21 december 2022

Roep uw eigen gemeente op om met de najaarsnotagelden van het Rijk de cultuursector te steunen!

Op 21 december ontvingen alle gemeenten (colleges van B&W en gemeenteraden) een aantal suggesties van Kunsten ’92 hoe zij met de extra najaarsnotagelden van het Rijk de cultuursector (organisaties en werkenden) in hun gemeente overeind kunnen houden.

Wij roepen iedereen op om ook zelf de eigen gemeente te benaderen en hierop aan te spreken. Geef aan hoe hoog de nood is, en draag manieren aan waarop de gemeente de lokale cultuursector effectief kan steunen. U kunt hiervoor (fragmenten uit) de tekst hieronder gebruiken:

>>

Gemeente, met extra gelden Rijk kunt u de cultuursector overeind houden!

Geacht college van B&W, geachte raadsleden,

De onlangs gepresenteerde Najaarsnota van het kabinet biedt de culturele sector perspectief in financieel donkere tijden. Er is door het Rijk EUR 300 miljoen structureel vrijgemaakt voor gemeenten en provincies om maatschappelijke sectoren waaronder de cultuur tegemoet te komen in de stijgende prijzen. Maar zolang deze middelen niet concreet worden ingezet door gemeenten en provincies dreigen culturele organisaties te bezwijken onder de toegenomen (energie)lasten.

Dieprode cijfers
De jaarafsluiting 2022 en begrotingen 2023 van vele culturele organisaties laten dieprode cijfers zien en de weerstandsvermogens zijn door de coronacrisis flinterdun. Bureau Berenschot heeft in opdracht van de Taskforce culturele en creatieve sector de gemiddelde lastenstijging geïnventariseerd, die het gevolg is van de energiecrisis, inflatie en een ontwrichte arbeidsmarkt. Culturele organisaties kunnen deze prijsstijgingen nauwelijks opvangen, omdat ticketprijzen dikwijls al lang van tevoren zijn vastgelegd en omdat doorberekening aan het publiek en aan deelnemers van culturele activiteiten de toegankelijkheid ernstig kan belemmeren.

Wat kunt u als gemeente doen?
Wij roepen u op om de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden nu ook daadwerkelijk in te zetten. We doen daarvoor de volgende suggesties:

> Laat culturele organisaties zo spoedig mogelijk weten op welke compensatie zij kunnen rekenen, zodat zij doorkunnen met programmavoorbereidingen voor 2023 en de gehele keten van makers en zzp’ers kunnen inhuren en betalen.

> Laat de compensatie terecht komen waar de nood het hoogste is. Neem daarbij ook de gestegen energieprijzen over 2022 al in ogenschouw.

> Kom met een loon- en prijscompensatie die recht doet aan de nieuwe werkelijkheid en tenminste op het niveau ligt van de kerninflatie. In 2022 is sprake van een gemiddelde inflatie van 10%.

Stel een noodfonds in voor niet-gesubsidieerde culturele organisaties die belangrijke schakels zijn in het lokale cultuurbestel, maar die vanwege een combinatie van sterk stijgende kosten en uitgeputte weerstand failliet dreigen te gaan.

Brief met driedubbele oproep
In een brief in aanloop naar het Kamerdebat over de Najaarsnota heeft de taskforce een driedubbele oproep gedaan aan gemeentelijke en provinciale besturen, aan de staatssecretaris voor cultuur en media en aan de Tweede Kamer, om de unieke en fijnmazige culturele infrastructuur van dit land overeind te houden. Hier vindt u de gehele brief van 12 december jl.

Wij rekenen op uw steun!

Met vriendelijke groet,

Naam organisatie

>>