30 oktober 2015

Tweede Kamer wijzigt bestemming festivalgelden

Afgelopen dinsdag 27 oktober is tijdens een plenair VSO (Voortgezet Schriftelijk Overleg Cultuur) in de Tweede Kamer een motie aangenomen (motie Monasch cs) die zal leiden tot herverdeling van de extra gelden voor Festivals (€ 2,6 miljoen) voor de volgende cultuurnotaperiode. Klik hier voor de tekst van de motie.

De Basisinfrastructuur wordt uitgebreid met Festival Oude Muziek (dit was al besloten, maar nu met meer middelen) en Oerol. Voor een jeugdfilmfestival (er wordt bedoeld Cinekid) en een dansfestival (er wordt bedoeld Nederlandse Dansdagen) wordt een functie in de BIS gecreëerd en worden middelen uit het festivalbudget overgeheveld naar de BIS. Tevens wordt een deel van de festivalmiddelen ingezet om een negende jeugdtheatergezelschap in de BIS te financieren. Het bedrag dat dan nog overblijft wordt over alle fondsen verdeeld.

Een motie van Keijzer (CDA) en Monasch (PvdA) om ook voor Festival Boulevard en de Dutch Design Week toekomstbestendige inbedding en financiering te borgen, in de BIS of daarbuiten, werd verworpen. Dat geldt ook voor de motie van Van Dijk (SP) waarin hij om € 10 miljoen extra vroeg, analoog aan het bedrag dat de Raad voor Cultuur minimaal nodig acht voor versterking van de culturele infrastructuur.

De gevolgen van de motie Monasch kunnen ingrijpend zijn, zeker als er geen extra geld komt. De minister zelf gaf al aan dat dit ten koste gaat van veel andere festivals die een belangrijke functie in het culturele veld vervullen, met name in de regio. Nu de Tweede Kamer individuele lobby’s van culturele instellingen honoreert, zullen er nog vele volgen, voorspelde de minister. Nog geen 10 jaar geleden is de BIS in het leven geroepen om continuïteit en excellentie van het culturele aanbod te garanderen op basis van een kwaliteitsoordeel door de Raad voor Cultuur. En de fondsen hadden primair als taak om dicht op de ontwikkelingen van het culturele veld innovatief en kleinschalig aanbod te stimuleren en tot ontwikkeling te brengen. Door de bezuinigingen is deze constructie al onder druk komen te staan; nu neemt de Tweede Kamer een inhoudelijke rol op zich, nog voordat de cultuurnotaprocedure 2017 – 2020 is begonnen.

Zie hier het stenografisch verslag met de moties inclusief het commentaar van minister Bussemaker. Lees hier de brief die Kunsten ’92 op 24 oktober jl. aan de Tweede Kamer stuurde, waarin bovendien een dringend beroep op de kamerleden wordt gedaan om voor gewenste wijzigingen in het beleid ook de reëel benodigde extra middelen beschikbaar te stellen.

De Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten zullen begin volgende week de regeling voor de aanvraagprocedure publiceren.