11 december 2007

Kunsten ’92 vraagt waarborgen voor behoud Nederlands model

Brief t.b.v. Tweede Kamerdebat over Kunst van Leven 17 december 2007

Op 17 december behandelt de Tweede Kamer het inhoudelijke deel van de nota ‘Kunst van Leven’, alsook het onderdeel cultuur van de begroting 2008. Kunsten ’92 heeft in augustus positief op de hoofdlijnen van de nota gereageerd, maar heeft toen tegelijkertijd vastgesteld dat de financiële en inhoudelijke uitwerking nog onvoldoende was om een beargumenteerd oordeel te kunnen vellen.

Aan die omstandigheid is helaas nog te weinig veranderd, terwijl langzamerhand helderheid over de verdeling van middelen en de concretisering van een aantal beleidsuitgangspunten dringend gewenst is. Immers, alle instellingen zijn op dit moment druk doende hun plannen voor de komende vier jaar te formuleren. De adviesronde daarover begint al per 1 februari 2008.

Een andere centrale conclusie is die van een wonderlijke paradox. Ons land heeft een minister van cultuur die niet alleen € 50 miljoen structureel extra te besteden heeft (hoewel nog grotendeels onduidelijk is waaraan), maar die ook voor het eerst in jaren weer een sterke nadruk legt op de intrinsieke waarde en de kwaliteit van kunst. Bij de uitwerking van het beleid lijken inhoudelijke uitgangspunten van de minister nauwelijks een rol te spelen. ‘Meer voor minder’, verhoging van het cultuurprofijt en cultuurspreiding zetten de toon.

De discussie van dit moment gaat voorbij aan de kracht van het Nederlandse model dat juist gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid aan culturele instellingen. Kunsten ’92 vraagt de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat die verscheidenheid in de nieuwe subsidiestructuur behouden blijft en te garanderen dat voor de invoering van de stelselherziening voldoende middelen beschikbaar worden gesteld.

Brief aan Cultuurwoordvoerders t.b.v. behandeling cultuurbegroting 2008