24 oktober 2010

Kunsten ’92 aan Tweede Kamer: inventariseer gevolgen alvorens te besluiten

Persbericht:

KUNSTEN ’92: GA NIET AKKOORD MET BUITENPROPORTIONELE BEZUINIGINGEN
INVENTARISEER DE GEVOLGEN ALVORENS TE BESLUITEN

Kunsten ‘92 heeft in een brief een dringend beroep gedaan op de Fractievoorzitters van de Politieke Partijen om de komende week tijdens het debat over de regeringsverklaring de gevolgen van de buitenproportionele bezuinigingen op kunst en cultuur zullen aan de orde te stellen. Zij roept de Tweede Kamer op het Kabinet per motie te verzoeken af te zien van verhoging van de BTW op podiumkunsten en beeldende kunst, en de omvang van bezuinigingen op de cultuurbegroting pas vast te stellen nadat is onderzocht wat de effecten zijn. De sector krijgt te maken met bezuinigingen niet alleen van het Rijk, maar ook van provincies en gemeenten. Kunsten ’92 steunt het voorstel van de G9 om een commissie in te richten die de staatssecretaris adviseert over een aanpak die recht doet aan de belangen die voor de samenleving op het spel staan.

De culturele infrastructuur is te vergelijken met een weefsel: de draden die je eruit trekt krijg je er niet meer in terug. Juist door het cumulatieve effect kan in korte tijd kan heel veel verloren gaan. Met name de podiumkunsten dreigen extreem hard getroffen te worden, maar ook de beeldende kunst, musea, galeries, bibliotheken en muziekscholen dreigen het slachtoffer te worden.

AMBITIES VAN HET KABINET ZIJN TEGENSTRIJDIG
Ambities en inhoud van het regeerakkoord staan, zeker wat cultuur betreft, haaks op elkaar. Daarin lezen we: “Nederland wil een ambitieus en toonaangevend land zijn in Europa en de wereld”. En: “Werk en welvaart hangen meer dan ooit af van de concurrentiekracht van Nederland in een snel veranderende wereld.” Een regering die deze woorden serieus neemt inventariseert eerst de waarde van haar cultuursector, alvorens terugtrekkende bewegingen te maken.

NEDERLANDSE KUNST EN CULTUUR IS UNIEK IN DE WERELD, MEDE DANKZIJ OVERHEIDSBELEID
Mede dankzij overheidsstimuleringsbeleid hebben de Nederlandse kunst en cultuur het in de afgelopen decennia tot grote hoogten weten te brengen in binnen- en buitenland. We hebben een aantal meer dan uitstekende symfonieorkesten, Dutch Design is een begrip en het Nederlandse creatieve klimaat, dat zich kenmerkt door grote diversiteit, is uniek in de wereld. Niet voor niets is de creatieve industrie aangewezen als een van speerpunten voor innovatie . Een beschaafd, hoogontwikkeld land als Nederland, dat wil blijven meetellen in de wereld en streeft naar een hoge positie op de ranglijst van innovatieve economieën, kan zich het cultuurvijandige beleid van dit kabinet niet permitteren.

Brief aan fractievoorzitters tbv debat over regeringsverklaring
Overzicht K92 bezuinigingen op Kunst en Cultuur – oktober 2010