28 september 2011

Afschaffing WWIK: neem geen verkeerd besluit op een verkeerd moment

Oproep aan de Tweede Kamer:

Neem geen verkeerd besluit op een verkeerd moment
Morgen wordt in de Tweede Kamer naar alle waarschijnlijkheid besloten de Wet Werk en Inkomen  voor Kunstenaars (WWIK) af te schaffen. Deze regeling die startende kunstenaars en cultureel ondernemers stimuleert om een eigen beroepspraktijk op te bouwen is zeer succesvol en zeer goedkoop, Maar ondanks het feit dat opheffing meer kost dan het oplevert, wordt de WWIK afgeschaft om ‘principiële redenen’. Dat zou een verkeerd besluit op een verkeerd moment zijn, vindt Kunsten ’92.

Geef de aankomende generatie kansen
Veelal jonge professionals die in alle culturele domeinen ervaring opdoen, en die daarmee voor de creatieve economie belangrijke bruggenbouwers kunnen worden, zouden van deze regeling gebruik moeten kunnen maken. Het is een groep die openstaat voor experiment, die essentieel is voor ontwikkeling en adaptatie van vernieuwing in de creatieve sector en wier zichtbaarheid een flinke bijdrage levert aan het creatieve imago van onze steden en ons land. Het is in hun belang, maar ook in dat van de samenleving deze aankomende generatie niet verloren te laten gaan.

Bevorder ondernemerschap, gebruik bestaande successen
Deze regering stelt zich beleidsmatig ten doel het verdienvermogen van de culturele sector te versterken en ondernemerschap te bevorderen. De WWIK is daarin voor heel veel jonge kunstenaars en cultureel ondernemers een belangrijk instrument gebleken dat hen in staat heeft gesteld een zelfstandige beroepspraktijk op te bouwen. Het zou van consequent handelen van de regering getuigen als deze zou besluiten het principe van de WWIK te handhaven en aan te passen aan de doelstellingen van het kabinet en de noden van deze tijd.

Beperk vernietiging van talent en creatief kapitaal
Daarnaast vraagt Kunsten ’92 ook aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen op kunst en cultuur. Definitieve cijfers zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat duizenden kunstenaars, musici, acteurs, producenten, designers en kleine zelfstandigen hun inkomsten kwijt zullen raken.

In plaats van nu de mogelijkheden voor deze groep te beperken zou de overheid ervoor moeten kiezen de expertise en bijzondere kwaliteiten van deze veelal hoog opgeleide groep voor de samenleving te behouden. Daarvoor zijn naast de WWIK ook andere mogelijkheden. Kunsten ’92 verwijst daarvoor naar de bijgevoegde Makersagenda die in juni jl. is gepresenteerd.

Zie ook: Makersagenda (juni 2011)

Brief K92 aan cie SZW over WWIK 28 september 2011