15 mei 2008

Eerste reactie Kunsten ’92 op advies basisinfrastructuur Raad voor Cultuur:

Consequent advies is belangrijk ijkpunt voor een nieuw tijdperk in de cultuursector
De Raad voor Cultuur wil de kunst- en cultuursector niet met een valse start laten beginnen nu er een nieuw stelsel wordt ingevoerd. Er worden meer taken en verantwoordelijkheden bij culturele instellingen neergelegd en de overheid stelt terecht hoge eisen. Het advies van de Raad om €26,6 miljoen meer te investeren in de basisinfrastructuur, fondsen en sectorinstituten is daarvan een logisch gevolg en geheel in lijn met de de conclusies van het advies Innoveren, Participeren!, dat de Raad een jaar geleden uitbracht. Kunsten ’92 steunt het nu uitgebrachte advies dan ook van harte.

Instellingen moeten in staat gesteld worden prioriteiten van de minister uit te voeren
Bij de concretisering van beleid staan instellingen centraal en niet de modellen. Kunsten ’92 heeft destijds positief gereageerd op de uitgangspuntennotitie Kunst van Leven van minister Plasterk. Terecht gaat de Raad ervan uit dat zijn prioriteiten ook binnen dit advies gestalte moeten krijgen. Voor deze prioriteiten zijn op de begroting ook extra middelen gereserveerd. Met name voor internationalisering en voortzetting van de Belvedere- regeling zouden daarvan meer middelen in de basisinfrastructuur moeten worden ingezet. De Raad vraagt daarnaast – volkomen consequent- extra geld voor e- cultuur en diversiteitbeleid, belangrijke aandachtspunten die in het beleid van de minister onderbelicht zijn gebleven.

Instellingen niet op voorhand korten
De Raad voor Cultuur pleit evenals Kunsten ’92 voor terughoudendheid bij implementatie van maatregelen voorgesteld door de Commissie Cultuurprofijt. Instellingen bij de start van het nieuwe subsidiesysteem confronteren met een extra bezuiniging acht de Raad terecht onverstandig. De Raad stelt voor de taakstelling van €10 miljoen in ieder geval uit te stellen tot 2010 en daarbij als voorwaarde te stellen dat het niet tot erodering van de basisinfrastructuur mag leiden. Stimulering van professionalisering is de beste garantie voor sterker ondernemerschap, meent de raad. Dat is een verstandig advies, mede in het licht van het feit dat de minister zijn afspraak om tegenover de bezuiniging in 2009 €15 miljoen te investeren niet gestand doet.

De puzzel is compleet, maar er zijn nog stukjes over
Niet alles kan van te voren bedacht worden of gevangen worden in een systeem, en dat moet je ook niet willen. Het voorstel van de Raad om een klein algemeen fonds in het leven te roepen voor instellingen die niet tot een specifieke sector behoren en een budget te reserveren voor e-cultuur zijn goede stappen om te zorgen voor de nodige flexibiliteit naast de geijkte paden.

Kunsten ’92 doet een oproep aan de Tweede Kamer het advies van de Raad voor Cultuur zeer serieus te nemen en de minister te vragen de benodigde middelen in de basisinfrastructuur te investeren. De Raad draagt daarvoor goede inhoudelijke argumenten aan. Dit kabinet heeft €50 mln aan extra middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit en de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur te versterken. De advies biedt vooralsnog de beste garanties dat inventieve instellingen en creatieve mensen deze ambities ook waar kunnen maken.

 

———————-Einde Persbericht—————–