20 december 2013

Overzicht 20 werklunches

12.30 tot 13.30 uur: Werklunches. U kunt kiezen uit de volgende tafels:

Tafel  1
Cultuur kan de binnenstad redden
Gespreksleider: Han Bakker, cultuurintendant Gemeente Dordrecht
Binnensteden hebben het moeilijk. Ook snel groeiende leegstand van kantoren en publieke gebouwen vormen een uitdaging. Culturele bedrijvigheid kan een deel van de oplossing zijn; een innovatief vastgoedbeleid van de overheid is voorwaarde.
Verder aan tafel: Henk Kranendonk (algemeen directeur sector kunst en cultuur Dordrecht) en Kris Oosting (voorheen Woningcorporatie Almelo)

Tafel 2
Hoe luid is the Call of the Mall?
Gespreksleider: Willemien van Aalst, directeur Nederlands Film Festival
Een groots opgezette kunstmanifestatie als Call of the Mall (zomer 20134 in Hoog Catharijne in Utrecht) is alleen geslaagd als zoveel mogelijk partijen (bedrijven, ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden) erbij betrokken worden. Of loopt de kunst dan gevaar om haar autonomie te verliezen, om te dienstbaar te worden aan commerciële doelen van de partners?
Verder aan tafel: Monique Dirven (projectleider Kunst in de Openbare Ruimte Gemeente Utrecht) en Lieke Timmermans (bureau Timmermans, campagneleider  / communicatieadviseur Call of the Mall)

Tafel 3
Cultuur en kinderen in armoede, hoe werkt het jeugdcultuurfonds?
Gespreksleider: Bertien Minco, directeur Jeugdcultuurfonds
Cultuur en armoedebeleid kunnen elkaar versterken; het Jeugdcultuurfonds in de praktijk. Hoe werken verschillende beleidsterreinen samen? Hoe vind je kinderen die in armoede leven en stimuleer je de maatschappelijke positie van culturele instellingen? Welke mogelijkheden zijn er om fondsen te werven?
Verder aan tafel: Janita Tabak (wethouder Kampen), Tabitha Mann en  Iebel Vlieg (beiden Jeugdcultuurfonds Rotterdam).

Tafel 4
Ruimtelijke Kwaliteit van onderop
Gespreksleider: Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Overal in Nederland nemen bewoners het heft in eigen hand waar het gaat om de kwaliteit van de gebouwde omgeving, de aandacht voor monumenten en cultuurhistorie, de inrichting van het landschap en de kwaliteit van de stedenbouw. Maar wat is in deze beweging de rol van professionals en ontwerpers? Wie vormt het schild voor de zwakken, wie behoedt wat weerloos is? Een lunchgesprek over de gemeenschapszorg voor ruimtelijke kwaliteit.
Verder aan tafel: Petra Kuijlaars (senior stedenbouwkundige bij de gemeente Apeldoorn)

Tafel 5
Hoe zet je een gemeenschapsfonds op?
Gespreksleider: Menno Tummers, Adviseur Mecenaat Prins Bernhard Cultuurfonds
Een Lokaal Fonds is een stichting, die mensen en geld bij elkaar brengt om de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren. Hierdoor worden tal van lokale projecten en initiatieven geïnitieerd of gerealiseerd. Een Lokaal Fonds werft inkomsten (donaties, giften en nalatenschappen), bouwt een reserve op en werkt samen met partners. Een Lokaal Fonds is hèt ‘goede doel’ voor de eigen omgeving. Welke rol kan een lokaal fonds in uw gemeente vervullen, op cultureel gebied maar ook op andere gebieden en hoe zet men een lokaal fonds op?
Verder aan tafel: Monique van Bijsterveld (Projectmanager Lokale Fondsen Nederland).

Tafel 6
De Bibliotheek, waardevol of waardeloos?
Gespreksleider: Francien van Bohemen, Commissiesecretaris en PA & PR van VOB
Welke waarde heeft de bibliotheek nog  voor de gemeenschap? En welke waarde is dat? Is de bibliotheek nog wel relevant in deze tijd waarin informatie overal is? Of wordt alles digitaal, inclusief de bibliotheek?  Heeft dat constante aantal van 4 miljoen leden waarvan ruim de helft jonger dan 18 is, gelijk? En maakt dat de bibliotheek tot een hot spot in uw gemeente?
Verder aan tafel: Margot Nicolaes (directeur van DOK Delft)

Tafel 7
Burgerinitiatieven: Beheren met kunst!
Gespreksleider: Martin van der Zwan, PLAN Terra BV
Kunst op straat speelt een belangrijke rol bij het beheer van de openbare ruimte. Muurschilderingen, straattheater, lichtkunstwerken, guerrilla gardening, wild breien en fun afvalbakken fleuren de openbare ruimte op en zorgen dat het gevoel van veiligheid en betrokkenheid toeneemt. Actieve en creatieve burgers moeten meer de ruimte krijgen om door middel van kunst  de openbare ruimte nog meer ‘eigen’ te maken. Welke mogelijkheden ziet u voor ‘samen beheren met kunst’?
Verder aan tafel: Wendelien Mijnheer (Economie en Cultuur, Stadsdeel West, A’dam)

Tafel 8
Cultuur als wapen tegen overlast
Gespreksleider: Jaap Pilon, oud wethouder te Veenendaal
In de top drie van maatschappelijke ergernissen staat de overlast van jongeren. Onderzoeken tonen aan dat acht van de tien jongeren zich bezighoudt met één of andere vorm van cultuur. Het wordt tijd om overlast met cultuur te bestrijden. Een gemiste kans of een onzinnig idee?
Verder aan tafel: Piet de Vrije (directeur woningcorporatie Patrimonium)

Tafel 9
Leegstand? Cultuur in de tussentijd
Gespreksleider: Bregje Deben, mede eigenaar en projectleider Makelaars van de Tussentijd
Bouw- en braakliggende terreinen, iedere gemeente kent deze terreinen.  Tijdelijke invulling draagt bij aan een positieve sfeer, verbetering van leefbaarheid en creëert draagvlak voor toekomstige invulling. Nu is de tijd hier om creatief te handelen. Tijdelijk gebruik:  hoe komt dit tot stand? Hoe kunt u elkaar helpen? Welke bijdrage levert u?
Verder aan tafel: Juul Rameau (Makelaars van de tussentijd) en Alexander Ramselaar (Backing Grounds).

Tafel 10
Kunst en industrie: voorbeelden van een gelukkig huwelijk?
Gespreksleider: Angelique Spaninks, directeur MU en STRP Eindhoven
Tijdens de werklunch Kunst en Industrie delen Koen Snoeckx en Angelique Spaninks hun inzichten in het verbinden van culturele en industriële ecosystemen aan de hand van voorbije projecten en toekomstige plannen van STRP, MU en Baltan.
Verder aan tafel: Koen Snoeckx (Communicatie Manager bij Holst Centre)

Tafel 11
Change peoples  life through movement
Gespreksleider: Marc Vlemmix, directeur Dance for Health
De decentralisatie van de Awbz vormt een grote uitdaging voor gemeenten, ze moeten meer gaan doen met minder geld. Dance for Health & Parkinson laat zien dat kunst een schakel kan zijn naar gezondheidswinst, kwaliteit van leven  en zorgonafhankelijkheid en daarmee kostenbesparend werkt. De patiënt leeft niet meer vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, en daardoor kan hij langer actief blijven. Kan kunst juist nu, in deze tijd van crisis en transitie, het verschil maken?
Verder aan tafel: Petra Verspui, directeur Vastgoed gemeente Rotterdam Cluster stadsontwikkeling Rotterdam.

Tafel 12
Prioriteiten stellen in het lokale cultuurbeleid
Gespreksleider: Cor Wijn, BMC
De nieuwe Colleges van B & W staan vanaf april voor grote opgaven. Gemeenten krijgen er veel taken bij op het gebied van (jeugd)zorg en arbeid. Steeds vaker vragen gemeenten aan het culturele veld om mee te denken en soms worden de culturele organisaties zelfs uitgenodigd  samen een plan voor de toekomst te maken. Hoe steek je een dergelijk proces goed in elkaar? Waar moet een cultuurnota anno 2014 aan voldoen? Waar moet je op letten?
Verder aan tafel: Eltje de Klerk (senior adviseur cultuur BMC)

Tafel 13
Welk effect heeft innovatieve denkkracht van kunstenaars  in gemeentelijke opgaven?
Gespreksleiders: Laura Mudde en Py Tswang Jin, Het Instituut
We gaan met twee kunstenaars het gesprek aan over de eigenschappen die een rol spelen bij innovatie. Vooral in tijden waarin nieuwe en duurzame producten als de toekomst voor onze economie wordt gezien, kan de eeuwenlange ervaring van kunstenaars in het zoeken naar verandering een belangrijke bijdrage leveren. Aan de hand van voorbeelden in het tijdschrift ‘Nooit werkloos’ (een gezamenlijk onderzoek en uitgave van Het Instituut en Artez).
Verder aan tafel: de kunstenaars Domenique Himmelsbach de Vries en Jaap Groen

Tafel 14
Herijking cultuursector Harderwijk
Gespreksleider: Bastiaan Vinkenburg, Managing Consultant  Kunst, Cultuur & Media Berenschot
De gemeente Harderwijk herijkt de cultuursector en ondersteunt de ontwikkeling van de professionele instellingen richting cultureel ondernemerschap, integrale dienstverlening en nauwe samenwerking. Bovendien is een nieuw model voor subsidie- en prestatieafspraken ontwikkeld en geïmplementeerd. Welke doelen zijn bereikt? Wat zijn de lessen?
Verder aan tafel: Jean Vermeulen (beleidsambtenaar Cultuur in Harderwijk)

Tafel 15
CJP: hoe koppelen we de landelijke Cultuurkaart met gemeentelijk beleid?
Gespreksleider: Jennet Sintenie, projectleider Cultuurkaart
Zowel Groningen als Almere koppelen cultuureducatie euro’s met ons systeem. Klopt onze stelling  dat die koppeling voordelig voor zowel school, gemeente als gemeentelijke culturele instellingen is? Hoe werkt het en welke voordeel het geeft het?
Verder aan tafel: Suzan Damen (Hoofd Marketing & Communicatie CJP), Marc Floor (Gemeente Groningen) en Paul Macco (Collage, Centrum voor cultuuronderwijs Almere)

Tafel 16
Film in de straat, geregeld door de Film Commissioner
Gespreksleider: Peggy Driessen-Bussink, Coordinator Subsidiebureau / Analist Nederlands Filmfonds
Een Film Commissioner, wat is dat? Het Nederlands Filmfonds heeft een start gemaakt met het realiseren van een  portal met alle informatie over filmen in Nederland, gebundeld in een Nationale Film Commission. Doel is om brede informatie te geven over filmen in heel Nederland door onder meer een promotionele website en een Production Guide van Nederlandse locaties, in steden, provincies en dorpen. De Nederlandse filmsector staat internationaal goed aangeschreven om zijn hoge professionele en technische niveau, maar ons land kent momenteel geen internationaal georiënteerde aanpak om de filmproductiesector te vertegenwoordigen en te promoten als locatieland voor film, tv, commercials en andere av-producties. Op dit moment kennen alleen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een Film Commissioner. Welke steden volgen?
Verder aan tafel: Jacques van Heijningen (ex Film Commissioner Rotterdam)

Tafel 17
De stenen of het publiek? De rol van podia in een veranderende stad.
Gespreksleider: Laurien Saraber, senior medewerker algemeen beleid Fonds Podiumkunsten
De relatie tussen podiumkunsten en hun publiek verandert. Publiek wordt kieskeuriger, heeft minder geld te besteden en zoekt in het theater meer engagement en menselijke maat. Muziekensembles, theater- en dansgezelschappen geven publiek steeds vaker een actieve rol, trekken het theater uit en de wijde wereld in, of zoeken samenwerking met onderwijs, welzijn of bedrijfsleven. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van podia en festivals en voor de financiering daarvan? Is de huidige balans tussen investeringen in gebouwen, programmering en aanbod toekomstbestendig? En hoe kunnen gemeenten, Fonds Podiumkunsten en andere partijen elkaar hierin versterken?
Verder aan tafel: Henriëtte Post, directeur Fonds Podiumkunsten

Tafel 18
Hoe zet je samen met buurtgemeenten een regionaal beeldverhaal op?
Gespreksleider: Ellen Klaus, Programmacoördinator Cultuur en Innovatie, Cultuurcompagnie Noord-Holland
Met regionale beeldverhalen, oftewel gezamenlijk gedragen verhalen over de identiteit van de regio, kun je op thematische wijze cultuurhistorische, karakteristieke elementen van een gebied economisch benutten. Met ondernemers, overheden en instellingen ontwikkel je rondom dat beeldverhaal nieuwe samenwerkingen, producten en arrangementen. Voorbeelden: Buitenplaatsen in Beeld en Westfriese Omringdijk. Hoe pak je dit aan? Wie betrek je erbij? Wat zijn de resultaten?
Verder aan tafel: René Dessing, beleidsmedewerker, Gerlof Kloosterman, gemeente Heerhugowaard

Tafel 19
Hoe draagt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bij aan de waardering van cultuur?
Gespreksleider: Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Stimuleren van cultuur is een kerntaak van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Cultuur is niet instrumenteel en verkrijgt juist daarom betekenis. Het Stimuleringsfonds is er voor alle ontwerpers en makers binnen het domein van de toegepaste kunsten en de maakindustrie: een domein opgespannen tussen cultuur, economie en samenleving. Hoe verhoudt de economische topsector creatieve industrie zich tot kunst- en cultuurprojecten en hun maatschappelijke betekenis? Hoe werkt dit in de praktijk? Lokale en regionale voorbeeldprojecten, in het licht van de culturele, gedifferentieerde, infrastructuur van instellingen, ondernemers en ontwerpers/makers.

Tafel 20
Het geheim van goed opdrachtgeverschap
Gespreksleider: Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds)
Van boerderijen tot scholen; van  gemeenten tot festivals. Wat is het geheim van goed opdrachtgeverschap bij opdrachten aan beeldend kunstenaars? Hoe belangrijk is het dat opdrachtgever en kunstenaar van begin af aan nauw samenwerken? Hoeveel vrijheid geven zij elkaar? Het Mondriaan Fonds lanceerde dit jaar de Bijdrage Opdrachtgeverschap voor publiek-private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan  Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan.
Verder aan tafel: Steven van Teeseling (senior projectmedewerker Mondriaan Fonds) en een opdrachtgever die in het afgelopen jaar deze bijdrage ontving.