13 december 2006

Nieuwe perspectieven? Naar het nieuwe subsidiestelsel

Discussie 13 december 2006 Ketelhuis, Amsterdam

Op dit moment worden de uitvoeringsplannen voor de herinrichting van het subsidiestelsel gemaakt. De Raad voor Cultuur werkt aan een advies over de inrichting van de ‘basisinfrastructuur’ en Gemeentes zijn zich aan het beraden. De grote steden lijken vast te willen houden aan de oude cultuurnotasystematiek. Op 1 december verscheen daarover het advies “Een partituur – Actualisering Kunstenplansystematiek Amsterdam van de Amsterdamse Kunstraad.

In ‘Naar een fonds voor muziek, dans en theater’ hoopt de Commissie Alons ‘een sterk huis voor de podiumkunsten, evenwaardig aan de toekomstige basisinfrastructuur’ neer te zetten.

Tijdens de discussie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Verfondsing van de Rijksfinanciering van de culturele sector.
Wat betekent deze depolitisering voor de culturele sector? Wat zijn hiervoor de organisatorische en wat zijn de inhoudelijke argumenten? Voor wie is dit (deels) een winst, voor wie (deels) een verlies? Zijn naast de convenanten tussen rijk en lagere overheden ook convenanten mogelijk tussen fonds en gemeenten? Wat zijn de plussen en minnen hiervan?

Gemeenten varen een andere koers dan het Rijk.
Wat betekent dit voor de sluiten convenanten tussen Rijk en gemeente en mogelijk de fondsen? Leidt dit tot meer- of minder bureaucratie? Wat betekent dit voor de praktijk en continuiteit van de betrokken instellingen?

De maatschappelijke doelstellingen.
Welke implicaties heeft de herziening van de cultuurnotasystematiek voor de maatschappelijke doelstellingen zoals die voorheen in de vierjaarlijkse cultuurnota’s werden geformuleerd? Kortom: wie bepaalt -naast artistieke kwaliteit- over de aanvullende beoordelingscriteria en doelstellingen binnen de constellatie van rijk, fondsen en lagere overheden?

Uw bijdrage wordt op prijs gesteld
Sprekers zijn o.a. Bert Janmaat, algemeen secretaris Amsterdamse Kunstraad; Tjeu Strous, hoofd beleid Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; Martin Berendse, directeur Kunsten van het ministerie van OC&W (o.v.b.); Corry Prinsen, zakelijk leider Onafhankelijk Toneel; Stan Paardekoper, bestuurslid Fonds voor de Scheppende Toonkunst; Martin van Ginkel, directeur Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

Een partituur – actualisering kunstenplansystematiek amsterdam
Advies Commissie Alons
Adviesaanvraag Van der Hoeven Herijking cultuurnotasystematiek
Brief Kunsten ’92 aan woordvoerders cultuur t.b.v Tweede Kamerdebat 16 oktober