5 mei 2021

Bijgewerkt bericht | Taskforce: onder voorwaarden testbewijzen voor cultuurbezoek

Update 10 mei 2021

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft op 10 mei 2021 de volgende update aan de Tweede Kamer gestuurd:

Op dinsdag 11 mei stemt de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet testbewijzen. In delen van de cultuursector bestaan om verschillende redenen grote zorgen over deze tijdelijke wet. Daarnaast leeft onder vele musea, (pop)podia, festivals, bioscopen, presentatie-instellingen en monumenten de vurige wens om zo snel mogelijk weer open te gaan.  De Taskforce culturele en creatieve sector begrijpt deze noodkreten en oproepen volledig. Het onderstreept hoe groot de nood in de sector is.

Wij denken dat de oplossing zou kunnen liggen in het selectief toepassen van testen binnen de cultuursector, waar dat een belangrijk verschil kan maken tussen doorgaan of dicht blijven. Zoals aangegeven in onze eerdere mail (onder deze mail) aan u zijn testbewijzen voorafgaand aan concerten, voorstellingen en festivals een bruikbaar instrument om een periode met zeer hoge besmettingsrisico’s te overbruggen en om eerder de 1,5 meter regel los te kunnen laten. Echter, de maatregel moet tijdelijk van aard zijn en de kosten ervan mogen cultuurbezoek voor mensen met een kleinere beurs niet in gevaar brengen.  
 
Bezoek aan culturele instellingen bij minder hoge risiconiveaus is veilig zonder testdrempels, want er zijn minutieuze protocollen die hun functioneren hebben bewezen en die zorgvuldig worden gehandhaafd. Wij pleiten met klem voor een uitzonderingsregeling voor instellingen met een verlaagd risico en adequate protocollen. 


Nieuwsbericht 5 mei 2021

Testbewijzen voorafgaand aan concerten, voorstellingen en festivals zijn een bruikbaar instrument om een periode met zeer hoge besmettingsrisico’s te overbruggen en om eerder de 1,5 meter regel los te laten. De maatregel moet echter tijdelijk van aard zijn en de kosten ervan mogen cultuurbezoek voor mensen met een kleinere beurs niet in gevaar brengen. Bezoek aan culturele instellingen bij minder hoge risiconiveaus is veilig zonder testdrempels, want er zijn minutieuze protocollen die hun functioneren hebben bewezen en zorgvuldig worden gehandhaafd.

Tussen 9 en 30 april deed de culturele sector mee aan de pilot Testen voor Toegang. Doel ervan was om na te gaan of testbewijzen een bruikbaar instrument zijn om ook bij hoge risiconiveaus op een veilige wijze delen van de samenleving te kunnen heropenen. Aan de test hebben enkele tientallen culturele instellingen meegedaan: monumenten, theaters, concertpodia, musea en poppodia.

Uit de pilots blijkt dat de testbereidheid onder bezoekers zeer wisselend is. De test is een hoge drempel voor bezoek, met name bij musea, monumenten, filmhuizen en bioscopen. Niettemin is voor veel mensen de mogelijkheid om eindelijk weer te kunnen genieten van een voorstelling, concert of tentoonstelling een reden om deze drempel tijdelijk voor lief te nemen. Zo waren de kaartjes voor concerten en theatervoorstellingen goeddeels uitverkocht.

Toegang met testbewijzen is voor concerten, voorstellingen en festivals een bruikbaar instrument om veilig eerder open te kunnen of om veiligheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter regel los te laten. Niet alleen is het publiek daarmee gediend, ook artiesten, kunstenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector kunnen dan weer aan de slag. De kosten die gemoeid zijn met de testinfrastructuur moeten echter wel in verhouding staan tot de baten ervan. Ook de testdrempel moet omlaag door testlocaties makkelijker bereikbaar te maken, door testen gratis aan te blijven bieden, en door het toepassen van een minder invasieve testmethode.

Op donderdag 6 mei 2021 debatteert de Tweede Kamer over het gebruik van testbewijzen. Op grond van bovenstaande overwegingen doet de Taskforce culturele en creatieve sector de volgende zes aanbevelingen:

1. Gebruik testbewijzen als tijdelijke maatregel om culturele organisaties die dat willen in staat te stellen om in perioden van hoge besmettingsrisico’s op een veilige manier bezoek te ontvangen.
2. Gebruik testbewijzen als tijdelijke maatregel om op een veilige manier deze zomer culturele activiteiten en evenementen te organiseren op volledige capaciteit, dus zonder de 1,5 meter afstand.
3. Benut de resultaten van het programma van Fieldlab Evenementen. Hierin worden wetenschappelijk onderbouwde uitspraken gedaan over afstandsregels en bezoekcapaciteit bij gebruik van testbewijzen.
4. Houd ‘Testen voor toegang’ gratis voor bezoekers en voorkom dat er een tweedeling in de samenleving ontstaat tussen degenen die zich cultuur en ontspanning kunnen veroorloven en zij die dat niet kunnen betalen.
5. Als de druk op de gezondheidszorg minder ernstig wordt en de vaccinatiegraad voldoende is, dan zijn sneltesten niet meer nodig. De protocollen van culturele organisaties en evenementen waarborgen in dat geval de veiligheid van bezoekers.
6. Richt een laagdrempelige testinfrastructuur in die eenvoudig toegankelijk is, bij voorkeur met voldoende testvoorzieningen op wijkniveau en/of in binnensteden. Zorg ervoor dat deze testinfrastructuur, als onverhoopt de besmettingsgraad stijgt en een nieuwe lockdown dreigt, snel weer op te schalen is.