16 december 2021

Coalitieakkoord en coronapersconferentie

Coalitieakkoord met €170 miljoen structureel extra voor cultuur en €30 miljoen extra voor media

Met dit extra bedrag heeft het komende kabinet Rutte IV gehoor gegeven aan het consequente pleidooi vanuit het culturele veld dat een forse structurele investering noodzakelijk is voor een vitale culturele en creatieve sector. Kunsten ’92 is blij met de extra structurele investeringen. Het is een goede stap om de enorme uitdagingen waar de sector voor staat aan te pakken. 

Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarktpositie van werkenden verbeteren en wil verder inzetten op cultuureducatie, cultuurparticipatie, regionale spreiding en een bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Er komt meer aandacht voor ons slavernijverleden. In het coalitieakkoord wordt ook een (door de sector eveneens al lang bepleit) herstelplan aangekondigd, hetgeen broodnodig is om organisaties en werkenden er weer bovenop te helpen. Wat opvalt is dat erfgoed en monumenten, net als evenementen, niet worden vermeld in dit akkoord.

Belangrijk punt in het coalitieakkoord is dat het nieuwe kabinet de grote waarde voor de samenleving van de culturele en creatieve sector onderkent en dat het de sector wil betrekken bij grote maatschappelijke opgaven. De cultuurparagraaf sluit mooi aan bij de drie ambities van de New Creative Deal, die voorzitter van Kunsten ’92 Jan Zoet op 20 mei jl. aan informateur Mariëtte Hamer heeft aangeboden:
– iedere Nederlander heeft toegang tot cultuur
– de culturele en creatieve sector wordt betrokken bij de grote maatschappelijke opgaven
– ontwikkeling van een vitale sector, weerbaar, wendbaar en met fatsoenlijke beloning

Het nieuwe coalitieakkoord vraagt nog veel uitwerking en we gaan graag samen met het nieuwe kabinet aan de slag om hier invulling aan te geven. Lees HIER het Coalitieakkoord.

Coronapersconferentie en steunmaatregelen

Tijdens de persconferentie van 14 december jl. over de coronasituatie heeft demissionair premier Rutte aangekondigd dat de maatregelen voor culturele en creatieve sector worden verlengd tot en met 14 januari, en dat de noodsteun wordt verlengd. Voor de culturele sector verandert er dus in principe niets, de huidige maatregelen blijven van kracht.

Naast verlenging van generieke steunmaatregelen wordt ook de specifieke noodsteun verlengd. Dat betekent:

– Generieke steun, NOW, TVL en aangepaste BBZ worden verlengd voor het hele eerste kwartaal van 2022, de TOZO komt helaas niet terug, ook in de Tweede Kamer is hier geen meerderheid voor. De motie voor invoering van een vangnetregeling voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector, die in de Tweede Kamer nog niet in stemming is gebracht, wordt door het Kabinet ontraden. Vandaag (16 december) debatteert de Kamer over de aankoop van De Vaandeldrager en het amendement dat vraagt om ook € 150 miljoen vrij te maken voor de kunstenaars van nu, en dan met name om daarmee de voorgestelde vangnetregeling te financieren,
– Specifieke steunpakketten voor culturele sector worden verlengd, tot en met eind januari. In totaal wordt er bij elkaar opgeteld voor deze gehele periode van de beperkingen en lockdown € 197,5 miljoen beschikbaar gesteld.
– Er wordt in totaal € 30 miljoen uitgetrokken voor ondersteuning van zzp’ers via de Rijksfondsen, het Abraham Tuschinskifonds en het Steunfonds Rechtensector.
– Er is in totaal € 82,5 miljoen voor de Suppletieregeling die zal worden uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten. Via deze suppletieregeling kan bij het Fonds Podiumkunsten tot 85% van de kaarten van voorstellingen worden opgekocht, ook van geannuleerde voorstellingen. Deze vernieuwde suppletieregeling wordt specifiek ingericht op de doorbetaling van zzp’ers in de keten.
– Er is € 60 miljoen beschikbaar voor continuering ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen
– Voor de Leenfaciliteit bij Cultuur + Ondernemen wordt € 25 miljoen extra uitgetrokken, te besteden in het eerste kwartaal van 2022.
– De Opengestelde Monumentenlening bij het Nationaal Restauratiefonds wordt verlengd met behoud van het bestaande budget tot en met het tweede kwartaal van 2022.
– Begin 2022 zal het Kabinet een brief aan de Tweede Kamer sturen over de verdere uitwerking van dit steunpakket.

– De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen keren uit als sprake is van een verbod op grond van coronamaatregelen, en een evenement daardoor geen doorgang kan vinden. Wel wordt de regeling in stappen versoberd door een deel van de garantie niet meer als subsidie maar als lening te verstrekken. Dit is een punt van zorg, want dit zet ook het doorbetalen in de keten onder druk. De details van de regelingen – zoals de periode dat evenementen aangemeld kunnen worden om gebruik te kunnen maken van de regelingen – worden nader uitgewerkt. Een brief hierover van het kabinet aan de Tweede Kamer volgt nog.