19 september 2008

Uitkomst stemmingen: 20 miljoen extra voor kunst- en cultuur

‘Vooruitgang bieden doe je ook door te investeren in cultuur’
(Mariëtte Hamer, algemene politieke beschouwingen 18 september 2008)

Afgelopen dinsdag maakte minister Plasterk bekend dat hij €10 miljoen aan het cultuurbudget toevoegt, de Tweede Kamer deed daar tijdens de Algemene Beschouwingen nog eens €10 miljoen bij. De motie die PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer daarvoor indiende is inmiddels met grote meerderheid aangenomen. De politiek heeft daarmee duidelijk laten weten: kunst doet er toe.

Hoewel we beseffen dat hiermee niet voor iedereen de problemen zijn opgelost, zijn we erg blij met dit resultaat. De impasse die was ontstaan doordat minister Plasterk het oorspronkelijk advies van de Raad voor Cultuur had afgewezen en alle instellingen terug waren gezet op het niveau 2006, leek vlak voor de zomer immers nog onoplosbaar. Nu is dat advies toch voor een groot deel gehonoreerd. Ook is er voor langjarig gefinancierden meer ruimte.

De verdeling van het extra geld is als volgt:
Voor de vierjarige instellingen in de basisinfrastructuur is nu in totaal €13 miljoen extra beschikbaar, waardoor ook de adviezen van instellingen in de Randstad voor het grootste deel gehonoreerd kunnen worden.

Voor de langjarig gefinancierden is er €3.7 miljoen beschikbaar, waarschijnlijk voor compensatie van de generieke korting cultuurprofijt.

Voor de sectorinstituten is 1 miljoen beschikbaar.

Voor de knelpunten in de museumsector is er €2,4 miljoen extra

Uit ondermeer de ‘enveloppe’ cultuur is €4 miljoen voor instellingen van internationaal belang gereserveerd, waaronder Het Mauritshuis en het Koninklijk Concertgebouworkest.

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft Mariëtte Hamer gepleit voor een sterke cultuursector. Zij zei blij te zijn met de ruimte die het Kabinet heeft gevonden voor de sector, maar hier nog wat bij te willen leggen, zodat de ambitieuze plannen van instellingen uitgevoerd kunnen worden en de kunsten de rol kunnen spelen die nodig is. Ze heeft de minister gevraagd bovenstaande verdeling verder uit te werken en de Kamer hierover nog voor de begrotingsbehandeling (voorlopig vastgesteld op 27 oktober) te berichten (de motie is onderaan deze pagina te downloaden).

Aandacht was er ook van D66 voor de problemen bij de fondsen. D66 fractievoorzitter Alexander Pechtold duidde daarbij met name op de situatie in de muzieksector: ‘muziek is ook cultuur’. Van hem kwam het verzoek om de minister ruimte te bieden hiernaar te kijken. De Tweede Kamer heeft al gevraagd om een brief aan de minister over de inhoudelijke gevolgen van de stelselwijziging en de consequenties voor sommige sectoren. Daarnaast is er nog een aantal instellingen die wel een positief advies kregen maar geen geld. Voor de meeste orkesten, musea en grote dans- en operagezelschappen zijn knelpunten nog niet opgelost. Zij krijgen te maken met forse kortingen vanwege het cultuurprofijt en voor hen is weinig ruimte voor nieuw beleid. Voor deze en andere knelpunten zullen we aandacht vragen bij de OCW-begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

Vanaf 26 juni hebben we actie gevoerd: De petitie die Carice van Houten en Halina Reijn aanboden aan de Tweede Kamer, de actie ‘Hoed, waar ben je mee bezig?’, de debatten en de vele gesprekken met bestuurders en`politici (in het bijzonder John Leerdam): het heeft allemaal bijgedragen aan de totstandkoming van het behaalde resultaat tot dusver. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!!