11 juni 2009

Kunsten ’92 vraagt om uitstel plannen aanpassing Amsterdamse kunstenplansystematiek

In een brief aan de Amsterdamse Gemeenteraad vraagt Kunsten ’92 de tijd te nemen om het debat te voeren en voorstellen uit te werken om de Kunstenplansystematiek aan te passen.

Geachte Raadsleden,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de Boekmanlezing van uw wethouder Carolien Gehrels en het daaropvolgende debat met de VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Mark Rutte, op vrijdag 5 juni jl.. Uit de vele persoonlijke reacties en artikelen in de pers is gebleken dat haar oproep tot ‘culturalisering van de politiek’ de gemoederen beweegt. Bereidheid tot versterking van de band tussen kunst en politiek is ruim aanwezig in de cultuurwereld en (dus) ook bij Kunsten ’92, de landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, waarvan meer dan 400 kunst- en cultuurinstellingen lid zijn. Hieronder uiteraard een groot aantal in Amsterdam.

Wij zijn echter van mening dat het Collegebesluit dat aanstaande dinsdag aan de (cultuurcommissie der) Amsterdamse Gemeenteraad wordt voorgelegd, een wat al te voortvarende stap is. Het debat erover is immers nog nauwelijks gevoerd. Over consequenties van doorvoering is onvoldoende nagedacht. Wij verzoeken u dan ook tijd te nemen voor discussie, ook buiten uw raad, en derhalve besluitvorming over dit onderwerp aan te houden. De implicaties van de voorstellen zijn verstrekkend en naar onze mening thans onvoldoende doordacht. Wij zijn ervan overtuigd dat debat met de sector en overleg tot dieper inzicht zal leiden en wellicht tot verbetering van plannen. Neem svp meer tijd!

Kunsten ’92, ACI en Paradiso hebben overigens het voornemen het traditionele Paradisodebat op de laatste dag van de jaarlijkse Uitmarkt op zondag 30 augustus aan dit onderwerp te wijden. Graag nodigen wij u hiervoor dan ook bij deze van harte uit.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed/Kunsten ‘92

 

Ad ’s-Gravesande
voorzitter

Brief Kunsten ’92 verzoek uitstel aanpassing Amsterdamse Kunstenplansystematiek
Een partituur – actualisering kunstenplansystematiek amsterdam