolfestival is verworpen. Ook de motie (van Jasper van Dijk en Vera Bergkamp) om het huidige aantal plaatsen (9) voor jeugdtheater in de BIS te behouden, is aangenomen.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad (Keijzer)
Een motie van het CDA waarin wordt verzocht om erkenning van Friesland als nationaal podium voor internationaal publiek, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, is aangenomen.

Nota over Popmuziek (Ouwehand)
Er komt een nota over popmuziek, waarin het culturele en economische landschap duidelijk geschetst wordt en waarin aanbevelingen worden gedaan om de positie van de popsector verder te verbeteren.

Cultuureducatie (van Veen en Monasch) | (Monasch en Ouwehand)
Het pleidooi voor een nationaal referentiekader voor cultuureducatie van de PvdA heeft geleid tot een motie van de coalitiepartijen, waarin voor het onderwijs en de buitenschoolse voorzieningen verantwoordelijkheden van betrokken partijen bij de uitvoering zullen worden vastgelegd.
Ook een motie van PvdA en Partij voor de Dieren, waarin wordt opgeroepen tot het in kaart brengen van het bereik van het cultuuraanbod van Centra voor de Kunsten, is aangenomen. Rapportage hierover aan de Tweede Kamer zal medio 2016 plaatsvinden.

Beoordelingscriteria (van Veen en Monasch) | (Monasch)
De coalitiepartijen verzoeken de minister om de Raad voor Cultuur een ‘SMART’ beoordelingskader mee te geven en dit kader voorafgaand aan de aanvraagperiode openbaar te maken. Het verzoek van de PvdA om bij subsidieaanvragen specifiek aan te geven hoe nieuwe makers een kans gegeven zal worden en hoe nieuw publiek bereikt kan worden is ook aangenomen.

Het Stenografisch verslag van het Tweede Kamerdebat op 24 juni is nog niet beschikbaar.