8 februari 2018

Deelsessie 7 – Omgevingsvisie

HOE BEPAAL IK MIJN KERNWAARDE ALS GEMEENTE?

Deelnemende wethouders: Marianne de Bie (Breda), Miriam van Dijk (Tynaarlo).
Moderator: Flip ten Cate (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)
Organisator:
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Speciale vermelding:
Sessie vindt deels buiten plaats | Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit
Verslag: Christian Braak (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)
Omgevingswet
In 2021 zal de omgevingswet in werking treden. Deze wet dwingt gemeenten om een omgevingsplan en een omgevingsvisie te maken. Dit is een enorme klus waar gemeenten of mee begonnen zijn of in een oriënterende fase zitten. In deze sessie richten wij ons op de omgevingsvisie.
Ook denken wij hierbij na over de kracht en rol van cultuur bij de totstandkoming van deze visie en hoe cultuur een goede plek kan krijgen in dit toekomstbeeld.

Omgevingsvisie
In een omgevingsvisie moeten de kernkwaliteiten van de fysieke leefomgeving worden beschreven.
Voor veel deelnemers aan deze sessie is de omgevingsvisie nog erg nieuw. In de sessie zoeken wij daarom vooral naar hoe je kernkwaliteiten kunt ontdekken en benoemen, maar vooral hoe je dit samen met inwoners doet. We zijn de sessie begonnen met een wandeling door een deel van de binnenstad van Leeuwarden. Doel hiervan was om stil te staan bij herkenbare en karakteristieke aspecten/kenmerken van de stad die je zou kunnen benoemen als kernwaarden. Samen met de aanwezige wethouder Marianne de Bie (gemeente Breda) herkenden we bijvoorbeeld stedenbouwkundige structuren, culturele aspecten, historische waarden etc. We zijn het met elkaar eens dat het benoemen van de kernwaarden de eerste stap is richting een beeld voor de toekomst en het opstellen van een omgevingsvisie.

Dialoog met de inwoners
Het ontwikkelen van de visie doe je samen met de inwoners van de stad. In de samenleving is veel kennis die je kunt inzetten bij het omschrijven van kernwaarden. En natuurlijk vind je daar ook wensen en ideeën over waar het met de gemeente naar toe moet. Samen met elkaar werken aan deze visie verbreedt ook het draagvlak voor de verdere besluitvorming en dat is een prettige bijkomstigheid.
Een nieuwe blik op participatie is hierbij wel nodig, want hoe zorg je dat een brede en diverse groep zich hierbij betrokken voelt. Deze betrokkenheid is geen vanzelfsprekendheid. Als gemeente is het van belang om een dialoog met de samenleving te organiseren. Dit werd nog eens extra bevestigd door wethouder Miriam van Dijk (gemeente Tynaarlo), die hier volop mee aan de slag gaat. Naast bijeenkomsten zal de inzet van andere communicatievormen ook nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Instagram en Facebook. Dit vraagt tijd en menskracht. Het is goed denkbaar dat bestuurders/ambtenaren hierbij gebruik maken van kunstenaars en professionals met een creatieve achtergrond. Het gaat tenslotte ook vaak om het zoeken naar culturele waarden en lagen.

Culturele kracht
Kunstenaars en personen met een creatieve insteek kunnen de dialoog interessant maken en inspireren bij het formuleren van de verhalen van een gebied, wijk of dorpskern. Verhalen die vervolgens vertaald en omgezet kunnen worden in kernwaarden.

Afsluitend
In ieder geval leent de zoektocht naar omgevingskwaliteit zich goed voor een dialoog met de samenleving. Het is nog wel een ontdekkingstocht hoe je dit proces op een goede manier kunt vormgeven. Deze sessie gaf in ieder geval een aanzet om hier verder over na te denken.