7 november 2011

Ledenbericht – Geefwet, subsidieregelingen OCW en Fonds Podiumkunsten

Hoewel we pas eind volgend jaar, als de besluitvorming bij de gemeenten heeft plaatsgevonden, de rekening kunnen opmaken, zijn sinds gisteren de eerste contouren van het culturele landschap na 2012 zichtbaar geworden. De keuze voor een klein aantal topinstellingen in de BIS èn de keuze van het Fonds Podiumkunsten om een zo groot mogelijke pluriformiteit en diversiteit te behouden via een nieuw systeem, maakt zichtbaar voor welke omwenteling we staan. Het Fonds houdt rekening met een uitval van 60% van het totale aanbod. In een aantal sectoren komt de klap heel hard aan, zoals bij de nieuwe muziek, en het zijn ook niet de minst ondernemende instellingen die rekening moeten houden met de grootste kortingen. Meest in het oog springend is dat de grotere instellingen die niet meer in de Basisinfrastructuur kunnen aanvragen en de instellingen die al in de vorige ronde zijn overgeheveld naar het Fonds Podiumkunsten het met fors minder zullen moeten doen. De rol van gemeenten wordt steeds belangrijker, matching is een pre. Een powerpoint-overzicht vindt u op de site van Fonds Podiumkunsten. 

Kunsten ’92 hoopt voor het Kamerdebat op 21 november a.s., voor zover mogelijk, inzicht te hebben in de samenhang tussen beleidsvoornemens van Rijk en gemeenten en in de inhoudelijke gevolgen voor de sector. Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie. Uiteraard zullen we ook op de ledenvergadering van 8 november komende dinsdag (aanvang 14.00 uur) aandacht besteden aan de uitwerking van de bezuinigingen op de cultuurbegroting. Kunsten ’92 blijft aandringen op een onderzoek naar de inhoudelijke en maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen op cultuur door een onafhankelijke organisatie, zoals het CPB of het SCP.

Besluitvorming Geefwet aanstaande maandag in de Tweede Kamer
Maandag 7 november zal in de Tweede Kamer het einddebat over de Geefwet plaatsvinden. Afgelopen maandag werd in de eerste termijn van het overleg duidelijk dat er bij verschillende partijen bezwaren leven tegen de hoge multiplier voor cultuur (voor meer informatie over de wet zie documenten op www.kunsten92.nl). Aanstaande maandag zal blijken of die wel of niet gehandhaafd wordt. De wet biedt mogelijkheden voor meer instellingen (commerciële activiteiten mogen straks) om de Anbi-status te verwerven. Er kleeft ook nog een aantal haken en ogen aan de wet: zo moeten instellingen met een BV vennootschapsbelasting gaan betalen met ingang van 1 januari 2012 en ontbreken investeringsimpulsen voor ondernemers.

Kunsten ’92 zal hier aandacht voor blijven vragen, ook bij het Algemene overleg in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting op 21 november.