11 januari 2007

Kunsten ’92 vraagt informateur Wijffels kunst en cultuur te betrekken bij de besprekingen voor een nieuw kabinet.

Het feit dat informateur Herman Wijffels thans met de vertegenwoordigers van CDA, PvdA en Christen Unie onderzoekt op welke wijze een kabinet met deze drie partijen gerealiseerd kan worden, is voor de wereld der kunsten -verenigd in onze organisatie- reden  beroep te doen op de informateur hierbij eveneens afspraken te maken over het kunst- en cultuurbeleid en de financiering ervan in de komende kabinetsperiode.

Geachte heer Wijffels,

Het feit dat u thans met de vertegenwoordigers van CDA, PvdA en Christen Unie onderzoekt op welke wijze een kabinet met deze drie partijen gerealiseerd kan worden, is voor de wereld der kunsten -verenigd in onze organisatie- reden op u het beroep te doen hierbij eveneens afspraken te maken over het kunst- en cultuurbeleid en de financiering ervan in de komende kabinetsperiode.

Kunst en cultuur vormen immers het cement van onze samenleving. Keer op keer blijkt uit discussies over culturele waarden, sociale cohesie en identiteit dat sector van grote betekenis is. Belang en invloed strekken zich uit tot de kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling (vestigingsplaatsen voor bedrijven, waaronder de creatieve industrie), tot innovatie, het toerisme en tot de internationale waardering van ons land. Alleen daarom al verdienen kunst en cultuur een aanmerkelijk ruimhartiger plaats in het beleid van bij deze thema’s betrokken ministeries, zoals Financiën, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Ruimtelijke ordening, naast OCW.

Maar niet alleen om deze redenen.

De kunsten kennen ook een intrinsieke waarde, dragen bij aan een beter leef- en werkklimaat. Kunst en cultuur bieden nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor een samenleving, openen -kortom- nieuwe perspectieven en vergezichten.

De steeds grotere rol die media en communicatie in onze samenleving spelen onderstrepen daarbij het toenemend belang van brede culturele kennisoverdracht en onderwijs op dit vlak. Dat culturele fundament behoeft absoluut versterking. Zowel in de politiek als in de samenleving worden kunst en cultuur belangrijk gevonden, maar investeringen zijn in de afgelopen jaren uitgebleven. De verschillen met andere sectoren in de samenleving zijn alleen maar gegroeid door toename van lasten en kosten.

De mogelijkheden die deze sector biedt worden onvoldoende benut. Zowel het financieel-economisch als het nationale en internationale belang bleven onderbelicht in het kabinetsbeleid tot dusverre.
De aandacht die in het onderwijs aan onze vaderlandse culturele geschiedenis en ons nationale erfgoed wordt besteed is incidenteel en oppervlakkig. Kennismaking met en deelname aan kunsten is te beperkt. Kunsteducatie verdient ruimhartiger en structurele aandacht van kabinet en volksvertegenwoordiging. Toename van publieksparticipatie wordt verlangd bij teruglopende inkomsten, die instellingen nopen toegangsprijzen meer dan gemiddeld te verhogen. Dat brengt nieuwe publieksgroepen niet dichterbij.

Wij verzoeken de onderhandelende partijen kunst en cultuur bij de formatie van het volgende kabinet meer ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing te geven, zowel inhoudelijk als zakelijk en dat ook in het regeerakkoord tot uitdrukking te brengen.

Kunsten ’92, de vereniging voor kunsten, cultuur en erfgoed waarbij ruim 350 Nederlandse kunstinstellingen zijn aangesloten, pleit ervoor kunst en cultuur op te nemen in een brede ministersportefeuille en daarvoor 1% van de Rijksbegroting ter beschikking te stellen. Te vaak worden uitgaven aan kunst en cultuur alleen gezien als kostenpost. Het gaat hier echter om een investering in de kwaliteit van de samenleving, Die verdient kans op maximaal resultaat.

Voor uw informatie sluiten wij graag een pamflet met verlangens en aanbevelingen bij.

In alle hoogachting,

 

Ad ‘s-Gravesande,
voorzitter Kunsten ’92

 

c.c.: De onderhandelaars voor het nieuwe kabinet
– Woordvoerders Financiën en Cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal
– Mevrouw M.J.A. van der Hoeven, Minister van OCW
– Raad voor Cultuur

Pamflet voor een nieuw kabinet