6 juli 2012

Moties aangenomen in Tweede Kamer 5 juli 2012

Stemmingsuitslagen van donderdag 5 juli moties cultuur
In vervolg op het debat over het advies Slagen in Cultuur, culturele Basisinfrastructuur 2013-2016 zijn de afgelopen nacht 5 moties in stemming gebracht. (zie bijlagen)

De volgende moties zijn aangenomen:
33000-VIII nr. 211 : de regering stelt eenmalig 6 ton beschikbaar om de finciering van de cultuurkaart voor het volgende schooljaar voor het grootste gedeelte rond te krijgen, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig bijeenbrengt. motie cultuurkaart
33000-VIII nr. 213: De regering wordt verzocht de musea waarop wordt gekort volledig onderdeel te laten zijn van de herijking van het Nederlandse museumbestel. motie herijking museumbestel
33000-VIII nr. 215: De regering wordt verzocht cultuurgoed van instellingen als het Theaterinstituut Nederland, Nederlands Muziek Instituut en het Nationaal Instituut Nederlands slavernij verleden (NiNsee) zorvuldig te borgen en, indien nodig, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden. Motie TIN NMI NiNsee

De volgende moties zijn aangehouden:
33000-VIII nr. 212: De regering wordt verzocht om in samenspraak met de Postcodeloterij te komen tot een vierde pijler die middels een daartoe te creeren particulier fonds een substantiële charitatieve bijdrage levert aan het ondernemerschap in de cultuursector. motie cultuursector Bankgiroloterij
33000-VII nr. 214: de regering wordt verzocht om in de beschikkingen aan culturele instellingen het beleidsuitgangspunt ‘ handhaven hoogwaardig aanbod in de regio’ herkenbaar tot uiting te laten komen. motie regionale spreiding

Het verzoek uit de sector om de bevriezing van de bestemmingsreserves voor de huidige BIS-instellingen ongedaan te maken is helaas niet opgepakt door de politieke partijen. Wel heeft staatssecretaris Zijlstra in het debat op 21 juni gezegd de resterende reserves vrij te geven zodra hij weet hoeveel geld er nodig is om de frictiekosten te dekken.

Ook het verzoek om de Raad voor Cultuur voor Prinsjesdag om een aanvullend advies te vragen over de knelpunten in de basisinfrastructuur heeft niet tot een motie geleid.