28 juni 2011

Brief over geefwet en belastingplan 2012

Brief Kunsten ’92 aan woordvoerders financiën, cultuur en justitie ten behoeve van behandeling van het belastingplan 2012 in de Tweede Kamer.

Geachte woordvoerders,

Aanstaande donderdag 30 juni wordt in de Tweede Kamer het belastingplan 2012 behandeld. De geefwet maakt daar onderdeel van uit. Daarover stuurden de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie), Weekers (Financiën) en Zijlstra (Cultuur) een brief aan de Tweede Kamer. (br. d.d. 21 juni 2011)

De brief maakt duidelijk dat de overheid structureel minder wil financieren in de cultuur . De cultuursector moet meer privaat geld aantrekken: ‘Het is in een tijd van heroverwegen van overheidsuitgaven van belang dat particulier geven wordt bevorderd’, aldus de staatssecretarissen . De rijksoverheid wil een partnerschap met de goede doelensector, maar het is onduidelijk op welke wijze de cultuursector daarin een rol speelt. Wij verzoeken u de regering om inzicht te vragen welke organisaties uit de culturele sector bij het convenant betrokken zijn.

Kunsten ’92 wijst op het belang van goede fiscale maatregelen om versterking van cultureel ondernemerschap, zoals beoogd met de geefwet ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Daartoe zijn een aant a l voorstellen gedaan door de sector zelf. Wij verwijzen naar de makersagenda die Kunsten ’92 vorige week namens de makersorganisaties heeft gepresenteerd (zie bijlage) en de voorstellen voor fiscale maatregelen die ook in het debat over de cultuurnota van afgelopen maandag aan de orde zijn geweest. Het betreft hier met name de voorstellen voor vereenvoudiging van de giftenaftrek en daarnaast fiscale maatregelen ten behoeve van de film die nodig zijn om de ambities van het kabinet te realiseren zoals behoud van het marktaandeel van de Nederlandse film en versterking van de internationale positie. Voor het aantrekken van risicodragende private investeringen waarvan sprake is bij filmproductie biedt de geefwet geen aanknopingspunten .

Voorts wijzen wij u op de mogelijke beperkingen die het convenant dat afgelopen dinsdag tussen het kabinet Rutte en een deel van de goede doelen sector werd gesloten. Daarin is de inspanningsverplichting opgenomen dat zoveel mogelijk filantropische organisaties lid worden van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. Het gevaar dreigt hier van verstatelijking van het particulier initiatief: particuliere organisaties gaan zich mede inzetten voor het realiseren van overheidsdoelstellingen. Particulier initiatief kenmerkt zich door de grote mate van autonomie van de schenker. Bevordering van de geefcultuur is gebaat bij stimulerende prikkels die het eigen initiatief van de schenker belonen.

Met de meeste hoogachting,
Namens het bestuur van Kunsten ‘92

 

Ad ‘s – Gravesande
Voorzitter

 

Marianne Versteegh
Algemeen Secretaris