16 oktober 2012

Reactie Kunsten ’92 op afschaffing verplicht CKV

Officiële reactie van Kunsten ’92, zoals verstuurd aan demissionair minister van Bijsterveldt en ingevoerd in de internetconsultatie van OCW, op haar wetsvoorstel om het CKV in de tweede fase van havo/vwo afschaffen. In plaats daarvan zou  een algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming moeten komen.

“Uw wetsvoorstel om culturele en kunstzinnige vorming in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs af te schaffen als verplicht eindexamenvak, met als doel het onderwijs een ‘kwaliteitsimpuls’ te geven, heeft Kunsten ’92 zeer verrast om meerdere redenen. Onderwijs is bedoeld om kinderen te leren nadenken over de wereld waarin ze leven. Zonder culturele vorming is de vorming niet compleet. 

Uw voorstel wordt niet ondersteund door recente adviezen, noch door de prioriteiten van de politieke partijen die nu aanzet zijn. Het betekent een groot verlies aan expertise binnen de scholen, naar schatting 1500 CKV-docenten verliezen hun baan. Culturele instellingen hebben met veel inzet en plezier in samenwerking met scholen programma’s voor jongeren ontwikkeld en hebben veel geïnvesteerd in cultuureducatie.

De voornemens zoals geformuleerd in het wetsvoorstel staan volledig haaks op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken (mei 2012), die u op uw verzoek adviseerde over de aanpassing van het CKV-vak en betere verankering van het vak in het curriculum. Het recente gezamenlijke advies van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur om cultuureducatie juist beter te verankeren in het basisonderwijs onderstreept ook het belang van kunstzinnige vorming.
Het verbaast des te meer aangezien VVD en PvdA, twee partijen die op dit ogenblik om de tafel zitten om een nieuw kabinet te formeren, cultuureducatie juist tot kernactiviteit hebben benoemd.
Creatieve en sociale vaardigheden zijn van essentieel belang. Voor kinderen uit alle lagen van de bevolking (en misschien nog wel het meest voor kinderen uit achterstandsposities) draagt kunstbeoefening bij aan de ontwikkeling van vaardigheden die je nodig hebt om in ons land, dat drijft op een kenniseconomie, een kans van slagen te hebben. Culturele ontwikkeling is bovendien algemene ontwikkeling en hoort gewoon thuis op de middelbare school.

Van culturele instellingen wordt door uw ministerie verwacht dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan kunst- en cultuuronderwijs. Die rol kunnen zij alleen spelen als er binnen het onderwijs een infrastructuur is ingericht waarin deze vakken structureel zijn verankerd en scholen ook aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid daarvoor. Juist door goede samenwerking tussen onderwijs en cultuur kan de kwaliteit en impact van cultuureducatie in het onderwijs toenemen.
Kunsten ’92, belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, met meer dan 435 leden, pleit voor behoud en betere verankering van het vak CKV in het voortgezet onderwijs. Wij doen een dringend beroep op de volgende minister van Onderwijs om de adviezen van de Verkenningscommissie Kunstvakken serieus te nemen en om over de implementatie van nieuw beleid in gesprek te gaan met betrokken partijen uit de wereld van onderwijs en cultuur.”

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Kunsten ‘92

Jet de Ranitz
Voorzitter Vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten ‘92

 cc. H. Zijlstra, staatssecretaris van OCW