3 februari 2009

Debat cultuurprofijt en de kredietcrisis

Hoe kunnen maatregelen die tot een sterke en ondernemende sector moeten leiden ook in deze tijd effectief worden uitgevoerd? Kunsten ’92 organiseerde op dinsdag 3 februari 2009 in de Stadsschouwburg Utrecht een informatieve bijeenkomst. Het ministerie van OCW gaf een toelichting op de maatregelen in het kader van het cultuurprofijt. Het eigen verdienvermogen dat uitgangspunt is in de regeling zou wellicht onder druk kunnen komen te staan door de kredietcrisis. Ook op die gevolgen werd tijdens de bijeenkomst ingegaan.

Aad Hogervorst en Wim Westerveld van het Ministerie van OCW gaven uitleg over de matchingregeling die per 1 januari jl. gereed is gekomen en over de totstandkoming van de eigen inkomstennorm, waarvoor op 1 juni een regeling gereed moet zijn. Ook kwam de inrichting van de innovatieregeling aan de orde. Het ministerie streeft naar bureaucratie-arme regelingen. Zo hoeven de instellingen geen aanvraag te doen voor de matchingregeling. Het bijleggen gebeurt automatisch op basis van de jaarrekening. OCW is zich ervan bewust dat de kredietcrisis het voor instellingen moeilijker zal maken om extra geld te verdienen. Daar is in de regeling rekening mee gehouden.

Job van Dooren (Van Dooren Advies) liet op basis van de sponsorbarometer 2009 de laatste stand van zaken voor de culturele sector zien. Er worden nog wel contracten afgesloten, maar de onderhandelingen duren langer, de termijnen zijn korter en de tegenprestaties groter. Mogelijkheden om het eigen verdienvermogen te vergroten moeten vooral gezocht worden in de particuliere sector. ‘Dat is een braakliggend terrein’.

De instellingen die door Kunsten ’92 geconsulteerd zijn over de gevolgen van de kredietcrisis, hebben over het algemeen lage verwachtingen om hun eigen inkomsten te vergroten. Ze verwachten afnemende middelen uit fondsen en een grotere concurrentie om diezelfde middelen.

Wim Weijland (directeur Rijksmuseum voor Oudheden) die namens het bestuur van Kunsten ’92 de feiten presenteerde, gaf aan dat het belangrijk is de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De minister heeft aangegeven zijn cultuurprofijtbeleid voort te willen zetten en in 2010 eventueel te zullen kijken naar de gevolgen van de crisis voor de sector. ‘Dit jaar moeten we dus een scherper beeld van de gevolgen laten zien. 2010 is daarvoor eigenlijk al te laat. Dan is het leed al geleden.’

Verslag bijeenkomst 3 februari 2009