20 september 2016

Persbericht: besteding 10 miljoen euro extra voor cultuur bekend

Vandaag publiceerde het kabinet de Miljoennennota 2017, met daarin ook de Cultuurnota 2017 – 2020. De 10 miljoen euro extra die de cultuursector er per 2017 bij krijgt – en die al werd gemeld op basis van de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag – is nu een feit.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bussemaker aangegeven waar zij deze extra investering aan zal uitgeven. De minister komt daarmee tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer om prioriteit te geven aan regionale spreiding, publieksbereik, talentontwikkeling en cultuureducatie. Ook had de Tweede Kamer aangedrongen op extra middelen voor enkele musea die in 2013 te zwaar zijn gekort.

Wel is er slecht nieuws is voor monumenteneigenaren: de fiscale aftrek voor monumenteneigenaren wordt afgeschaft, waarmee het onderhoud van monumenten van 30.000 particulieren in gevaar komt. Het betekent een bezuiniging van 25 miljoen euro op de cultuurbegroting.


Concreet is de verdeling van de € 10 miljoen extra als volgt:

Een bedrag van € 4.225.000 is beschikbaar voor:
– Alle podiumkunstenfestivals die een goede beoordeling hadden gekregen van het Fonds Podiumkunsten, maar voor wie er geen geld bij dat fonds beschikbaar was. Het zijn er vele, van het Nederlands Theater Festival en Noorderslag, tot Festival Circolo en de Flamenco Biënnale.
– Enkele positief beoordeelde maar niet gehonoreerde muziektheaterinstellingen krijgen alsnog subsidie. Dat zijn Holland Opera, Orkater en Opera2Day.
– Nieuwe aanvragen op het gebied van talentontwikkeling, voor productiehuizen. Dit gaat met name om aanvragen voor de regio.

Een bedrag van € 675.000 voor:
Huis Doorn, het Letterkundig Museum, Museum Meermanno en Slot Loevestein.

Een bedrag van € 700.000 voor:
Het Mondriaanfonds voor subsidiëring van presentatie-instellingen (van de gevraagde 1 miljoen euro).

Een bedrag van € 800.000 voor:
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de Dutch Design Week en andere festivals in de regio.

Een bedrag van € 2.750.000 euro voor:
het Fonds Cultuurparticipatie, voor extra middelen voor cultuureducatie in het VMBO, voor de Impuls Muziekonderwijs en voor festivals in de regio.

Een bedrag van € 350.000 voor:
Het Letterenfonds voor festivals in de regio.

Een bedrag van € 500.000 voor verbetering van de arbeidsmarkt.

Eerder was al bekend geworden dat Filmmuseum Eye er voor behoud en beheer van collecties 1 miljoen euro structureel bij krijgt.

De volledige brief van de minister kunt u hier lezen.


Zwaartepunt op de regio

Het is verheugend dat er weer meer draagvlak is voor investeringen in kunst en cultuur, zowel bij de politiek als in de samenleving. Dit laatste bleek ook uit een onderzoek in de Volkskrant van afgelopen zaterdag: het draagvlak voor kunst en cultuur is tussen 2010 en 2016 met meer dan 20% toegenomen. (I&O Research, klik hier en zie pag. 20).

Opmerkelijk is echter dat de minister geen prioriteit geeft aan bewezen kwaliteit. Dat gaat ten koste van positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde, instellingen die juist zorgen voor een breed gespreid aanbod op het gebied van theater, dans en jeugd. Dit terwijl er wel ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe aanvragen op dit gebied. Bovendien vallen nog steeds voor de infrastructuur belangrijke podiumkunstorganisaties en presentatie-instellingen (beeldende kunst) buiten de boot. En komt de minister niet tegemoet aan de wens van de cultuursector en de politiek om het Aankoopfonds voor musea weer op peil te brengen.


Op korte termijn in totaal € 24 miljoen nodig

De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten hebben in aanloop naar Prinsjesdag aangegeven dat een investering van in totaal € 24 miljoen (in plaats van de vandaag bekend gemaakte € 10 miljoen) de cultuursector zou helpen om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen. Daarmee kan de sector zich gedegen voorbereiden op de aangekondigde stelselherziening ná de periode 2017-2020.

Steun voor deze extra investering is zeer breed en komt van bestuurders uit het gehele land. Vele brieven zijn inmiddels geschreven, vanuit regio’s en gemeenten en uit het culturele veld: bijvoorbeeld door de G4-gemeenten, door bestuurders van BrabantStad, door Leeuwarden Culturele Hoofdstad, door de BIS-theatergezelschappen en door de Kunst van Brabant.

Kunsten ’92 roept de fractievoorzitters nogmaals op om deze op korte termijn benodigde extra investering van 14 miljoen euro (naast dus de 10 miljoen euro van vandaag) morgen en overmorgen te agenderen bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.


NB
Zoals Kunsten ’92 heeft aangegeven in de agenda voor de verkiezingen ‘Cultuur werkt voor Nederland’ is op langere termijn, voor de volgende kabinetsperiode, een investering van 70 tot 100 miljoen euro nodig om een sterke en toegankelijke culturele infrastructuur te kunnen behouden.