30 juni 2011

Het is nog niet gedaan

Ledenbericht n.a.v. dramatisch kamerdebat

Dramatisch Kamerdebat
Het debat over het cultuurbeleid, gisteravond in de Tweede Kamer, was ronduit ontluisterend. Dat de €200 miljoen bezuinigingen op de cultuurbegroting niet van tafel zouden gaan was te verwachten. Maar dat de staatssecretaris de Kamer geen enkele ruimte liet om de ergste pijnpunten te verzachten en openingen te bieden voor zorgvuldiger besluitvorming getuigt niet van subtiliteit. Hij verklaarde dat het een politieke keuze was om deze bezuinigingen door te zetten. Wat de consequenties ook zullen zijn. Hij verklaarde niet bereid te zijn de effecten van zijn beleid te inventariseren, noch om de effecten van het beleid te monitoren.

Kabinet heeft geen boodschap aan de waarde van de sector
Vorige week hebben niet de minste ondernemers uit bedrijfsleven en cultuursector tijdens de Hoorzitting in de Kamer nog eens uitgelegd dat te veel en te snel bezuinigen desastreus is. En dat het kabinet een hand moet uitsteken naar de kunstsector als men wil dat private partijen en de markt investeren in de sector. Maar het was allemaal aan dovemansoren gericht.

De VVD deinst er ook niet voor terug met onjuiste en halve informatie de publieke opinie te bespelen. Door te suggereren dat deze bezuinigingen de sector terugbrengen naar het niveau van 2005, bagatelliseert Bart de Liefde (VVD) het effect van deze bezuinigingen. Kunsten ’92 heeft meteen gereageerd: het zet de sector terug op het niveau van 1998. Voor een aantal disciplines zal het vermoedelijk nog verder teruggaan. Dat gaan we uitzoeken. Wat het kabinet niet interesseert, is wat deze investeringen hebben opgeleverd, noch wat de bezuinigingen de samenleving gaan kosten. Deze week verschenen twee rapporten van de Atlas voor Gemeenten: ‘De waarde van cultuur in cijfers’ (in opdracht van de cultuurfondsen) en ‘Kassa of kaalslag’ (in opdracht van Kunsten ’92; dit is de eerste pilot voor podiumkunsten, in samenwerking met Napk).

Deze onderzoeken tonen aan dat cultuur de maatschappij meer oplevert dan de belastingbetaler erin stopt. Haastige, omvangrijke bezuinigingen berokkenen Nederland dan ook meer schade dan het de schatkist oplevert. Zie www.atlasvoorgemeenten.nl en ons bericht hierover op onze eigen website.

Wat gaat er deze week nog in Den Haag gebeuren?
Aanstaande donderdag, de laatste dag voor het Kamerreces, is nog een aantal zaken aan de orde die van belang zijn voor de cultuursector:

9.00 -13.00 uur: Belastingplan 2012 en stand van zaken Geefwet
De staatssecretaris heeft alle moties die betrekking hadden op de Geefwet doorverwezen naar dit debat. Zie op de site ons persbericht hierover van vorige week. Morgen gaat hierover nog een vervolgbericht uit aan de kamerleden, tezamen met de Makersagenda (voorwaarden voor een bloeiende kunstproductie in Nederland, opgesteld met de makersorganisaties die lid zijn van Kunsten ’92).

18.30 uur (o.v.) plenair debat over het Nationaal Historisch Museum, met minister Donner(BiZa) en staatssecretaris Zijlstra.
Einde avond: stemmingen over de moties van alle debatten van afgelopen week. We zullen de moties zo snel mogelijk op de website plaatsen.

Hoe nu verder?
Het debat is gepolitiseerd, de vooruitzichten somber. Het gaat niet eens alleen om het beleid van een kabinet dat zich slechts ten doel heeft gesteld te bezuinigen en verzuimd heeft na te denken over de toekomst. Er is ook sprake van een duidelijke politieke keuze, waarvan de consequenties hebben geleid tot tegenstrijdigheden die de sector nu hard raken.

We gaan moedig voorwaarts en we voelen ons enorm gesteund door de acties en de vele mensen uit binnen- en buitenland die zich druk maken over wat hier in Nederland gebeurt. Straks is het zomerreces, maar daarna zullen nog vele momenten komen waarop we opnieuw aan zet zijn, onze stem kunnen laten horen en de politiek kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Het eerste moment zal de begrotingsbehandeling in september zijn. Eind augustus, tijdens de Uitmarkt, zal er zeker opnieuw aandacht zijn voor de bezuinigingen en uiteraard ook tijdens het Paradisodebat op zondag 28 augustus (15.30).

Solidariteit
Kunsten ’92 heeft twee weken geleden een oproep gedaan aan de sector om solidair te zijn met elkaar. Daar is dit afgelopen weekend met alle acties een hoopvol en vooral ook mooi begin mee gemaakt. In deze turbulente en onzekere tijden is het van het grootste belang om als kunstsector gezamenlijk op te trekken tegen de plannen van het kabinet. Uiteraard verschilt ieders situatie. Er zijn verschillen tussen meer of minder getroffenen door geplande bezuinigingen, tussen grote en kleine instellingen, tussen makers en producerende organisaties, tussen stad en regio enzovoort. Kunsten ’92 roept iedereen op om voor het gezamenlijke belang, namelijk een bloeiende kunstsector, op te komen. Gun de politiek niet de kans u tegen elkaar uit te laten spelen. Kom op voor elkaar en help elkaar!