18 december 2012

Kort Verslag cultuurdebat Tweede Kamer 17 december 2012

Belangrijkste punten uit Cultuurdebat Tweede Kamer
17 december 2012

Het Tweede Kamerdebat over de cultuurbegroting 2013 en de cultuurnota 2013-2016 concentreerde zich rond enkele concrete onderwerpen. De stemmingen over de ingediende moties en amendementen hebben plaatsgevonden op donderdag 20 december, de laatste Kamerdag van dit jaar. Lees hier de Moties en stemmingsuitslagen.

Een korte samenvatting van het debat van 17 december:

De Rijksmusea
Rijksmuseum Twenthe krijgt €432.000 extra om de deuren na 1 januari 2013 open te houden. Daarvoor is dan ook nog een bijdrage van provincie en/of private partijen nodig.
Vier Rijksmusea hebben van de Raad voor Cultuur voor de exploitatie van hun collectie een negatief advies gekregen, waardoor zij  per 1 januari de deuren zouden moeten sluiten. De Tweede Kamer vindt echter in meerderheid dat de musea in afwachting van het advies over de aangekondigde stelselherziening open moeten blijven. Maar minister Bussemaker zag, behalve voor het Rijksmuseum Twenthe, geen mogelijkheid om van het advies van de Raad af te wijken.

Film
De minister heeft toegezegd een nationale filmtop te organiseren en zij zal de Tweede Kamer over de uitkomst rapporteren. Ze heeft er wel uitdrukkelijk bij vermeld dat ze van de sector zelf ook een bijdrage verwacht. De Nederlandse filmsector heeft zwaar te lijden onder de bezuinigingen bij cultuur en media, en moet toezien hoe een groot deel van de filmproductie naar andere landen, met name België, vertrekt omdat het fiscaal klimaat daar beter is. De Tweede Kamer heeft daarom de minister verzocht zo snel mogelijk met haar collega van Economische Zaken een nationaal filmoverleg te organiseren en daarvoor filmproducenten, filmindustrie, filmfonds en exploitanten uit te nodigen.

Cultuureducatie
De minister heeft toegezegd dit voorjaar hierover een brief aan de Tweede Kamer te sturen.
Cultuurkaart: de minister heeft zich uitgesproken vóór continuering van de cultuurkaart na het lopende schooljaar, maar de financiering daarvan kan ze nog niet toezeggen.
CKV: de minister heeft uitgesproken dat ze cultuureducatie in het voortgezet onderwijs zeer belangrijk vindt, maar nu nog geen toezeggingen kan doen over continuering van het eindexamenvak CKV, omdat de internetconsultatie daarover nog niet is bekeken en het besluitvormingsproces daarover nog loopt.
Daarnaast komt er een convenant met de G9-steden over cultuureducatie: een doorgaande leerlijn en cultuureducatie in het onderwijs.

Visie op cultuur
Minister Bussemaker stuurt dit voorjaar een brief aan de Tweede Kamer waarin zij haar visie op cultuur uit werkt. Aan bod komen daarin: maatschappelijke en economische waarden van kunst en cultuur, cultureel leiderschap en het draagvlak voor cultuur. Ook zal ze ingaan op een nieuwe aanpak met de creatieve industrie voor innovatie. En tenslotte: cultuureducatie en talentontwikkeling. Op verzoek van D66 zal zij ook ingaan op de effecten op kunst en cultuur veroorzaakt door bezuinigingen op andere departementen, zoals Media.

Overig
>Internationalisering: De minister wil de mogelijkheden die er voor cultuur zijn in de relatie met de internationale handel verder ontwikkelen.
>Metropole Orkest: maakt onderdeel uit van de mediabegroting en loopt niet mee in de beoordeling door de Raad voor Cultuur. Staatssecretaris Dekker is verantwoordelijk voor dat onderdeel van de begroting. Als het Metropole Orkest ten laste van de cultuurbegroting zou worden gebracht gaat dat ten koste van de symfonieorkesten en zou dat ook veel extra frictiekosten opleveren.
>Het integreren van de succesvolle elementen van de WWIK in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Motie Peters-Azmani): Is niet eenvoudig. De minister van SZW werkt hier nog aan en zal dit betrekken bij verdere vormgeving van het beleid.
>Economische effecten van de Topsector Creatieve Industrie: het topteam werkt aan het verbeteren van de randvoorwaarden van de hele creatieve industrie, inclusief de cultuursector en met name voor zelfstandig ondernemers. Ook dance en popmuziek horen daarbij.
>Bibliotheken: medio 2013 wordt een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin breder wordt gekeken naar alle functies van het bibliotheekwerk, ook naar de ontmoetingsfunctie. 50plus diende een motie in waarin de regering wordt verzocht samenhangend beleid te ontwikkelen voor digitale en fysieke bibliotheekvoorzieningen.
>Talentontwikkeling: het amendement van de SP om € 6 miljoen aan de begroting van de fondsen toe te voegen ten behoeve van talentontwikkeling kan op sympathie rekenen van de minister, maar ze vindt de dekking ondeugdelijk.

Over de diverse ingediende moties (zie hier ook: het stenografisch verslag) wordt aanstaande donderdag 20 december gestemd.