6 juni 2012

GroenLinks – programma en planning

Data:

6 juni: Bekendmaking lijsttrekker en presentatie concept-verkiezingsprogramma
11 juni: deadline indienen amendementen: 12.00 uur
16 juni: amendementendag (alle indieners worden daar verwacht)
30 juni – Congres

Samenstelling programmacommissie
Kathalijne Buitenweg (voorzitter): k.m.buitenweg@uva.nl

Rik Grashoff, Bas Eickhout, Tineke Strik, Jojanneke Vanderveen, Bart Eigeman, Dick Pels, Katinka Eikelenboom (secretaris/penvoerder) en Pepijn Vloemans (penvoerder).

E-mailadres: programmacommissie@groenlinks.nl

———————————————————–

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2012 “GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND”

Creatieve Samenleving
Kunstenaars en journalisten verstevigen de publieke ruimte en de samenleving. Een open samenleving vereist een cultuur van debat. Een bruisende culturele sector, veelstemmige media, onafhankelijke journalistiek en een vrij internet dragen daar aan bij. Kunst stelt vragen bij dat wat we dachten zeker te weten, ze verbeeldt werelden die er niet zijn, gedachten die nog niet eerder gedacht waren.
Kunst kost geld, maar levert ons nog veel meer op. Internationaal vermaarde orkesten en Hollandse meesters zijn een visitekaartje aan de wereld. In steden waar de kunsten bloeien, wonen en werken mensen graag. Creatieve steden als Amsterdam en Eindhoven zijn een economische motor voor Nederland.
Kunst verrijkt onze levens en geeft glans aan het bestaan. We bezuinigen niet op talentontwikkeling en cultuuronderwijs.

Digitale vrijheid
Wanneer je aan het internetten bent, wil je niet dat je provider stiekem meekijkt. Dat is alsof de postbode je brieven openmaakt. Toch waren internetproviders mogelijk gedwongen om hun klanten te bespioneren, als de Europese Unie zich had aangesloten bij ACTA. Dat verdrag beoogt inbreuken op auteursrecht tegen te gaan, maar houdt geen rekening met grondrechten zoals privacy. In de Tweede Kamer voorkwam GroenLinks met een motie dat de regering ACTA ondertekende. In het Europees Parlement was de Groene fractie, waar GroenLinks deel van uitmaakt, aanvoerder van het verzet. In juli stemde het Europarlement massaal tegen ACTA. Daardoor wordt het verdrag niet van kracht in de EU. Bovendien staan digitale grondrechten en een eigentijds auteursrecht hoger op de politieke agenda dan ooit tevoren.

Open cultuur
1. Er wordt niet bezuinigd op cultuur en extra geïnvesteerd in het innovatieve kunstaanbod, talentontwikkeling en cultuuronderwijs, alsmede het behoud van erfgoed. Voor podiumkunsten en beeldende kunsten wordt een btw-tarief van 6 procent gehandhaafd, ook na 2013.
2. De overheid stimuleert de ontwikkeling van de creatieve industrie, onder meer door middel van garantstellingen bij investeringen.
3. In het monumentenbeleid moet ruim aandacht zijn voor het duurzaam herbestemmen van (leegstaand) erfgoed.
4. De verzuiling in het omroepbestel verdwijnt. De publieke omroep krijgt twee algemene televisienetten. Netredacties bepalen de programmering. Net als krantenredacties zijn zij vrij in de keuzes die zij maken. Hun autonomie wordt in de wet vastgelegd. De programma’s kunnen zij inkopen bij omroepverenigingen of externe productiehuizen. Samenwerking tussen de omroepen wordt tot die tijd gestimuleerd. Een goed functionerende publieke omroep is van groot belang voor een open samenleving. Daarom wil GroenLinks niet dat er wordt bezuinigd op de publieke omroep. Regionale en lokale publieke omroepen ontvangen Rijkssubsidie via het Commissariaat voor de Media, zodat deze omroepen minder afhankelijk worden van provinciale en lokale overheden. De vrijgekomen frequenties van de Wereldomroep worden gebruikt voor Radio 1, zodat deze nieuwszender ook buiten Nederland te volgen is.
5. Nederlandse documentaires, journalistieke producties en drama, alsmede digitalisering van de televisie wordt gestimuleerd zonder dat de overheid zich met de inhoud bemoeit. Er komt meer aandacht voor media-educatie in het onderwijs. Kinderen leren informatie te zoeken, te filteren en kritisch te bekijken. Hierbij is tevens een taak weggelegd voor bibliotheken.

Digitale vrijheid
1. Nederland maakt zich sterk voor een vrij internet waar de grondrechten van burgers onverkort gelden.
2. Eenieder heeft recht op toegang tot het hele internet, zonder filters of blokkades. De overheid waarborgt de netneutraliteit en maakt zich sterk voor Europese regels ter bescherming van netneutraliteit. Websites kunnen niet gedwongen worden informatie te verwijderen zonder rechterlijke toetsing. Permanente voorafgaande controle of filtering van informatie op internet is ontoelaatbaar. Sociale netwerken morgen alleen informatie verwijderen op grond van transparantie en consequent toegepaste criteria. Registratie bij internetdiensten onder een pseudoniem moet mogelijk blijven.
3. De vrijheid van meningsuiting en het brief- en telefoongeheim gelden ook voor digitale communicatie via internet, e-mail en directe berichten via sociale media. Dit geldt binnen de wettelijke kaders ook voor werknemers van bedrijven en ambtenaren. Bovendien moet het communicatiegeheim zich uitstrekken tot verkeersgegevens en opgeslagen communicatie. Dit alles wordt vastgelegd in de Grondwet.
4. Inbreuken op (digitale) grondrechten worden streng getoetst op onder meer noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit. Ze moeten gebaseerd zijn op een wet, die voorzien wordt van een horizon- en evaluatiebepaling.
5. Een veilige informatiesamenleving is cruciaal voor onze economie en democratie. Cybersecuritybeleid moet geen vals gevoel van veiligheid oproepen en het digitale domein daadwerkelijk veiliger maken. Dit beleid moet daarom uitgaan van reële en verifieerbare dreigings- en risico- analyses en grondrechten respecteren. De noodzaak van nieuwe bevoegdheden moet vooraf zijn aangetoond.
6. Nederland verkort de bewaartijd voor verkeersgegevens van internet- en telefoongebruikers tot het Europese minimum van een half jaar. Binnen de EU maakt de regering zich sterk voor de volledige afschaffing van de bewaar- plicht.
7. De overheid mag alleen communicatie onderscheppen als er een concrete verdenking is, als dat noodzakelijk is voor onderzoek en als dat door de rechter is getoetst. Zij geeft maximale openheid over de inzet van opsporingsmethoden, zoals het aftappen van communicatie en het opvragen van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld sociale netwerken.
8. Waar mogelijk worden taken van de Algemene Inlich- tingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) overgeheveld naar de politie. Het aantal telefoontaps wordt sterk teruggebracht. Rechters mogen niet langer gebruikmaken van anonieme AIVD-getuigenissen.
9. Nederland voert strikte exportcontroles in voor censuur- en aftaptechnologie, waarbij de mensenrechtensituatie in een land bepalend is, en ijvert daarvoor ook in de EU.
10.Privacy en persoonsgebonden gegevens verdienen betere wettelijke bescherming, zowel op nationaal als Europees niveau. Digitale informatiesystemen, diensten en producten worden zo ontworpen dat alleen noodzakelijke informatie wordt opgeslagen, voor een beperkte tijd, een vooraf beschreven doel en waar mogelijk anoniem. Burgers en consumenten krijgen inzicht in het gebruik van hun persoonsgegevens. Bedrijven mogen die gegevens in beginsel alleen na toestemming en tijdelijk gebruiken.
11.Er komt een brede meldplicht voor datalekken met hoge boetes voor bedrijven en instellingen die nalatig zijn geweest bij het beschermen van persoonsgegevens.
12.De overheid verplicht zich tot maximale inspanningen om de gevolgen van identiteitsdiefstal voor slachtoffers te minimaliseren.
13.De publieke sector, waaronder het onderwijs en de publieke omroep, gebruikt open standaarden en, waar mogelijk, open source software. De overheid bevordert de toepassing ervan ook buiten de publieke sector.
14.Nederland keert zich tegen octrooi op software en andere vormen van octrooimisbruik.
15.Het antipiraterijverdrag ACTA wordt niet ondertekend. Soortgelijke verdragen worden niet gesloten tenzij onomstotelijk vaststaat dat de grondrechten niet worden geschonden, de modernisering van auteursrecht en octrooi niet wordt belemmerd en ontwikkelingslanden niet worden buitengesloten.
16.Er komt geen downloadverbod. Hyperlinken en embedden blijft vrij.
17.Nederland gaat werken aan een eigentijds auteursrecht dat werkt ten bate van makers en niet ten koste van gebruikers. Het huidige auteursrecht sluit te slecht aan op de digitale samenleving. GroenLinks wil dat makers kunnen rekenen op een redelijke vergoeding voor hun creatieve werk, zonder de digitale vrijheid in te perken. Daartoe wordt onder meer de thuiskopieheffing gemoderniseerd. Ook wordt de positie van zelfstandige auteurs en uitvoerend kunstenaars versterkt en de ontwikkeling van eerlijke verdienmodellen gestimuleerd. Onderdeel daarvan is de versterking van de positie van makers in het auteursrecht tegenover uitgevers, producenten en collectieve beheersorganisaties, onder meer door het auteursrecht bij leven onoverdraagbaar en exclusieve licenties periodiek opzegbaar te maken.
18.Het auteursrecht gaat meer ruimte bieden aan creatief hergebruik van werken (remixen). In internationaal verband ijvert Nederland voor het recht om informatie te delen voor niet-commerciële doelen, en opent de regering een discussie over de verkorting van termijnen van exploitatierechten (die nu doorlopen tot zeventig jaar na de dood van de maker), waarbij maatwerk en keuzevrijheid voor makers bij de vaststelling van de duur van het exploitatierecht worden nagestreefd. De persoonlijkheidsrechten van makers, zoals het recht op naamsvermelding en het recht om zich te verzetten tegen aantasting van de integriteit van hun werk, dienen levenslang te gelden.

Hoofdstuk 2 A, punt 7: Basisscholen worden brede scholen. Ook in het voortgezet onderwijs wordt de toepassing van het concept van de brede school gestimuleerd. Brede scholen verzorgen een programma van zeven tot zeven. Er is ruimte voor sport, kunst, drama en buitenspelen, als het kan in de natuur. De voor-, tussen- en naschoolse opvang wordt verzorgd door deskundige pedagogische medewerkers. De brede school werkt samen met de jeugdhulpverlening en de gezond- heidsdiensten om problemen snel te kunnen signaleren en aanpakken.