8 december 2008

Debat en ledenvergadering in het Ketelhuis te Amsterdam

Op maandag 8 december heeft in het Ketelhuis te Amsterdam een ledenvergadering van Kunsten ’92 plaatsgevonden, met aansluitend een openbaar gedeelte. Hierbij een korte weergave van de uitkomst van de ledenvergadering.

AANBEVELINGEN EVALUATIECOMMISSIE OVERGENOMEN
Versterk de betrokkenheid van de leden en zorg voor een bestuurlijk netwerk dat het nieuwe politieke krachtenveld zo goed mogelijk kan bereiken. Dat waren de belangrijkste aanbevelingen van de commissie o.l.v. Ellen Walraven die het functioneren van Kunsten ’92 in het afgelopen jaar tegen het licht hield. Men was het erover eens dat Kunsten ’92, als kunstenbrede belangenvereniging met 400 leden die opkomt voor het belang van de kunst, een unieke positie bekleedt en op cruciale momenten effectief opereert.

Lobby, gerichte informatievoorziening en het CultuurCollege zijn daarvoor belangrijke instrumenten. Versterking van het draagvlak voor kunst, cultuur en erfgoed zien zij als een belangrijke doelstelling voor de toekomst. Het bestuur gaat de aanbevelingen SMART (oftewel meetbaar en met deadlines) uitwerken.

NIEUW IN HET BESTUUR
Tot het algemeen bestuur zijn toegetreden:
Alex Kühne, directeur Deventer Schouwburg
Jerry Remkes, zakelijk leider Anouk van Dijk dc

Tot het dagelijks bestuur is toegetreden:
Doreen Boonekamp, directeur Nederlands Filmfestival

Jan Zoet (Rotterdamse Schouwburg) en Paul Koek (De Veenfabriek) zijn afgetreden omdat hun termijnen er op zitten. Daarnaast geven Geert Overdam (Theaterfestival Boulevard), Jan Raes (Koninklijk Concertgebouw Orkest), Jarrod Francisco (Likeminds) en Annelys de Vet (vormgever) om uiteenlopende redenen hun zetel op. Over de invulling van enkele vacatures wordt nog overlegd.

CULTUURPROFIJT EN DE KREDIETCRISIS
Al bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer heeft Kunsten ’92 aandacht gevraagd voor de gevolgen van de kredietcrisis voor de kunstsector. De doelstelling van het kabinet om ondernemerschap in de sector te versterken wordt door de kredietcrisis ondermijnd door de combinatie van verhoging van inkomsten en subsidiekorting. Kunsten ’92 wil door middel van een enquête onder de leden inventariseren hoe de culturele instellingen ervoor staan en op basis van de resultaten in gesprek gaan met minister Plasterk.

KUNSTEN ’92 EVALUEERT SUBSIDIESTELSEL
Kunsten ’92 zal begin januari een commissie instellen die het subsidiestelsel gaat evalueren. Uitgangspunten van het nieuwe stelsel, samenhang tussen instellingen in de basisinfrastructuur en instellingen bij de fondsen en kwaliteit van het culturele veld zullen centraal staan. Apart zal ook aandacht worden besteed aan de inrichting en het functioneren van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ en aanbod en regelingen voor de kleinschalige podia. Ook de inrichting van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt een punt van aandacht.