6 juni 2012

SP – programma en planning

Data:
25 mei partijbestuur: vaststellen concept-verkiezingsprogramma en concept-kandidatenlijst
Juni – bespreking kandidatenlijst en het programma in afdelingen.
30 juni – extra congres – vaststellen definitieve programma
2 juni – SP congres inclusief kiezen lijsttrekker

Contactpersonen verkiezingsprogramma: 
Ronald van Raak rvraak@sp.nl
Frank Johan Hoogendam

 

—————————————————————————–

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2012 ‘NIEUW VERTROUWEN’
Hoofdstuk 13: Niet bij brood alleen

In tijden van crisis lopen kunst, cultuur en creativiteit extra risico om als franje te worden gezien en als eerste  te sneuvelen. Dat moeten we verhinderen. Miljoenen mensen vinden in allerlei vormen van kunst en cultuur ontspanning, inspiratie en hoop. Bibliotheken en musea, muziekscholen en fanfares, zangkoren en toneelclubs,  poppodia, ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige centra, het zijn allemaal plekken in de samenleving waar mensen individueel en groepsgewijs genieten van hun eigen en andersmans creatieve uitingen. De waarde van dat alles is onschatbaar en mag niet verloren gaan door kortzichtige bezuinigingen.

De BTW op kunst en cultuur wordt verlaagd naar zes procent. Muzikanten en andere beroepskunstenaars bieden we een eerlijke prijs en een fatsoenlijk inkomen. We stimuleren dat kinderen gaan sporten. En we maken gratis toegang tot musea mogelijk. De media vormen een bron van vermaak, maar ook van informatie en confrontatie van opvattingen. De Publieke Omroep geven we de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen. We zetten ons ook in voor een breed aanbod van kranten en voor behoud van (regionale) dagbladen. Makers moeten de ruimte krijgen om op nieuwe manieren geld te verdienen met hun werk. Naast de traditionele weg via platenmaatschappij of galerie dienen kunstenaars zich op internet vrij te kunnen presenteren en zo hun publiek en wellicht de kopers van hun werk bereiken.

Onze voorstellen:
Kunst en Cultuur
1. De BTW op kunst en cultuur wordt verlaagd naar zes procent.
2. Musea horen minstens één dag per week gratis toegankelijk te zijn. We onderzoeken de mogelijkheden van een herstart van het Nationaal Historisch Museum.
3. Nederlandse muzikanten dienen een eerlijke kans te krijgen om met muziek maken de kost te verdienen. Concertbezoekers gaan we wettelijk beschermd tegen het opdrijven van de prijzen van tickets
voor concerten en evenementen.
4. Beroepskunstenaars krijgen een eerlijke kans om met hun eigen werk een fatsoenlijk inkomen te verdienen. We hechten waarde aan talentontwikkeling van kunstenaars. Daarom gaan we zorgvuldig om
met kunstvakonderwijs en met de postacademische
instellingen. De creatieve sector verdient een plaats in het innovatiebeleid.
5. Bibliotheken zijn niet alleen kenniscentra, maar ook ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van wijken
en dorpen. Ze verdienen daarom blijvende steun van de overheid.
6. Muziekscholen en fanfares, zangkoren en toneelclubs, poppodia, ateliers voor beeldende kunst en
andere kleinschalige creatieve centra zijn de basis voor een breed cultureel leven. De overheid erkent
haar verantwoordelijkheid om dit culturele leven levendig te houden en waar nodig te ondersteunen.
7. Cultuureducatie in het onderwijs is van groot belang. De cultuurkaart
verdient daarom ondersteuning.
8. De Nederlandse film dient te worden gestimuleerd.
9. We gaan zuinig om met de orkesten. Het Metropole Orkest willen we behouden.

Media
1. De Nederlandse Publieke Omroep verdient bescherming én verdere ontwikkeling. De fusies tussen
omroepen kunnen doorgang vinden, mits dat wordt gesteund door de omroepen zelf.
2. Er komt een meer onafhankelijke kijkwijzer, zodat de slager niet zijn eigen vlees hoeft te keuren. Beoordeling gebeurt behalve door de omroepen zelf daarom ook door onafhankelijke deskundigen; dat komt
de betrouwbaarheid van de kijkwijzer ten goede.
3. Kranten staan onder druk. Verdergaande concentratie leidt tot verschraling van nieuws en opinie. De
overheid zet zich in om de onafhankelijke (regionale) pers overeind te houden.
4. Vrij internet verdraagt zich moeilijk met een downloadverbod. Dat willen we dus niet. Maar creatieve
makers van bijvoorbeeld films en muziek hebben natuurlijk wel recht op een vergoeding voor hun werk.
We gaan dat in goed overleg via het bestaande systeem van heffingen op dragers en media regelen.

Elders in het verkiezingsprogramma
17. Erkende langeafstand fiets- en wandelroutes worden beter beschermd, zodat ze verkeersluw en veilig blijven, mooie cultuurlandschappen langs de routes bewaard blijven en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk worden voorkomen.—————————————————————

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 (OUD)

In de Cultuurnota staat beschreven welke instellingen subsidie krijgen. De SP pleit voor een breed en toegankelijk cultuuraanbod. Minimaal 1 procent van de rijksuitgaven dient naar cultuur te gaan (nu is dat de helft). Marktwerking en sponsoring zullen nooit een waarborg zijn voor een kwalitatief en afwisselend aanbod aan cultuuruitingen.

Musea
Dankzij een motie van VVD, PvdA en SP moet onderzocht worden hoe de vaste collectie van de rijksmusea gratis toegankelijk wordt voor Nederlanders. Door de val van het kabinet is nog geen duidelijkheid over de voortgang. De belangrijkste reden voor gratis toegang is dat de rijkscollectie eigendom is van alle Nederlanders en dat er geen kassa tussen ons en deze prachtige collectie hoort te staan. Rembrandt en Van Gogh zijn van ons allemaal.

De kosten kunnen worden betaald door het geld dat vrijkomt door de herijking van de museumsubsidies. De musea gaan er financieel niet op achteruit.

Musea moeten zich inspannen om een nieuw publiek te bereiken. Dit kan door samen met onderwijsinstellingen projecten op te starten, festivals te organiseren en andere participatieprojecten te beginnen.

De SP pleit voor een nationaal historisch museum. Daartoe is in 2006 een motie aangenomen door de Tweede Kamer. Voor actief burgerschap is kennis van de samenleving en van onze wordingsgeschiedenis onontbeerlijk. Daarom pleit de SP voor een canon en voor een nationaal historisch museum, een plek waar de bezoeker kan leren wat historisch besef is en welke feiten en omstandigheden ons land hebben gemaakt tot wat het is.

Popmuziek
De SP heeft een initiatiefnota geschreven ter ondersteuning van de Nederlandse popmuziek. De Nederlandse popmuziek kan een extra impuls goed gebruiken. Het is opvallend dat zo weinig gebeurt om poptalent te stimuleren. Dat de popsector commercieel zou zijn, is daarvoor geen argument. Topmuzikanten zijn een inspiratiebron voor jongeren die zich interesseren in muziek. Succesvolle popmuzikanten hebben ook een economische betekenis, zeker wanneer zij de internationale markten binnendringen. Een speciaal fonds voor popmuziekproducties kan Nederland op de internationale popmuziekkaart zetten.

Publieke Omroep
De Nederlandse Publieke Omroep verdient bescherming én verdere ontwikkeling. Sterke kanten zijn haar maatschappelijke inbedding via omroepverenigingen en de omroepoverstijgende programmering van NOS/NPS. Voor omroepverenigingen wordt een promotie-degradatiesysteem ingevoerd op grond van bereik en waardering. Ledental bepaalt slechts een deel van de zendtijd.

De Publieke Omroep moet onafhankelijk zijn van commercie. Teruglopende reclame-inkomsten moeten worden gecompenseerd. Of de omroep geheel reclamevrij moet worden, hangt mede af van toekomstige technologische ontwikkelingen. Reclame rond het jeugdblok Z@ppelin is na een motie van de SP afgeschaft.