1 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Van onze provincies wordt steeds meer verwacht. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een veilige en schone leefomgeving, een vitaal platteland, natuurbeheer, goede regionale bereikbaarheid en een florerende regionale economie zijn grote opgaven voor elke provincie. De roep om een goede voorouder te zijn wordt steeds luider. Brede welvaart is een zwaarwegend uitgangspunt voor beleid. De aanpak van deze grote transities vraagt om een integrale visie en politieke moed.

Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector speelt daarbij een belangrijke rol. Ontwerpers en kunstenaars zijn specialisten in verandering. Kunsten ’92 ontwikkelde samen met de Federatie Creatieve Industrie een visie met actiepunten: ‘Cultuur maakt Nederland, Nederland maakt cultuur!‘, als input voor de coalitieakkoorden. Deze is aan (toekomstige) gedeputeerden en statenleden gestuurd, en aan de ambtenaren op de Provinciehuizen. De visie bouwt voort op de New Creative Deal.

Erfgoed

Erfgoed komt in alle opgaven naar voren. De provincies staan oor de taak om vorm aan die opgaven te geven. In het pamflet ‘Erfgoed als uitgangspunt!’ kunt u lezen hoe erfgoed en de erfgoedsector kunnen bijdragen aan een oplossing voor deze grote uitdagingen. Het is nù aan de provincies om verder inhoud en vorm te geven aan een sterk erfgoedbeleid! Er is ook een PDF-versie beschikbaar.