3 mei 2019

Reactie Kunsten ’92 op advies Raad voor Cultuur

Op 11 april jl. presenteerde de Raad voor Cultuur het advies ‘Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur’, over het cultuurbestel vanaf 2021, aan minister van Engelshoven van OCW.

Kunsten ’92 ziet dat de Raad voor Cultuur een ambitieus advies heeft neergelegd om tot een breed gedragen cultuurstelsel te komen dat goed is ingebed in de samenleving en waarbij kunst en cultuur bereikbaar is voor iedereen, zowel in passieve als actieve zin. De Raad doet een aantal goede voorstellen, maar Kunsten ’92 vindt dat er nog onvoldoende zicht is op de gevolgen, ook in financiële zin, die de voorgestelde implementatie op zo’n korte termijn zal hebben.

Kunsten ’92 pleit voor landelijke regie en afstemming, een gefaseerde aanpak, een gedegen en totale doorrekening van het advies van de Raad, aandacht voor artistieke creatie, internationale focus en samen investeren in fair practice. Matching vanuit gemeenten en provincies is een belangrijke voorwaarde. Kunsten ‘92 acht de samenhang tussen kunst, erfgoed en de creatieve industrie – inclusief media – van cruciaal belang voor een bloeiend cultureel klimaat.

De minister zal het advies van de Raad voor Cultuur betrekken bij het formuleren van haar uitgangspuntenbrief voor het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024, die zij in juni aan de Tweede Kamer stuurt. Op 27 juni a.s. vergadert de Tweede Kamer over de brief van de minister.

REACTIE KUNSTEN ’92 OP ‘CULTUUR DICHTBIJ, DICHTBIJ CULTUUR’