3 december 2015

Amendement aangenomen: 10 miljoen extra voor cultuur

Op 3 december 2015 is in de Tweede Kamer het amendement aangenomen van VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks dat regelt dat voor 2016 een eenmalig bedrag van € 10.000.000 wordt vrijgemaakt voor Cultuur.

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

Een bedrag van € 500.000 voor festivals, om financiële tegenslagen op te vangen die door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld slecht weer, worden veroorzaakt. Veel festivals hebben te maken met niet te beïnvloeden factoren, zoals het weer. Dat geldt voor zowel binnen- als buitenfestivals. Via een subsidieregeling bij een cultuurfonds kunnen festivals ondersteuning krijgen wanneer zij door niet te beïnvloeden factoren, zoals het weer, in zodanige financiële problemen komen dat de continuïteit in gevaar komt.

Een bedrag van € 500.000 voor het Fonds Podiumkunsten, dat besteed kan worden om nieuwe initiatieven in de podiumkunsten ‘te laten vliegen’. Doelstelling van de subsidie is om nieuwe initiatieven te ondersteunen, en te bevorderen dat zij op eigen benen kunnen staan. Hiervoor kan aangesloten worden op bestaande talentontwikkelingsprogramma’s.

Een bedrag van € 3,5 miljoen voor de Fondsen, bestemd voor festivals, dat wordt onderverdeeld in € 2 miljoen voor het Fonds Podiumkunsten, dat veruit de meeste festivals onder zich heeft, en € 1,5 miljoen voor de overige Fondsen. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning van Theaterfestival Boulevard in Den Bosch en de Dutch Design Week. De resterende middelen van de € 1,5 miljoen naar rato van omvang van de fondsen te verdelen. Festivals bieden een laagdrempelige manier om met een gevarieerd cultuuraanbod in contact te komen. Daarmee zijn ze aantrekkelijk voor een nieuw publiek. Met dit geld kan een geografisch gespreid en vernieuwend festivalaanbod ondersteund worden. Op deze wijze kunnen de cultuurfondsen hun taken op het gebied van innovatie, vernieuwing en talentontwikkeling verzorgen. Dit komt de dynamiek in de culturele sector te goede.

Een bedrag van € 1,5 miljoen voor het Mondriaan Fonds, om het budget voor incidentele aankopen aan te vullen. Met dit budget kunnen aankopen worden gedaan die van groot belang zijn voor de Collectie Nederland. Het budget dat het Mondriaan Fonds voor incidentele aankopen heeft, wordt nu gecompenseerd door reserves, die echter op raken.

Een projectsubsidie van € 500.000, bedoeld om instellingen die in de BIS aanspraak maken op de gelden voor de functie overig opera-aanbod, meer ruimte te bieden. Deze instellingen hebben een geografisch gespreid aanbod en een sterke educatieve component, die versterking behoeven.

Een projectsubsidie van € 500.000 voor de activiteiten van postacademische instellingen die aanspraak maken op middelen uit de BIS. Deze instellingen hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van talent en hebben een minimale vaste basis nodig.

Een projectsubsidie van € 500.000 voor het internationaal optreden van de topgezelschappen, die, op grond van artikel 3.11 lid 2 en artikel 3.17 lid 2, aangewezen zijn in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016. Dit is een tegemoetkoming voor topgezelschappen in de symfonische orkesten en toneel om in het buitenland op te kunnen treden, waar ze een visitekaartje voor Nederland fungeren.

Een bedrag van € 2 miljoen om de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt te verbeteren door het stimuleren van bijscholing, het bevorderen van ondernemerschap en door het ondersteunen van impresariaten, zoals door de Raad voor Cultuur geadviseerd, en met oog op de analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector door de De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur, die naar verwachting begin 2016 wordt afgerond.

Een bedrag van € 250.000 voor een fonds of subsidieregeling voor archeologie, waar gemeenten aanspraak op kunnen maken voor het dekken van de extra kosten die samenhangen met de opgraving, wetenschappelijke uitwerking en publiekspresentatie van uitzonderlijke archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

Een bedrag van € 250.000 voor de Open Monumentendag. De Open Monumentendag trok de afgelopen jaren rond de 1 miljoen bezoekers. Daarmee is het een van de grootste, gratis toegankelijke, culturele evenementen in Nederland. Kastelen, kerken, molens, gemeentehuizen, herenhuizen, boerderijen en andere historische panden zijn tijdens de monumentendag voor publiek geopend. De monumentendag brengt zo op laagdrempelige wijze een breed publiek met monumenten in aanraking en vergroot daarmee de betrokkenheid van het publiek bij het behoud van monumenten.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de middelen die voor 2016 geraamd zijn voor de compensatie Energie-intensieve Bedrijven (ETS) (totaal € 61.000.000). Hiertoe heeft indiener een amendement ingediend op de begroting van Economische Zaken (Kamerstukken II 2015/16, 34 300 XIII, nr. 102)

Het amendement is ingediend door de Tweede Kamerleden:
Michiel van Veen (VVD)
Jacques Monarch (PvdA)
Jasper van Dijk (SP)
Alexander Pechtold (D66)
Rik Grashoff (GroenLinks)