22 juni 2023

Brief + aanvulling voor Kamerdebat 29 juni 2023

Op 22 juni heeft Kunsten ’92 een brief aan Tweede Kamer gestuurd in aanloop naar het Kamerdebat op 29 juni a.s. over de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Uslu. In deze brief staat onze reactie op deze uitgangspunten en geven wij de cultuurwoordvoerders aandachtspunten mee voor het debat.

Op 27 juni heeft Kunsten ’92 een mail aan de Kamerleden gestuurd, ter toelichting en aanvulling op onze brief. Lees deze toelichting onderaan dit bericht.

Hoewel wij verheugd zijn dat vertrouwen centraal staat in de uitgangspuntenbrief van de staatssecretaris, naast rust en ruimte, hebben wij vooral zorgen over knellende budgetten (o.a. bij gemeente- en provinciefonds en bij de fondsen) en over de toegankelijkheid voor nieuwkomers.

– Bijna alle gemeenten worden geconfronteerd met negatieve financiële ramingen. Veel gemeenten hebben bezuinigingen op cultuur aangekondigd. Kunsten ’92 maakt zich zorgen of er voldoende middelen voor het gemeente- en provinciefonds beschikbaar zullen worden gesteld.
– De sector zet alles op alles om de Fair Practice Code breed uit te rollen. In dat opzicht waarderen wij de programma’s van PACCT en de steun van OCW op dit thema. Maar de extra financiële impuls is niet genoeg om fair pay te bewerkstelligen; daarbij zou het over alle waarden van de Fair Practice Code moeten gaan. De inzet van gemeenten op fair pay is zeer wisselend. Het gebrek aan middelen blijft de duurzaamheid en solidariteit op het gebied van werk en inkomen op de proef stellen.
– Wanneer de budgetten voor de Rijksfondsen (ook na indexatie) gelijk blijven, verwacht Kunsten ’92 dat er minder gepresenteerd en ontwikkeld kan en zal worden en dat betekent een verschraling van de sector, voor makers en instellingen. Minder doen betekent niet per definitie fair practice, is ook niet altijd mogelijk en kan instellingen in de problemen brengen.
– We zijn verheugd met de extra investering voor jeugdgezelschappen, en dat de eis van minimaal vier jaar bestaan wordt losgelaten. Desondanks heeft Kunsten ’92 zorgen over de toegankelijkheid, omdat de ontoereikende budgetten toetreding door nieuwkomers in de weg gaan staan.

Lees HIER de volledige brief van Kunsten ’92

>>>>

Lees hieronder de toelichtende mail, die op 27 juni aan de Kamerleden is nagestuurd:

Knelpunten in de BIS

Het is goed om u te realiseren dat binnen de voorgestelde BIS het aantal aanvragen het aantal plaatsen zal overschrijden. Er wordt bijna twee keer zoveel aangevraagd als beschikbaar. Dit leidt ook weer tot veel teleurstellingen en onderstreept de noodzaak voor vernieuwing van het stelsel. In de vorige periode was dat voor een aantal categorieën ruimschoots het geval: 69 aanvragen voor 15 ontwikkelinstellingen. De belangrijke functie van deze instellingen kwam ook uitgebreid aan bod in het Rondtafelgesprek met jonge makers. Specifiek voor de functie podiumkunstfestivals voorzien wij dat het begrote budgetplafond bijstelling behoeft, wij missen hier de extra investering die voor jeugdgezelschappen wel gemaakt wordt. Wij zien tot slot ook dat het aantal plaatsen voor beeldende kunstinstellingen zeer beperkt is.  

Fair practice en verdienvermogen

Makers moeten altijd eerlijk betaald worden. Het is belangrijk collectieve verantwoordelijkheid voor eerlijke betaling te erkennen en deze ook waar te maken. Het is een les uit de coronaonderzoeken dat dit beter moet. Minder doen is niet altijd het alternatief omdat zowel makers als instellingen in de problemen kunnen komen. Kunsten ’92 verwacht dat het voor makers en instellingen gaat knellen. De koek moet groter. Mogelijkheden hiervoor zijn: meer financiële middelen bij alle overheden, middelen uit andere sectoren laten vloeien naar cultuur vanwege cross overs zoals het Berenschot onderzoek laat zien, en minder administratieve lasten (meer vertrouwen) zodat er meer ruimte komt voor instellingen en makers om zich te richten op het inhoudelijke werk. Het onderzoek multipliereffecten en pay-off effecten laat kansen zien, ook om fair share en fair chain meer invulling te geven. Naast fair pay zijn dit ook belangrijke waarden. Een meer circulaire keten van waardecreatie en waardekapitalisatie versterkt en verstevigt de culturele en creatieve sector.