16 september 2008

Prinsjesdag 2008: Minister zet belangrijke stappen maar nieuw cultuurbeleid vergt hogere investeringen

“Het is dat plakje ontbijtkoek, waar je net niet bij kunt als het je wordt voorgehouden. Dat gevoel krijg je bij de bedragen die minister Plasterk van OCW toevoegt aan het cultuurbudget”, aldus Ad ’s-Gravesande, voorzitter van de belangenvereniging Kunsten ‘92. “De minister deelt de opvatting van Kunsten ’92 dat zijn op zichzelf zinnige beleidsuitgangspunten niet gerealiseerd kunnen worden met het oorspronkelijk daarvoor gereserveerde bedrag. Dat helpt, maar niet genoeg.”
 

Balans nog ver te zoeken
Kunsten ‘92 is verheugd dat er nu toch meer ruimte is gecreëerd voor de kunstsector. Maar voor veel instellingen lost dit helaas nog niet de problemen op dat het nieuwe cultuurbeleid van OCW-minister Plasterk hen bezorgt. Sommige instellingen moeten de deuren sluiten omdat zij, ondanks positieve adviezen over hun bestaansrecht en functioneren, buiten de boot vallen. Om dat te voorkomen zijn andere maatregelen nodig dan nu genomen.

Minister Plasterk stelt €7,2 miljoen extra beschikbaar voor de producerende kunstinstellingen in de basisinfrastructuur. Daarvan profiteren de instellingen in de regio het meest. Zij krijgen 100% van het oorspronkelijk door de Raad voor Cultuur geadviseerde bedrag (€3,2 miljoen). Instellingen in de randstad krijgen 30% van de oorspronkelijk geadviseerde verhoging (€4 miljoen).

Daarnaast is voor de sectorinstituten €0,7 miljoen extra beschikbaar. Om knelpunten bij de voormalig rijksgesubsidieerde musea op te lossen is €2,3 miljoen gereserveerd. Voor internationale excellentie is uit reeds gereserveerde middelen (intensivering Regeerakkoord) €4 miljoen beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor instellingen van grote internationale betekenis, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nieuw cultuurstelsel moet eerlijke kans krijgen
De nota Kunst van Leven van minister Plasterk is zowel door de Tweede Kamer als door de sector omarmd. De Raad voor Cultuur heeft vastgesteld dat €26 miljoen extra nodig is voor de basisinfrastructuur. Zowel bij het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ als bij de langjarig gefinancierde instellingen bestaan knelpunten die om een oplossing vragen.

Uit recente berekeningen is gebleken dat het aandeel kunst en cultuur in de Rijksbegroting in de afgelopen 10 jaar met 24% is gedaald. Tegelijkertijd is het beleid zeer ambitieus en worden steeds hogere eisen gesteld aan kunstinstellingen.

Kunsten ’92 doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om niet alleen in de regio, maar ook in de randstad een sterke basisinfrastructuur mogelijk te maken en bij te dragen aan de oplossing van de problemen die door de stelselherziening en onderfinanciering ontstaan.
Subsidieplan Kunst van Leven
Bijlage subsidieplan – Toelagen
Bijlage bij subsidieplan Kunst van Leven